Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1/2017 | 163-179

Article title

Tereny Rusi południowo-zachodniej miejscem spotkania chrześcijaństwa Wschodu i Zachodu: przyczynek do tradycji tolerancji religijnej w Europie Środkowo-Wschodniej

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Ziemie zachodnie Rusi z racji swojego położenia geograficznego były najbardziej poddane wpływom katolickiego Zachodu. Z jednej strony na Zachód była w znacznej mierze zorientowana aktywność polityczna miejscowych władców, czego dowodem mogą być m.in. liczne małżeństwa prawosławno-katolickie wśród panujących domów tego zakątka Europy. Z drugiej strony tereny Rusi południowo-zachodniej były poddane działalności misyjnej łacińskich zakonników, przede wszystkim dominikanów i franciszkanów. Przygotowywali oni grunt do powstania organizacji Kościoła łacińskiego na tych ziemiach. Do niewątpliwych osiągnięć katolickiej działalności należy na płaszczyźnie politycznej koronacja przez papieża w 1253 roku księcia halicko-włodzimierskiego Daniela, a na płaszczyźnie religijnej – zawarcie unii z Rzymem.
EN
Due to their geographic location, the Western lands of Rus experiences the strong influence of the Catholic West. It was, on the one hand, exemplified by the political activity of the local land lords, proved by numerous orthodox-catholic marriages among the dominating families in that corner of Europe. On the other hand, the territories of the South-West Rus were the place for the missionary activity of the monks, mostly the Dominicans and the Franciscans. They had been preparing the ground for the foundation of the Latin Church on those lands. Among the biggest accomplishments of the Catholic activity was the coronation of Daniel, the Prince of Galicia and Volodymyr by the Pope of Rome – in the sphere of politics, and coming to union with Rome – in the sphere of religion.

References

 • Abracham, W. (1909). Początki arcybiskupstwa łacińskiego we Lwowie. Lwów.
 • Abracham, W. (1904). Powstanie organizacji Kościoła łacińskiego na Rusi. t. I. Lwów.
 • Abracham, W. (1908). Jakub Strepa arcybiskup halicki 1391-1409. Lwów.
 • Abracham, W. (1912). Założenie biskupstwa łacińskiego w Kamieńcu Podolskim. Lwów.
 • Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae (1894), t. I, nr 86, ed. Friedrich, G., Praha.
 • Codex diplomaticus Hungariae (1923), t. IV, Berlin.
 • Colucci, M. (1988/1989). "The image of Western Christianity in the Culture of Kievan Rus’". W: O. Pritsak, I. Ševčenko (red.). Harvard Ukrainian Studies, t. XII/XIII. Cambridge.
 • Dunin-Wąsowicz, T. (1988/1989). "Projets missionaires cisterciens dans la Rus’ du sud-ouest aux XII-XIII siecles". W: O. Pritsak, I. Ševčenko (red.). Harvard Ukrainian Studies, t. XII/XIII. Cambridge.
 • Finkiel, L. (1915). Historia monarchii Austriacko-Węgierskiej oraz wiadomości polityczne i społeczne. Lwów.
 • Gieysztor, A. (1948). "Początki misji ruskiej biskupa lubuskiego". W: Nasza Przeszłość, (IV).
 • Hoffman, J. (1960). "W sprawie początków biskupstwa łacińskiego na Wołyniu". W: Sacrum Poloniae Millenium, T. VII. Rzym.
 • Hryniewicz, W. (1995). Przeszłość zostawić Bogu. Opole.
 • Kadłubek, W. (1994). Chronica Polonorum. W: Monumenta Poloniae Historica. Nova series. t. XI. Kraków.
 • Kania, J. (1988). "Ruś a Stolica Apostolska do XII wieku". W: Chrześcijanin w świecie, nr 179-180.
 • Labuda, G. (1996). Narodziny polsko-ukraińskiej granicy etnicznej – w polskiej historiografii. W: M. Parczewski (red.). Początki sąsiedztwa. Pogranicze polsko-rusko-słowackie w Średniowieczu. Rzeszów.
 • Mękarski, S. (1956). Ziemie Południowo-Wschodniej Rzeczypospolitej. W: H. Paszkiewicz (red.). Polska i jej dorobek dziejowy w ciągu tysiąca lat istnienia. Londyn.
 • Meyszterowicz, W. (1956-1966). "Szkice o świętym Bruno-Bonifacym". W: Sacrum Polonia Millenium, t. V. Rzym.
 • Morini, E. (1988/1989). "The Orient and Rome: Pilgrimages and Pious Visits between the Ninth and the Eleventh Century". W: O. Pritsak, I. Ševčenko (red.). Harward Ukrainian Studies, Vol. XII/XIII. Cambridge.
 • Pawłowski, S. (1919). Ludność rzymsko-katolicka w polsko-ruskiej części Galicji. Lwów.
 • Podhorodecki, L. (1993). Dzieje Lwowa. Warszawa.
 • Rechowicz, M. (1983). "Sześćsetlecie założenia metropolii łacińskiej Halicko-Lwowskiej". W: Studia Lubaczoviensia, (I).
 • Rek, J. (1988). "Kijów i Zachód łaciński (od X do XII wieku)". W: Chrześcijanin w świecie, nr. 179-180.
 • Sielicki, F. (1988). Polsko-ruskie stosunki wyznaniowe w XI i XII wieku. W: R. Łużny (red.). Dzieło chrystianizacji Rusi Kijowskiej. Lublin.
 • Stepień, S. (1990). Polska – Ukraina. Tysiąc lat sąsiedztwa. W: S. Stępień (red.). Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. I. Przemyśl.
 • Sznarbachowski, F. (1926). Początki i dzieje rzymsko-katolickiej diecezji Łucko-Żytomierskiej, obecnie Łuckiej, w zarysie. Warszawa.
 • Trajdos, T. (1983). Kościół katolicki na ziemiach ruskich Korony i Litwy za panowania Władysława II Jagiełły (1386-1436). t. I. Wrocław.
 • Zahajkiewicz, M. (1983). "Błogosławiony Jakub Strzemię". W: Studia Lubaczoviensia, (I).
 • Андреев. Ю. (red.). (1985). Слово о полку Игореве (1985). Ленинград.
 • Грушевський, М. (1905) Історія України- Руси. т. ІІ. Львів.
 • Грушевський, М. (1925). З історії релігійної думки на Україні. Львів.
 • Літопис руський (1989). За Іпатським списком переклав Л. Махновець. Київ.
 • Федорів, Ю. (1967). Історія Церкви в Україні. Торонто.
 • Цинкаловський, О. (1938). Сліди християнства на Волині до кн. Володимира Великого. Крем’янець.
 • Чорний, М. (1999). "Домініканський орден в українських землях в другій чверті ХІІІ ст." W: Наукові Записки Історичного Факультету Львівського Державного Університету імені Івана Франка, (2). Львів.
 • Чубатий, М. (1917). Західня Україна і Рим в своїх змаганнях до церковної унії. Львів.
 • Чубатий, М. (1965). Історія християнства на Руси-Україні. т. І. Рим – Нью-Йорк.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1e181251-fdfd-489b-a30a-189984ae5005
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.