PL EN


2014 | 9 | 65-85
Article title

Political Communication on the Internet as a New Dimension of Political Rivarly

Content
Title variants
PL
Komunikowanie polityczne w internecie jako nowy wymiar rywalizacji politycznej
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
In the article the most important characteristics of the Internet communication were exposed, seen not only from perspective of political actors, but also from voters' perspective. Emerging possibilities of the new medium were exposed in comparison to the radio, television and press. It helped to emphasize a new dimension of political competition. This procedure allowed to indicate an increasing role of the Internet in politics. Everything was supported by appropriate empirical data, conclusions of research and practical examples. The author of the article, at the same time, made an attempt to identify the impact that the communication channel could have on the democratic system. Special attention was paid to classic issue, focusing on the possibility and the need for implementation of the ideals of direct democracy. In this context, the author exposed some potential dangers that the Internet, considered as a  tool, can carry.
PL
W artykule wyeksponowane zostały najistotniejsze, zdaniem autora, cechy komunikacyjne Internetu, widziane zarówno z perspektywy aktorów sceny politycznej, jak również wyborców. Powstające możliwości nowego medium przedstawiono na tle radia, telewizji i prasy, dzięki czemu podkreślony również został nowy wymiar rywalizacji politycznej. Taki zabieg umożliwił wskazanie, poparte praktycznymi przykładami, wzrastającej roli Internetu w świecie polityki, co zostało dodatkowo podbudowane stosownymi danymi empirycznymi i  wnioskami badaczy. Autor publikacji podjął jednocześnie próbę wskazania wpływu, jaki omawiany środek komunikacyjny może mieć na system demokratyczny. Szczególną uwagą objęta została klasyczna problematyka, koncentrująca się tak na możliwościach, jak i potrzebie coraz pełniejszego wprowadzania w życie ideałów demokracji bezpośredniej. W tym kontekście nie zabrakło również rozważań mających na celu ukazanie potencjalnych zagrożeń, które Internet, traktowany jako narzędzie, może nieść w stosunku do jednostki.
Year
Issue
9
Pages
65-85
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Śląski ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
References
 • Adamczyk J., Gembarowski M., Kandefer M., Internet na usługach marketingu, Rzeszów 2004.
 • Andrzejewska A., Bednarek J., Cyber świat. Możliwości i zagrożenia, Warszawa 2009.
 • Augustynek A., Uzależnienia komputerowe. Diagnoza, rozpowszechnienie, terapia, Warszawa 2010.
 • Biniewicz J., Nowa (?) Przestrzeń dyskursu politycznego (pragmatyka, struktura, język) [in:] Jeliński M. (ed.), Nowe media w systemie komunikowania: polityka, Toruń 2011.
 • Bógdał-Brzezińska A., Gawrycki M., Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie, Warszawa 2003.
 • Brodzińska-Mirowska B., Internet w komunikowaniu politycznym [in:] Jeliński M., Seklecka A. , Wojtkowski Ł. (ed.), Nowe media we współczesnym społeczeństwie, Toruń 2011.
 • Butsch R., Media and public spheres,http://www.rider.edu/files/butsch_media_public_spheres.pdf, 13.11.2006.
 • Castells M., The Rise of the Network Society:The Information Age: Economy, Society and Culture Vol. I [Polish Edition], Warsaw 2008.
 • Chadwick A., Anstead N., Parties, election campaigning and the internet: toward a comparative institutional approach, [in:] Chadwick A., Howard P., Routledge Handbook of Internet Politics, Abingdon 2009.
 • Chadwick A., The Political Information in a hybrid News System: The British Prime Minister and the "Bullygate" Affair, “International Journal of Press/Politics”, No. 1, vol. 16, January 2011.
 • Delany C., Learning from Obama: Lessons for Online Communicators in 2009 and Beyond,http://www.epolitics.com/learning-from-obama/, 8.08.2009.
 • Eco U., The Absent Structure (polish edition), Warsaw 1996.
