PL EN


2019 | 46 | 5-6(542-543) | 8-14
Article title

EWALUACJA INWESTYCYJNYCH PROGRAMÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ NA PRZYKŁADZIE RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH

Selected contents from this journal
Title variants
EN
SOCIAL INVESTMENT POLICY PROGRAMMES EVALUATION BASED ON SELECTED CASE STUDY GOVERNMENT PROGRAMME FOR THE ELDERLY SOCIAL ACTIVITY
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza znaczenia ewaluacji inwestycyjnych programów społecznych dla oceny skuteczności i efektywności jegoimplementacji, na przykładzie Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS. W pierwszej części opisane zostałypodstawy teoretyczne i modelowe ewaluacji. Dalej zaprezentowany został inwestycyjny charakter programu ASOS oraz krytyczna analiza przeprowadzonychewaluacji w ujęciu modelowym od początku jego implementacji, czyli od 2012 r. Następnie wskazano warunki prowadzenia wiarygodnychbadań ewaluacyjnych inwestycyjnych programów społecznych, które związane są z implementowaniem zróżnicowanych rodzajówewaluacji w procesie badawczym, m.in.: oceny potrzeb grupy docelowej programu, procesu implementacji interwencji i wpływu analizowanegoprogramu nie tylko na bezpośrednich jego beneficjentów, ale także na szeroko rozumiane otoczenie społeczne oraz oceny ekonomicznych skutkówrealizacji programu. Autorki rekomendują implementację metod ilościowych i jakościowych, a także prowadzenie badań ewaluacyjnychrezultatów programów inwestycyjnych w długookresowej perspektywie czasowej. Artykuł, obok krytycznej analizy literatury przedmiotu dotyczącejewaluacji polityk publicznych, prezentuje wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu Innovative Social Investment Strengthening Communities in Europefinansowanego z programu Horyzont 2020.
EN
The main aim of the paper is to examine the role of evaluation of investment social programmes in the process of its efficiency and effectiveness assessment based on Government Programme for the Elderly Social Activity (ASOS) case study. In the first part theoretical originsand models of evaluation, the investment dimension of the ASOS programme and critical analysis of existing evaluations of the programme since2012 have been presented. Next, the conditions for conducting plausible evaluation research of the investment social programmes have beendescribed. They are connected with the implementation varied models of evaluation in the research process including: needs assessment of theprogramme’s primary stakeholders, process implementation of the intervention, impact the programme on the beneficiaries and their socialenvironment and assessment economic results of intervention. The authors of paper recommend both quantitative and qualitative researchmethods implementation and doing evaluation research the results of investment social programmes at least in the long time perspective. Thecontent of the paper is based on critical analysis the scientific sources about evaluation public policies and presents research results from the scientific project Innovative Social Investment Strengthening Communities in Europe financed by the Horizon 2020 programme.
Year
Volume
46
Issue
Pages
8-14
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • Altschuld J.W., Witkin B.R. (1999), From Needs Assessment toAction: Transforming Needs into Solution Strategies, ThousandOaks, SAGE Publications, London.
 • Banke-Thomas O., Madaj B., Charles A., Broek N. (2015), SocialReturn on Investment (SROI) methodology to account forvalue for money of public health interventions: a systematicreview, „BMC Public Health”, Vol. 582, Issue 12, s. 1–14.
 • Bonoli G. (2005), The politics of the new social policies: Providingcoverage against new social risks in mature welfarestate, „Policy & Politics”, Vol. 33, Issue 1, p. 431–450.
 • Connell J., Kubisch A. (1998), Applying a Theory of Change Approachto the Evaluation of Comprehensive Community Initiatives:Progress, Prospects, and Problems, http://seachangecop.org/files/documents/1998_ToC_and_evaluation_of_community_initiatives.pdf (dostęp: 10.06.2017).
 • Donaldson S.I. (2007), Program Theory-Driven Evaluation Science:Strategies and Application, Lawrence Erlbaum, New York.
 • Fox C., Grimm R., Caldeira R. (2016), An Introduction to Evaluation,Sage Publishing, London.
 • Górniak J. (2007), Ewaluacja w cyklu polityk publicznych, w:S. Mazur (red.), Ewaluacja funduszy strukturalnych. Perspektywaregionalna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,Małopolska Szkota Administracji Publicznej, Kraków, s. 11–28.
 • Hansen H.F. (2005), Choosing Evaluation Models. A Discussion onEvaluation Design, „Evaluation”, Vol. 4, Issue 11, s. 447–462.
 • Hansen M.B., Vedung E. (2010) Theory – Based StakeholderEvaluation, „American Journal of Evaluation”, Vol. 3, Issue31, s. 294–313.
 • Hausner J. (2008). Zarządzanie publiczne. Podręcznik akademicki,Wydawnictwo Naukowe Scholar, Kraków.
 • Hulme M., Sanderson E. (2015). Social Investment for Family,Friends and Relationships, Big Society Capital, London.
