PL EN


2017 | 1 (366) | 203-215
Article title

Wpływ poziomu cen i strategii cenowych na zachowania konsumentów na rynku żywności

Content
Title variants
EN
The Impact of the Level of Prices and Price Strategies on Consumer Behaviour in the Food Market
RU
Влияние уровня цен и ценовых стратегий на поведение потребителей на рынке продуктов питания
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem rozważań jest określenie wpływu ceny oraz stosowanych przez przedsiębiorców strategii cenowych na zachowania konsumentów na rynku żywności. W części teoretycznej przedstawiono wyniki badań wtórnych na temat oddziaływania cen i strategii cenowych na zachowania konsumentów. W części badawczej zaprezentowano wyniki badania jakościowego dotyczącego znaczenia cen podczas podejmowania decyzji nabywczych na rynku żywności, wpływu cen na percepcję cech produktu, rozumienia pojęć cena psychologiczna i downsizing, postaw respondentów wobec promocji cenowych. Uzyskane wyniki potwierdziły znaczący wpływ cen na decyzje nabywcze konsumentów na rynku żywności i percepcję produktów żywnościowych, co implikuje konieczność przemyślanego działania producentów i handlowców podczas podejmowania decyzji o poziomie cen. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
The aim of the article was to determine the effect of price and price strategies used by entrepreneurs on consumer behaviour in the food market. The theoretical part presents the results of secondary research, whereas the empirical part shows the results of qualitative research on the importance of price, when making purchasing decisions, on the direction of food prices and the impact on the perception of the characteristics of the product, understanding the concepts of psychological price and downsizing as well as the attitudes of the respondents towards special prices. The results confirmed the significant impact of prices on the consumers’ purchasing decisions in the food market and the perception of food products, which implies the need for a deliberate action of producers and traders in making decisions about the level of prices.
RU
Цель рассуждений – определить влияние цены и применяемых предпри- нимателями ценовых стратегий на поведение потребителей на рынке продуктов питания. В теоретической части представили результаты вторичных исследований по вопросу о воздействии цен и ценовых стратегий на поведе- ние потребителей. В исследовательской части представили результаты качественного изучения, касающегося значения цен во время принятия решений о покупке на рынке продуктов питания, влияния цены на восприятие свойств продукта, понимания терминов «психологическая цена» и downsizing, отношения респондентов к ценовому поощрению. Полученные результаты подтвердили значительное влияние цен на решения потребителенй о покупке на рынке продуктов питания и восприятие продуктов питания, что имплицирует необходимость обдуманного действия производителей и торговцев по ходу принятия решений об уровне цен. Статья имеет исследовательский характер.
Year
Issue
Pages
203-215
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
 • Asghar W., Abbasi M.N., Zafarullah M. (2015), Impact of Advertisement and Sales Promotion on Consumer Cognitive Buying Behavior: A Study of Low Involvement (FMCG) Products, “Pakistan Journal of Social Sciences”, No. 35.
 • Baruk A. (2010), Nieetyczny marketing – mix, (w:) Stabryła A. (red.), Systemy controllingu, monitoringu i audytu, Mifles.pl, Kraków,
 • https://books.google.pl/books?id=3xxa7_fScoAC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false [dostęp: 20.04.2016].
 • Baszun R. (2005), Marki własne w krajach ESW, http://www.kinoulty.com/file_download/29 [dostęp:12.06.2016].
 • Bednarowska Z. (2015), Świadomość cen produktów wśród konsumentów a badania cen, http://www.research-pmr.com/pl/a41/swiadomosc-cen-produktow-wsrod-konsumentow-abadania-cen [dostęp: 10.05.2016].
 • Brzózka A. (2004), Zachowania nabywcze konsumentów aktywnych zawodowo na rynku produktów spożywczych, praca magisterska, WNoŻCziK, SGGW, Warszawa.
 • Bywalec C.(2009), Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Collins Ventura N., Palacios Bauz I., Cedeño Pinoargote J., Valencia Medranda A. (2015), Influencia de las herramientas de promoción de ventas en el comportamiento de los consumidores de mercados municipals, “Revista Científica y Tecnológica”, No. 3(1).
 • Cyran K. (2014), Dochód jako czynnik różnicujący zachowania konsumentów na rynku żywności (na przykładzie mieszkańców województwa podkarpackiego), „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 38.
 • Falkowski A., Mackiewicz R. (2015), Psychologiczne aspekty wrażliwości cenowej. Perspektywa korzyści i strat, „Marketing i Rynek”, nr 1.
 • Gutkowska K. Ozimek I. (2005), Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności – kryteria zróżnicowania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Hajduk G., Cyrek P. (2005), Promocja sprzedaży jako czynnik wpływający na zachowania popytowej strony rynku, (w:) Kopycińska D. (red.), Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
 • Hales C.F. (1999), Opakowanie jako instrument marketingu, PWE, Warszawa.
 • Hatten T.S. (2012), Small Business Management. Enterpreneurship and Beyond, Cengage Learning, Boston.
 • Himbert L. (2015), Unit Pricing. Empirical Investigations of its influences at the Product and Retailer Levels, Springer Gabler, Kaiserslautern.
 • Kosicka-Gębska M., Tul-Krzyszczuk A., Gębski J. (2009), Handel detaliczny żywnością w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Kotler Ph. (2005), Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Kowalczuk I. (2008), Cena jako determinanta zachowań nabywczych konsumentów na rynku artykułów żywnościowych, „Handel Wewnętrzny”, nr 2.
 • Kowalczuk I. (2016), Preferencje konsumentów w zakresie promocji sprzedaży na rynku żywności, „Handel Wewnętrzny”, nr 2.
 • Krysiak S. (2002), Charakterystyka zachowań nabywczych konsumentów ze szczególnym uwzględnieniem wpływu działań z zakresu merchandisingu na ich stymulację, praca magisterska, WNoŻCiK, SGGW, Warszawa.
 • Kumar R.S. (2007), Marketing and Branding, Pearson Education, India.
 • Mazurek-Łopacińska K. (2003), Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa.
 • Michalska M. (2006), Analiza zachowań nabywczych na rynku żywności młodzieży akademickiej zamieszkującej w domach studenckich, praca magisterska, WNoŻCiK, SGGW, Warszawa.
 • Michalski E. (2004), Marketing– podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Postawy konsumenckie Polaków. Komunikat z badań CBOS (2011), http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_005_11.PDF [dostęp: 10.05.2016].
 • Promocje – czy naprawdę są okazją? (2005), TNS OBOP, http://www.tnsglobal.pl/archiwumraportow/2005/01/23/promocje-czy-naprawde-sa-okazja/ #more-3544 [dostęp: 01.10.2015].
 • Stan wiedzy i świadomości ekonomicznej Polaków (2015), https://www.nbportal.pl/ __data/assets/pdf_file/0006/54528/Diagnoza-stanu-wiedzy-iswiadomosci-ekonomicznej-Polakow-2015.pdf [dostęp: 02.06.2016]
 • Schindler R.M. (2012), Pricing Strategies. A Marketing Approach, Sage, London.
 • Urban S. (2008), Marketing produktów spożywczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Żelazna K. (2004), Marketing produktów żywnościowych i rola jego instrumentów w kształtowaniu zachowań nabywczych konsumentów, (w:) Kamiński T., Pomykało W. (red.), Społeczna rola współczesnego marketingu, Wydawnictwo Fundacja Innowacja, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e4327c0-e44e-4e85-a31b-f48e11fe9ddc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.