Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 20 | 3 | 47-52

Article title

Tourism of martial arts: the inspiration for Prof. Cynarski’s new book

Content

Title variants

PL
Turystyka sztuk walki: inspiracje nową książką Prof. Cynarskiego

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Background. Fighting arts and travel related to their learning are mainly of interest to physical culture researchers. One of them is W. J. Cynarski, who develops the theory of cultural dialogues and the General Theory of Fighting Arts, examining, among others, the phenomenon of martial arts tourism. Problem. This is about discussing and evaluating this book on martial arts tourism. To what extent and for whom can it be useful and inspiring? Method. This is a review of a scientific book using the methodology of Zbigniew Krawczyk’s academic school. An analysis of the literature on the subject and references to numerous sources have been added (qualitative analysis of documents and mass media content). Results. The author of the book in question was introduced; reference was made to the content of the book by reviewing it. Substantive assessment was carried out. This rating is high. Conclusion. This first scientific monograph on the theme “martial arts tourism” is a valuable and recommendable book – not only for researchers, but also for practitioners and travellers in the field of fighting arts.
PL
Tło. Sztuki walki i podróże związane z ich poznawaniem interesują głównie badaczy kultury fizycznej. Jednym z nich jest W.J. Cynarski, który rozwija teorię dialogów kulturowych oraz Ogólną Teorią Sztuk Walki, badając między innym fenomen turystyki sztuk walki. Problem. Rzecz dotyczy omówienia i oceny książki poświę- conej turystyce sztuk walki. Na ile i dla kogo może być ona przydat- na i inspirująca? Metoda. Jest to recenzja książki naukowej wed-ług metodologii szkoły naukowej Zbigniewa Krawczyka. Dodano analizę literatury przedmiotu i odniesienia do licznych źródeł (jakościowa analiza dokumentów oraz treści przekazów maso- wych). Wyniki. Ukazano sylwetkę Autora omawianej książki; odnie- siono się do treści książki wykonując jej recenzję. Dokonano oceny merytorycznej. Ocena ta jest wysoka. Wnioski. Ta pierwsza naukowa monografia tematu „turystyka sztuk walki” jest książką wartościową i godną polecenia - nie tylko badaczom, ale też praktykom i podróżnikom w dziedzinie sztuk i sportów walki.

Year

Volume

20

Issue

3

Pages

47-52

Physical description

Contributors

  • Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław
  • Uniwersytet Rzeszowski
author
  • International Martial Arts and Combat Sports Scientific Society, branch in Munich (Niemcy)

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1e4472c0-1239-40a4-97e8-d0a18dc11681
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.