 • Iwański R. (2017), Nowe oblicza starości z perspektywy dalszegostarzenia się populacji, STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA,5(11), s. 113–128, doi: 10.18559/SOEP.2017.11.8.
 • Klimowicz M., Michalewska-Pawlak M. (2016), Government Programmefor the Elderly Social Activity based on the selectedexample. D4.2 Deliverable, Evaluation report on case study,European Commission, Research Executive Agency, Brussels.
 • Łącka I. (2015), Problemy oceny efektywności podmiotów ekonomiispołecznej, w: G. Borys, R. Kurek (red.), Finanse i rachunkowośćna rzecz zrównoważonego rozwoju – odpowiedzialność,etyka, stabilność finansowa. Tom 1. Finanse, PraceNaukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,Wrocław, s. 241–252.
 • Mathison S. (2005), Encyclopedia of evaluation, Thousand Oaks,SAGE Publications, CA and London.
 • Michalewska-Pawlak M. (2017), Unia Europejska wobec paradygmatuinwestycji społecznych, „Wrocławskie Studia Politologiczne”,Vol. 27, s. 93–107.
 • Morel N., Palier B., Palme J. (2012), Social investment: A paradigmin search of the new economic model and politicalmobilisation, w: N. Morel, B. Palier, J. Palme (red.), Towardsa Social Investment Welfare State, Policy Press, Bristol,s. 353–376.
 • Moroń D., Klimowicz M. (2016), Zastosowanie stopy społecznegozwrotu z inwestycji (SROI) jako wskaźnika mierzenia efektywnościprojektów społecznych, „Wrocławskie Studia Politologiczne”,Vol. 21, s. 67–81.
 • Motyk K., Małecki-Tepicht Ł. (2008), Postulat dobrego rządzeniajako wyzwanie dla działań w ramach Europejskiego FunduszuSpołecznego w Polsce, „Zarządzanie Publiczne”, Vol. 6,Issue 4, s. 124–133.
 • MPiPS (2013a), Rządowy Program na rzecz Aktywności SpołecznejOsób Starszych na lata 2012–2013, Warszawa, http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/public/1NOWA%20STRONA/Aktualnosci/seniorzy/Rzadowy%20Program%20ASOS2012-2013.pdf [dostęp 17.01.2019].
 • MPiPS (2013b), Informacja z konsultacji projektu dokumenturządowego pn. Rządowy Program na Rzecz Aktywności SpołecznejOsób Starszych na lata 2014–2020 (zwany dalej ProgramemASOS) w okresie od września do grudnia 2013,Warszawa.
 • MPiPS (2013c), Informacja o realizacji Rządowego Programu narzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012–2013, Warszawa.
 • MPiPS (2014a), Rządowy Program na rzecz Aktywności SpołecznejOsób Starszych na lata 2014–2020, https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/public/1NOWA%20STRONA/Seniorzy/Program%20ASOS%202014-2020.pdf[dostęp 17.01.2019].
 • MPiPS (2014b), Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programuna rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata2012–2013 – rok 2013, Warszawa.
 • MPiPS (2015), Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programuna rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata2014–2020 – rok 2014, Warszawa.
 • MRPiPS (2016), Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programuna rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata2014–2020 – rok 2015, Warszawa.
 • MRPiPS (2017), Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programuna rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata2014–2020 – rok 2016, Warszawa.
 • Olejniczak K. (2008), Mechanizmy wykorzystania ewaluacji. Studiumewaluacji. średniookresowych INTERREG III, WydawnictwoNaukowe Scholar, Warszawa.
 • Olejniczak K. (2010). Mechanizm i narzędzia racjonalizacji prorozwojowychdziałań publicznych, w: A. Tuchorska (red.), Europejskiewyzwania dla polski i jej 20 regionów, MinisterstwoRozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 302–325.
 • Patton M.Q. (2004), Evaluation Research, w: M.S. Lewis-Beck,A. Bryman, T.F. Liao (red.), The Sage encyclopedia of socialscience research methods, SAGE Publications, ThousandOaks and CA, s. 337–340.
 • Perek-Białas J. (2016), Tradycyjne i uzupełniające podejścia doewaluacji efektów polityki senioralnej w Polsce, „ProblemyPolityki Społecznej”, Vol. 3, s. 91–111.
 • Shafir E. (2013), Introduction, w: Shafir E. (red.) The BehavioralFoundations of Public Policy, Princeton University Press,Princeton, s. 1–9.
 • Szatur-Jaworska B. (2016), Polityka społeczna wobec starzeniasię ludności- propozycja konceptualizacji pojęcia, „STUDIAOECONOMICA POSNANIENSIA”, Vol. 9, Issue 4, s. 7–27.
 • Wiktorska-Święcka A., Michalewska-Pawlak M., Klimowicz M.(2017), Institutional determinants of innovations in regionalgovernance in Poland, Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa-Wrocław.
 • Wiktorska-Święcka A., Klimowicz M., Michalewska-Pawlak M.,Moroń D. (2017), Inwestycje społeczne jako nowy paradygmatpolityk publicznych w Unii Europejskiej, WydawnictwoNaukowe Scholar, Warszawa.
 • Young K., Ashby D., Boaz A., Grayson L. (2002), Social Scienceand the Evidence-based Policy Movement, „Social Policyand Society“, Vol. 3, Issue 1, s. 215–224.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e3f39f2-c1fd-4f14-a3fb-64a90f77d458
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.