PL EN


2014 | 7 | 1(22) | 327-336
Article title

Stres w warunkach zawodowej służby wojskowej

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Artykuł przedstawia najważniejsze koncepcje stresu psychologicznego, teorie stresu zawodowego wyjaśniające jego przyczyny i konsekwencje. W dalszej części artykułu przybliżono specyfikę służby wojskowej oraz wynikające z tego faktu zagrożenia stresem zawodowym.
Keywords
Contributors
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
References
 • Adamczyk A., Wybrane problemy negatywnych zachowań żołnierzy w czasie pełnienia zasadniczej służby wojskowej. Warszawa 1998
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków 2005
 • Britt T. W., Dickinson J. M., Moore D., Castro C. A., Adler A. B., Correlates and consequences of morale versus depression under stressful conditions. (w:) „Journal of Occupational Health Psychology”, 12, 2007
 • Cooper C. L., Payne R. (red.), Stres w pracy. Warszawa 1987
 • Dudek B., Waszkowiak M., Hanke W., Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu zawodowego. Łódź 1999
 • Fitz-Enz J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki. Kraków 2001
 • Gąsiorowska A., Specyfika stresu zawodowego i strategie radzenia sobie ze stresem wśród podoficerów. (w:) Maciejewski J. (red.), Grupy dyspozycyjne społeczeństwa polskiego. Wrocław 2006
 • http://web.ebscohost.com (pobrano 22.01.2014 r.)
 • Karasiewicz K., Lewandowska-Walter A., Godlewska-Werner D., Piotrowski A., Równowaga praca – dom według Polaków – prezentacja konstruktu i właściwości psychometrycznych kwestionariusza WLB.
 • (w:) Rostowska T., Budziński W. (red.), Zawodowe i zdrowotne problemy człowieka w różnych okresach dorosłości. Perspektywa Psychologiczna. Toruń 2012
 • Kozerawski D. S., Maciejewski J. (red.), Oficerowie grup dyspozycyjnych. Socjologiczna analiza procesu bezpieczeństwa narodowego. Wrocław 2008
 • Lazarus R., Folkman S., Stress, appraisal and coping. New York 1984. Za: I. Heszen-Niejodek, Teoria stresu i radzenia sobie. (w:) Strelau J. (red.): Psychologia. Podręcznik akademicki, T. 3. Gdańsk 2000
 • Łapa A., Żołnierze zawodowi – kognitariusze czy plebejusze transformacji. (w:) Maciejewski J. (red.), Grupy dyspozycyjne społeczeństwa polskiego. Wrocław 2006
 • Łapa A., Strategie zachowań wybranych grup oficerów marynarki wojennej RP wobec współczesnych zagrożeń służby i sytuacji stresowych. (w:) T. Kołodziejczyk, Łoboda M., Czynniki stresogenne w organizacji. (w:) Biela A. (red.), Stres w pracy zawodowej. Wybrane zagadnienia. Lublin 1990
 • Maciejewski J., Wolska-Zogata I., Zawód oficera Wojska Polskiego w toku transformacji. Studium socjologiczne. Wrocław 2004
 • Makowska H., Poprawa R., Radzenie sobie ze stresem w procesie budowania zdrowia. (w:) Dolińska-Zygmunt G. (red.), Podstawy psychologii zdrowia. Wrocław 2001
 • Harrison Van R., Indywidualno-środowiskowe dopasowanie a stres w pracy. (w:) Cooper C. L., Payne R. (red.), Stres w pracy. Warszawa 1987
 • Hartley M., Stres w pracy. Kielce 2005
 • Heszen-Niejodek I., Styl radzenia sobie ze stresem jako indywidualna zmienna wpływająca na funkcjonowanie w sytuacji stresowej. (w:) Strelau J. (red.), Osobowość a ekstremalny stres. Gdańsk 2004
 • Hobfoll S. E., Conservation of resources: A new attempt of conceptualizing stress. „American Psychologist” nr 44, 1989
 • Hobfoll S. E., Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu. Gdańsk 2006
 • Ogińska-Bulik N., Stres zawodowy w zawodach usług społecznych. Źródła – konsekwencje – zapobieganie. Warszawa 2006
 • Paoli P., Secend European Survey on the Work Enwirnoment 1995. Dublin 1997, Perski A., Poradnik na czas przełomu. Warszawa 2004
 • Za: W. Schaufeli, Stres zawodowy a zdrowie pracowników. (w:) Chmiel N. (red.), Psychologia pracy i organizacji. Gdańsk 2002
 • Piotrowski A., Poklek R., Niedopasowanie organizacyjne a wypalenie zawodowe wśród personelu penitencjarnego. Acta Universitatis Wratislaviensis, w druku.
 • Piotrowski A., Zmienne psychospołeczne charakteryzujące funkcjonariuszy Służby Więziennej rozważających rezygnację z pracy.
 • (w:) Maciejewski J., Liberadzki M. (red.), Rekrutacja do grup dyspozycyjnych – socjologiczna analiza problemu. Wrocław 2011
 • Piotrowski A., Psychospołeczne konsekwencje stresu operacyjno-bojowego. (w:) „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych”, 2, 2012
 • Piotrowski A., Klimat organizacyjny a satysfakcja z pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej. „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 78, 2013
 • Szczepaniak P., Strelau J., Wrześniewski K., Diagnoza stylów radzenia sobie ze stresem za pomocą polskiej wersji kwestionariusza CISS Endlera i Parkera. „Przegląd psychologiczny” nr 39, 1996
 • Ustawa o dyscyplinie wojskowej z dnia 9 października 2009 art. 2.1, Dz. U. z 2009 r. Nr 190, poz. 1474
 • Widerszal-Bazyl M., Stres w pracy a zdrowie, czyli o próbach weryfikacji modelu Roberta Karaska oraz modelu: wymagania – kontrola – wsparcie. Warszawa 2003
 • Terelak J. F., Stres organizacyjny. Warszawa 2005
 • Tomaszewska I., Psychospołeczne uwarunkowania radzenia sobie ze stresem u wojskowej kadry zawodowej. Lublin 2003
 • Tylka J., Stres menedżera. Warszawa 2000
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e1e424f-c027-4c54-89a3-c9a3b3ba4c8c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.