PL EN


2019 | 27_ENG | 205-216
Article title

Commentary to the Supreme Court resolution of 20 september 2018, I KZP 5/18

Authors
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The Supreme Court, in the ruling which is subject to this commentary, addresses the notion of an employee referred to in Article 218 § 1a of the Criminal Code. The court discussed the issue of the designation and limits of the notion of “employee” and the subject-matter of protection of the provision referred to above along with its scope. The commentator – in this context – analyses the Supreme Court’s thinking. The commentary’s author agrees in most part with the belief that “the scope of Article 218 § 1a CrC covers only persons who are employees within the meaning of Article 2 LC and Article 22 § 1 and § 11 LC”, though he deems it incomplete as one also needs to take into account Article 8(2a) of the act on social insurance, where – with regard to social insurance – the notion of an employee is slightly broader than the one included in the provisions of the Labour Code. The commentator believes it legitimate that the subject-matter of protection of Article 218 § 1a CrC includes all employee rights resulting from an employment or social insurance relationship. The commentator shares the de lege ferenda postulate for the “protection under Article 218 § 1a CrC to include also persons in employment relationships other that a contract of employment” and, which the Court did not address in the discussed resolution, the civil law relationship referred to in Article 8(2a) of the Social Insurance Act.
Year
Issue
Pages
205-216
Physical description
Contributors
author
 • Institute of Law, Administration and Management, Jan Dlugosz University of Czestochowa
References
 • Budyn-Kulik, M., in: Mozgawa, M. (ed.), Kodeks karny. Komentarz (System Informacji Prawnej LEX, 2018), https://sip.lex.pl/#/commentary/587737074/578912, accessed on: 1.04.2019.
 • Chobot, A., Nowe formy zatrudnienia. Kierunki rozwoju i nowelizacji, Warszawa 1997.
 • Daniluk, P., Witoszko, W., Glosa do uchwały SN z dnia 15 grudnia 2005, I KZP 34/05, “Orzecznictwo Sądów Polskich” 2006, No. 7–8, item 93, https://sip.lex.pl/#/publication/385929524, accessed on: 27.03.2019.
 • Konarska-Wrzosek, V., et al., in: Konarska-Wrzosek, V. (ed.), Kodeks karny. Komentarz, 2nd edition, Warszawa 2018, https://sip.lex.pl/#/commentary/587715878/571138, accessed on: 26.03.2019.
 • Kowalski, S., Ochrona praw pracownika w kodeksie karnym. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne. Toruń 2014.
 • Radecki, W., Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. Rozdział XXVIII Kodeksu karnego. Komentarz. Warszawa 2001.
 • Siwik, Z., in: Filar, M. (ed.), Kodeks karny. Komentarz, 5th edition. Warszawa 2016, https://sip.lex.pl/#/commentary/587611208/503460, accessed on: 28.03.2019.
 • Samol, S., Prawnokarna ochrona praw pracownika w nowym kodeksie karnym, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1998, No. 3–4.
 • Unterschütz, J., Karnoprawna ochrona praw osób wykonujących pracę zarobkową. Warszawa 2010.
 • Wiatrowski, P., Dyrektywy systemowy interpretacyjnej wykładni przepisów prawa karnego w orzecznictwie Sądu Najwyższego, “Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2009, No. 2.
 • Wróbel, A., Glosa do postanowienia SN z dnia 13 kwietnia 2005, III KK 23/05, “Studia Iuridica Toruniensia” 2013, No. 1. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2013.013, accessed on: 28.03.2019.
 • Wróbel, A., Odpowiedzialność karna za niedopełnienie obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, “Państwo i Prawo” 2012, No. 12.
 • Act of 26 June 1974, The Labour Code, Dz. U. (Journal of Laws) of 2018, item 917, consolidated text as amended.
 • Act of 23 May on trade unions, Dz. U. (Journal of Laws) of 2019, item 263, consolidated text.
 • Act of 6 June 1997 The Criminal Code, Dz. U. (Journal of Laws) of 2018, item 1600, consolidated text as amended.
 • Act of 13 October 1998 on the social insurance system, Dz. U. (Journal of Laws) of 2019, item 300, consolidated text as amended.
 • Judgment of the Administrative Court in Białystok of 24 September 2013, III AUa 304/13, LEX No. 1369209.
 • Order of the Administrative Court in Katowice of 15 March 2017, II AKz 138/17, LEX No. 2333415.
 • Resolution of the Supreme Court of 15 December 2005, I KZP 34/05, LEX No. 164200.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e39aca0-e70c-4660-b9cd-4d2bd70e9afe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.