PL EN


2013 | 32 | 535-552
Article title

Transformacje i perspektywy społeczeństw informacyjnych

Authors
Content
Title variants
EN
Transformations and prospects information societies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obecny świat to świat zmiany i przyspieszeń, a także turbulencji i niespodzianek. Rozpoznanie tych procesów i zjawisk jest ważne nie tylko z poznawczego punktu widzenia. Rozważania na temat przyszłości wyłaniających się obecnie społeczeństw informacyjnych powinny obejmować m.in. wiele kontekstualnych narracji wraz z ich relacjami, interakcjami, sprzężeniami. W artykule pokazano przydatność narracji dotyczących nauki i techniki (ich rozwoju, zastosowań, efektów i skutków), modernizacji i jej procesów, globalizacji, zróżnicowania generacyjnego i kulturowego, władzy i polityki, demokracji jako ważnego mechanizmu ładotwórczego. Narracje te jednocześnie tworzą kontekst dla predykcji i futurologicznych refleksji na temat zmian społecznych.
EN
The present world is a world of change and acceleration, as well as turbulence and surprises. The recognition of these processes and phenomena is important not only from the cognitive point of view. Reflections on the future of the emerging information societies today should include, among others many contextual narratives together with their relationships, interactions, feedback loops. The articledemonstrates the usefulness of narrative on science and technology (the development, applications, effects and impacts), of the processes of modernization and globalization, generational and cultural diversity, power and politics, democracy as an important order mechanism These narratives at the same time form the context for the prediction and futurological reflections on social change.
Year
Issue
32
Pages
535-552
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie
References
 • Amin S., Zmurszały kapitalizm, Wyd. Akademickie DIALOG, Warszawa 2004.
 • Bard A., J. Söderqvist, Netokracja – Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, WAiP, Warszawa 2006.
 • Bauman Z., Nowy nieład światowy (Rozmowa), „Polityka”, nr 51, 18 grudnia 2010.
 • Bauman Z., Płynna nowoczesność, Wyd. Literackie, Kraków 2006.
 • Bauman Z., Płynne czasy – Życie w epoce niepewności, Wyd. Sic!, Warszawa 2007.
 • Bógdał-Brzezińska A., Gawrycki M.F., Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa in-formacyjnego we współczesnym świecie, ASPRA-JR, Warszawa 2003.
 • Coyle H., wojna@com, Wyd. Adamski i Bieliński, Warszawa 2003.
 • Edwards A.R., The Sustainability Revolution – Portrait of a paradigm shift, New Society Publishers, Gabriola Island, B.C. 2009.
 • Feiler K. (red.), Sustainability Creates New Properity, Peter Lang, Frankfurt/Main 2004.
 • Giddens A., Klimatyczna katastrofa, Prószyński i S-ka, Warszawa 2010.
 • Golinowski J., Mediatyzacja polityki – forma ekspozycji postmodernistycznego sacrum [w:] Teorie i casusy globalizacji, red. R. Bäcker, J. Marszałek-Kawa, Adam Marsza-łek, Toruń 2006
 • Golinowski J., Perspektywa porządku postpolitycznego – W stronę technologii władzy, ASPRA-JR, Warszawa 2007.
 • Hardt W., Negri A., Multitude, The Penguin Press, New York 2004.
 • Hawken P. i in., Natural Capitalism, Little, Brown and Co., New York–Boston–London 1999.
 • Keene J., Global Civil Society?, Cambridge University Press, Cambridge 2004.
 • Klang M., Murray A., Human Rights in the Digital Age, London – Sydney – Portland, Routledge – Cavendish, Oregon 2006.
 • Klein N., Doktryna szoku, MUZA, Warszawa 2008.
 • Klein N., Mury i wyłomy czyli bariery i szanse – doniesienia z linii frontu debaty o glo-balizacji, PWN, Warszawa 2008.
 • Luttwak E., Turbokapitalizm, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1999.
 • Michnowski L., Ekonomika ery zmian klimatycznych, „Transformacje”, 1–2/2010.
 • Morawski M., Konfiguracje globalne – struktury, agencje, instytucje, PWN, Warszawa 2010.
 • Polak E., Od „ciężkiej” do wirtualnej gospodarki, „Transformacje”, 1–2/2010.
 • Ross R.J.S., Trachte K.C., Global Capitalism – The New Leviathan, SUNY, Albany 1990.
 • Scholte J.A., Building Global Democracy? Civil Society and Accountable Global Gov-ernance, Cambridge University Press, Cambridge 2011.
 • Sennett R., Kultura nowego kapitalizmu, MUZA, Warszawa 2010.
 • Sormanem G., Kapitalizm to USA, „Europa”, nr 6.
 • Soros G., Kryzys światowego kapitalizmu, MUZA, Warszawa 1999.
 • Stern N., Globalny ład – Zmiany klimatu a powstanie nowej epoki postępu i dostatku, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2010.
 • Thurow L.C., Przyszłość kapitalizm – Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1999.
