PL EN


2018 | 39 | 1 | 105-117
Article title

Model kultury szkoły La Tefy Schoen i Charlesa Teddliego: holistyczne i analityczne podejście do badania środowiska szkolnego

Content
Title variants
EN
Using Schoen and Teddlie’s Model of School Culture: Holistic and Analytical Approach to the School Environment Research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na podstawie przeglądu różnych opracowań teoretycznych i badawczych dotyczących kultury szkoły można stwierdzić, że naukowe podejścia do tego zagadnienia cechuje swego rodzaju heterogeniczność. Intencją autorek jest zwrócenie uwagi na trudności związane z badaniem kultury szkoły. Autorki zaprezentowały opracowaną przez siebie procedurę badawczą jako egzemplifikację sposobu poradzenia sobie z tymi trudnościami w kontekście całościowego badania kultury szkoły. Podstawą do opracowania procedury był model kultury szkoły La Tefy Schoen i Charlesa Teddliego, który zapewnił w miarę jednolite ujęcie tego, co w odniesieniu do kultury organizacji pojawia się w różnych tradycjach badawczych.
EN
Based on literature presenting the findings of the theoretical and research studies on the school culture, it can be concluded that the scientific approach to this issue bears a heterogenous character. The authors of the present paper analyze the difficulties associated with studying this phenomenon and then present an example of a research procedure enabling them to overcome those difficulties. This procedure was developed and later implemented by the authors on the basis of the cultural model of the school culture worked out by La Tefy Schoen and Charles Teddli. Thus, this model has provided grounds for integrating manifold theories regarding the school culture which have been rooted in various research traditions.
Year
Volume
39
Issue
1
Pages
105-117
Physical description
Dates
published
2018-03-31
References
 • Adrjan, Beata. 2011. Kultura szkoły. W poszukiwaniu nieuchwytnego. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Deal, Terrence i Kent Peterson. 1999. Shaping school culture: The heart of leadership. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Dernowska, Urszula. 2016. “Who we are and what we stand for? Principal and teacher perceptions of school mission”. European Pedagogy Forum 2016 (vol. VI), “Reflection of pedagogy and psychology”, 248-257.
 • Dernowska, Urszula i Aleksandra Tłuściak-Deliowska. 2015a. Kultura szkoły. Studium teoretyczno-empiryczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Dernowska, Urszula i Aleksandra Tłuściak-Deliowska. 2015b. Jak badać kulturę szkoły? Referat wygłoszony podczas IV Transdyscyplinarnego Sympozjum Badań Jakościowych, Poznań, 27-30 maja 2015.
 • Dernowska, Urszula. 2014. „Kultura szkoły – pojęcie, wymiary, modele”. Ruch Pedagogiczny, 4, 13-24.
 • Elsner, Danuta. 1999. Doskonalenie kierowania placówką oświatową. Wokół nowych pojęć i znaczeń. Chorzów: Wydawnictwo Mentor.
 • Houtte van, Mieke. 2005. “Climate and Culture? A Plea for Conceptual Clarity in School Effectiveness Research”. School Effectiveness and School Improvement, 16(1), 71-89.
 • Janićijević, Nebojsa. 2011. “Methodological Approaches in the Research of Organizational Culture”. Economic Annals, 56(189), 69-99.
 • Kawecki, Ireneusz. 2003. Wprowadzenie do wiedzy o szkole i nauczaniu. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Maslowski, Ralf. 2001. School Culture and School Performance. Rozprawa doktorska, University of Twente.
 • Maslowski, Ralf. 2006. „A Review of Inventories for Diagnosing School Culture”. Journal of Educational Administration, 44(1), 6-35.
 • Polak, Krzysztof. 2007. Kultura szkoły. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Ramsey, Robert. 2008. Don’t Teach the Canaries Not to Sing. Thousand Oaks: Corwin Press.
 • Schein, Edgar. 1990. “Organizational Culture”. American Psychologist, 45(2), 109-119.
 • Schoen, La Tefy i Charles Teddlie. 2008. “A New Model of School Culture: a Response to a Call for Conceptual Clarity”. School Effectiveness and School Improvement, 19(2), 129-153.
 • Schoen, La Tefy. 2005. Conceptualizing, describing, and contrasting school cultures: a comparative case study of school improvement processes. Rozprawa doktorska, Louisiana State University.
 • Tłuściak-Deliowska, Aleksandra. 2017. „Unity of purpose is not enough? The importance of teachers collaboration in school: Some reflections based on a case study”. Journal of Modern Science, 1(32), 45-62.
 • Tłuściak-Deliowska, Aleksandra i Urszula Dernowska. 2017. „School Culture Survey”. Podręcznik (w przygotowaniu).
 • Tłuściak-Deliowska, Aleksandra i Urszula Dernowska. 2016. „Kultura współpracy w szkole w percepcji nauczycieli szkół gimnazjalnych”. Studia Edukacyjne, 40, 127-148.
 • Tłuściak-Deliowska, Aleksandra i Urszula Dernowska. 2015. „The Principal’s behaviors and job satisfaction among middle school teachers”. The New Educational Review, 1(39), 215-225.
 • Tłuściak-Deliowska, Aleksandra, Urszula Dernowska i Steve Gruenert. 2017. „How school achievements interplay with school culture and principal behaviors: A comparative study of Two Middle Schools”. International Journal of Psycho-Educational Sciences, 6(1), 10-22.
 • Tłuściak-Deliowska, Aleksandra, Urszula Dernowska i Elżbieta Strutyńska. 2014. „Szkoła w perspektywie organizacyjnej. Przegląd wybranych typologii kultur organizacyjnych”. Zarządzanie i Edukacja, 94, 63-85.
 • Wiśniewska, Małgorzata. 2015. Kultury organizacyjne w szkole. Teoria – badania – rekomendacje. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Woynarowska-Sołdan, Magdalena. 2006. „Standard czwarty”. Zeszyt 11. Narzędzia do autoewaluacji w Szkole Promującej Zdrowie, 102-127.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e1eb697-2eec-4a5c-89ca-c4323eb0747a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.