 • Faracik-Nowak M., Kampanie wyborcze w dobie mediów społecznościowych. [in:] Kolczyński M. (ed.), Współczesne kampanie wyborcze w Polsce: koncepcje, dylematy i praktyka komunikowania politycznego, Katowice 2013.
 • Foot K., Xenos M., Schneider S., Kluvet R., Jankowski N., Electoral web production practices in cross-national perspective: relative influence of national development, political culture, and web genre [in:] Chadwick A.,
 • Howard P., Routledge Handbook of Internet Politics, Abingdon 2009.
 • Giddens A., The Consequences of Modernity (polish edition), Cracow 2008.
 • Głomb K., Supel J., Wiatr G., Internet w gminie. Poradnik dla wójta i burmistrza, Warszawa 1998.
 • Gogołek W., Technologie informacyjne mediów, Warszawa 2006.
 • Hagen M., A typology of Electronic Democracy,http://www.martin-hagen.net/pub/typology.html, March 1997.
 • Herbut R., Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych, Wrocław 2002.
 • Jastrzębski J., Media i sfera publiczna [in:] du Vall M., Walecka-Rynduch A. (ed.), >>Stare<< i >>nowe<< media w kontekście kampanii politycznych i sprawowania władzy, Kraków 2010.
 • Kolczyński M., Strategie komunikowania politycznego, Katowice 2008.
 • Kolczyński M., Sztumski J., Zarys socjologii organizacji, Katowice 2003.
 • Kołodziejczyk P., Blog jako instrument komunikowania politycznego, czyli raport z sejmowej blogosfery. [in:] Kolczyński M., Mazur M., S. Michalczyk, Mediatyzacja kampanii politycznych, Katowice 2009.
 • Kotler P., Marketing Management (polish edition), Poznan 2005.
 • Kurtz H.,http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/07/08/AR2007070801213_2.html, 15.03.2014.
 • Mac A., E-przyjaciele. Zobacz, co media społecznościowe mogą zrobić dla Twojej firmy, Gliwice 2010.
 • Maj P., Internet i demokracja. Ewolucja systemu politycznego, Rzeszów 2009.
 • Mider D., Partycypacja polityczna w Internecie. Studium politologiczne, Warszawa 2008.
 • Mokrysz-Olszyńska A. , Targański B., Uwarunkowania prawne marketingu w społeczeństwie informacyjnym. Zagadnienia wybrane, Warszawa 2012.
 • Musiał- Karg M., Instytucje demokracji bezpośredniej i partycypacja wyborcza
 • w Szwajcarii. [in:] A. Stlemach (ed.), Czy upadek demokracji? Wymiar praktyczny, Poznań 2007.
 • Olszański L., Dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2006.
 • O'Reilly,T.,7 key features of web 2.0,http://webapprater.com/general/7-key-features-of-web-2-0.html,29.06.2010.
 • Rosenberg S., Did Gore invent the Internet?,http://www.salon.com/2000/10/05/gore_internet/, 5.10.2000.
 • Schumpeter J.A., Capitalism, Socialism and Democracy, New York 1950.
 • Smith A., The Internet's Role in Campaign 2008, April 2009,http://web.pewinternet.org/~/media/Files/Reports/2009/The_Internets_Role_in_Campaign_2008.pdf, 15.03.2014.
 • Stoll C., Silicon Snake Oil (polish edition), Poznan 2000.
 • Toffler A., Toffler H., War & Anti-War In 21St Century: Survival at the Dawn of the 21st Century? [Polish Ediotion], Poznan 2006.
 • Tomaszczyk A., Internet – nowa jakość komunikowania [in:] Hofman I., Kępa-Figura D. (ed.), Współczesne media. Status, aksjologia, funkcjonowanie, Lublin 2009.
 • Wolny-Zmorzyński K., Gatunki dziennikarskie na przełomie XX i XXI wieku – próba charakterystyki [in:] Hofman I., Kępa-Figura D. (ed.), Współczesne media. Status, aksjologia, funkcjonowanie, Lublin 2009.
 • Zacher L., Ideologia, polityka, władza a współczesna technika (wzajemne uwarunkowania i oddziaływania). [in:] Golinowski J., Laska A. (ed.), Odsłony współczesnej polityki, Bydgoszcz 2012.
 • Zasępa T., Internet i nowe technologie – ku społeczeństwu przyszłości, Częstochowa 2003.
 • Zieliński J., Marketing polityczny w Internecie, Toruń 2013.
 • http://www.people-press.org/2012/11/26/young-voters-supported-obama-less-but-may-have-mattered-more/, 15.03.2014.
 • http://www.youtube.com/watch?v=lnPR90dJ3Gk, 15.03.2014.
 • http://www.youtube.com/watch?v=RmDqqZZceX0, 15.03.2014.
 • http://www.youtube.com/watch?v=WZUBbL-E184, 15.03.2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e3fff39-9951-4ec2-96c4-0240956bb514
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.