PL EN


Journal
2014 | 15 | 31-42
Article title

Zrównoważona gospodarka odpadami na przykładzie Rzeszowa

Title variants
EN
Sustainable waste management on the example of Rzeszów
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedmiotem opracowania jest gospodarka wszelkimi odpadami powstającymi na terenie miasta Rzeszowa. Celem artykułu jest przedstawienie problemu powstawania i niewłaściwego zagospodarowania odpadów oraz ukazania, jak z tym problemem poradził sobie Rzeszów. W pierwszej części zaprezentowano rolę gospodarki odpadami w zrównoważonym rozwoju. W drugiej części pokazano znowelizowane ustawy, które mają na celu porządkowanie i zarządzanie gospodarką odpadami. W trzeciej części przedstawiona jest ogólna charakterystyka miasta Rzeszowa. W czwartej został opisany nowy system zagospodarowania odpadami w Rzeszowie, który zaczął funkcjonować od 1 lipca 2013 r. W ostatniej części autorka skupiła się na liczbach dotyczących poziomów zagospodarowania odpadami w Rzeszowie. Zostały przedstawione dane z MPGK Rzeszów Sp. z o.o. o masie, rodzajach oraz sposobach zagospodarowania zebranych na terytorium Rzeszowa odpadów.
EN
The study is the economy of all waste generated in the city of Rzeszów. This article presents the problem of the origin and improper waste disposal, and show how this problem did manage the city of Rzeszów. The first part presents the role of waste management in sustainable development. The second part shows the Acts, which aim to organize and manage waste management. The third part was the general characteristics of the city of Rzeszów. In the fourth section describes a new system for handling waste in Rzeszów, which came into operation on 1 July 2013. In the last part the author focused on the numbers regarding the levels of waste management in. Were presented real data from municipal services Rzeszów Ltd. by weight, types and methods of management harvested in the Rzeszów waste.
Journal
Year
Issue
15
Pages
31-42
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
References
 • Bendkowski J., Wengirek M., 2002, Logistyka odpadów. Procesy logistyczne w gospodarce odpadami, t. 1, Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Biegańska J., Ciuła J., 2011, Zintegrowana gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce jako element zrównoważonego rozwoju, „Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska” vol. 13, nr 1.
 • Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa, http://bip.erzeszow.pl/gospodarka-odpadami (dostęp 29 kwietnia 2014).
 • Eurostat zbadał odpady komunalne w UE, http://www.administrator24.info/artykul/id1197,eurostat-zbadal-odpady-komunalne-w-ue (dostęp 29 kwietnia 2014).
 • Korzeniowski A., Skrzypek M., 1999, Ekologistyka zużytych opakowań, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 • Leboda R., Oleszczuk O., 2002, Odpady komunalne i ich zagospodarowanie. Zagadnienia wybrane, Wydaw. UMCS, Lublin.
 • Matczak P., 2000, Problemy ekologiczne jako problemy społeczne, Wydaw. Naukowe UAM, Poznań.
 • Nowa ustawa o odpadach, 2013, „Logistyka odzysku. Prawo” 1(6).
 • Raport z przeprowadzonego na terenie województwa podkarpackiego ogólnokrajowego cyklu kontrolnego „Przestrzeganie przez gminy przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i  porządku w  gminach”, 2013, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w  Rzeszowie, listopad.
 • Serwis informacyjny Urzędu Miasta Rzeszów, http://www.rzeszow.pl/turystyka/wizytowka-miasta (dostęp 29 kwietnia 2014).
 • Skowroński A., 2006, Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacji, „Problemy Ekorozwoju” vol. 1, nr 2.
 • Szołtysek J., 2009, Logistyka zwrotna, Wydaw. Instytutu Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 • „Śmieci w Rzeszowie”, 2013, Specjalny dodatek do „Nowin” z 27 VI.
 • Toruński J., 2010, Zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlicach” nr 87.
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz.U. z 1996 r., nr 132, poz. 622.
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2013 r. o odpadach, Dz.U. z 2013 r., poz. 21.
 • www.gminaskawina.pl/index.php?action=articles_show&art_id=331&option=18 (dostęp 30 kwietnia 2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e3d4564-bdad-41aa-b4e4-abcdfee6ae7e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.