 • Verton D., Black Ice – Niewidzialna groźba cyberterroryzmu, Helion, Gliwice 2004
 • Wallerstein I., Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, Wyd. Akademickie DIALOG, Warszawa 2007.
 • Walzer H., Wojny klimatyczne – Za co będziemy zabijać w XXI wieku?, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2010.
 • Zacher L.W., Bezpieczeństwo ekologiczne i społeczne [w:] Europa – kontynent ryzyka?, red. M. Bożek, M. Troszyński, Wyd. AON), Warszawa 2007.
 • Zacher L.W., Biowładza i biopolityka (refleksje, przykłady, predykcje) [w:] Wiedza – władza, red. J. Szymczyk i in., Wyd. KUL, Lublin 2009.
 • Zacher L.W., Dezintegracja i rekonfiguracja całości społecznych, „Studia i Prace Uni-wersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, Kraków, 13/2010.
 • Zacher L.W., Generacyjna perspektywa rozwoju społeczeństwa informacyjnego (SI) [w:] Multimedia i mobilność – wolność czy smycz?, red. A. Szewczyk, E. Krok, Wyd. Uniw. Szczecińskiego, Szczecin 2009
 • Zacher L.W., Globalizacja jako zagadnienie interdyscyplinarne [w:] Ekoniomiczne
 • i społeczne aspekty globalizacji, red. K. Kuciński, Wyd. SGH, Warszawa 2004.
 • Zacher L.W., Globalne wizje polityczno-strategiczne [w:] Przyszłość i polityka, red. E Ponczek, A. Sepkowski, Toruń 2008.
 • Zacher L.W., Informacyjne transformacje społeczeństw i jednostek – perspektywa gene-racyjna [w:] Dialog o edukacji wobec zmian w globalizującym się świecie, red. A. Karpińska, Trans Humana, Białystok 2010.
 • Zacher L.W., Kryzysy i ich badanie a trwały rozwój, „Transformacje”, grudzień 2005.
 • Zacher L.W., Modele dyskursów globalizacyjnych [w:] Filozofia wobec globalizacji, red. T. Czakon, OW Wacław Walasek, Katowice 2009.
 • Zacher L.W., Modele, strategie, uwarunkowania i konteksty trwałego rozwoju [w:] Zrównoważony rozwój gospodarki oparty na wiedzy, red. B. Poskrobko, Wyd. WSE, Białystok 2009.
 • Zacher L.W., Niekompatybilności generacyjno-demograficzne w perspektywie przyszło-ści [w:] Wyzwania przyszłości – szanse i zagrożenia, red. J. Kleer i in., PAN, War-szawa 2010.
 • Zacher L.W., Odrealnienie człowieka i jego świata – Wstępne refleksje i uwagi [w:] Człowiek a światy wirtualne, red. A. Kiepas i in., Wyd. Uniw. Śląskiego, Katowice 2009.
 • Zacher L.W., Percepcja rzeczywistości a dociekanie przyszłości [w:] Rola nauki w my-śleniu o przyszłości, red. J. Kleer, B. Galwas, A. Wierzbicki, PAN, Warszawa 2009.
 • Zacher L.W., Pojęcie globalizacji i jej modele [w:] Polityka ekonomiczna w warunkach globalizacji, red. P. Bożyk, Wyd. WSE-I, Warszawa 2004.
 • Zacher L.W., Przyszłość demokracji w zglobalizowanym społeczeństwie informacyjnym – gry według reguł i sił [w:] Closer to citizens – Wyzwania dla polskiej demokracji
 • w Unii Europejskiej, red. W. Bokajło, A. Wiktorska-Święcka, OW ATUT, Wrocław 2009.
 • Zacher L.W., Przyszłość jako obszar zderzenia wiedzy, wyobraźni i interesów [w:] Gra-nice poznania przyszłości, red. D. Zalewska, Uniw. Wrocławski, Wrocław 2009.
 • Zacher L.W., Rozwój samopodtrzymujący się – orientacje racjonalnościowe [w:] Zrów-noważony rozwój – od utopii do praw człowieka, red. A. Papuziński, Branta, Byd-goszcz 2005.
 • Zacher L.W., Rozwój zrównoważony i trwały jako wyzwanie dla biznesu, „Problemy Ekologii”, nr 4, lipiec–sierpień 2004.
 • Zacher L.W., Społeczeństwo postinformacyjne w kontekście ewolucji społeczeństw
 • i wizji przyszłości [w:] Społeczeństwo informacyjne – Aspekty funkcjonalne i dys-funkcjonalne, red. L.H. Haber, M. Niezgoda, Wyd. UJ, Kraków 2006.
 • Zacher L.W., Spór o globalizację – Eseje o przyszłości świata, Elipsa, Warszawa 2003.
 • Zacher L.W., Sztuczna inteligencja jako element procesu usztuczniania człowieka [w:] Komputer – przyjaciel czy wróg?, red. A. Szewczyk, Szczecin 2005, Wyd. Uniw. Szczecińskiego.
 • Zacher L.W., Transformacje demokracji, Difin, Warszawa 2011.
 • Zacher L.W., Transformacje i rekonfiguracje podmiotów polityki w bliskiej i dalszej perspektywie [w:] Jednostka – społeczeństwo – państwo wobec megatrendów współ-czesnego świata, red. G. Piwnicki, S. Mrozowska, Wyd. UG, Gdańsk 2009.
 • Zacher L.W., Trwały rozwój – utopia czy realna możliwość?, „Problemy Ekorozwoju”, Vol. 3, 2/2008.
 • Zacher L.W., Wideopolityka – nowa technologia oddziaływania i władzy [w:] Wiedza – między słowem a obrazem, red. M. Zemło i in., Wyd. KUL, Lublin 2010.
 • Zacher L.W., Wizje przyszłości systemu kapitalistycznego, „Polska 2000 Plus”. 1/2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e29dfc4-9df4-45fd-a761-0a9aff8b7f91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.