Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 6(38) | 25-37

Article title

Telepraca jako jedna z elastycznych form zatrudnienia na rynku pracy

Authors

Title variants

EN
Teleworking as one of the flexible employment forms on the labor market

Languages of publication

PL

Abstracts

W artykule zaprezentowano elastyczne formy zatrudnienia, które znajdują szerokie zastosowanie na europejskich rynkach pracy i coraz powszechniej są stosowane również w warunkach polskich. Dokonano zestawienia wybranych cech tych form pracy oraz przedstawiono najważniejsze korzyści oraz koszty ich stosowania. Szczególną uwagę zwrócono na telepracę jako jedną z form zatrudnienia o wysokim stopniu elastyczności. Przedstawiono definicje telepracy, krótko omówiono badania nad jej zastosowaniem na polskim rynku pracy, zaprezentowano najważniejsze korzyści i bariery wynikające ze stosowania tej formy zatrudnienia.
This paper presents the flexible employment forms which are common in European labor markets and are increasingly used also in the Polish conditions. A summary of selected features was made and the most important advantages and costs presented. Special attention was given to teleworking as a form of employment with a high degree of flexibility

Contributors

 • Politechnika Opolska

References

 • Fiącek A., Zarządzanie kadrami a elastyczne formy zatrudnienia, w: Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie, red. nauk. Z. Olesiński, A. Szplit, Wyd. AŚ im. Jana Kochanowskiego, Kielce 2004.
 • Firlit-Fesnak G., Wpływ elastycznych form zatrudnienia na sytuację kobiet na rynku pracy, w: Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Flexicurity po polsku?, red. M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005.
 • Janiec M., Czerniak T., Kreft W., Piontek R., Reorganizacja działalności przedsiębiorstwa ze względu na zastosowanie telepracy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2006.
 • Nilles J.M., Telepraca. Strategie kierowania wirtualna załogą, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003.
 • Nycz T., Zadaniowy czas pracy, http://www.prawo-pracy.pl/zadaniowy_czas_pracy-a-85.html [13.02.2004].
 • Pisarczyk Ł., Różne formy zatrudnienia, Wyd. ABC, Warszawa 2003.
 • Rynek pracy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, red. T. Pomianek, Wyd. WSIiZ w Rzeszowie, Rzeszów 2009.
 • Sekuła Z., Planowanie zatrudnienia, Wyd. ABC, Kraków 2001.
 • Ustawa z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.nr 181, poz. 1288.
 • Zientek M., Formy pracy atypowej powstałe w wyniku rozwoju technologii w krajach Unii Europejskiej, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2005, nr 5(44).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1e20cf6f-b7bc-4bf6-88ce-6870058e5cb0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.