PL EN


2017 | 17 | 42 | 347-361
Article title

The Bioreactor – an Innovative Method of Disposal of Solid Waste

Content
Title variants
PL
Bioreaktor – innowacyjne składowisko odpadów stałych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper presents a novel method of rational management of solid waste, namely an example of a modern landfill with enhanced leachate recirculation – a bioreactor landfill. The aim of the paper was to compare modern solutions concerning waste storage with traditional methods in terms of sustainability. The comparison was drawn as a result of conducting literature research and an independent analysis of the data obtained. A number of advantages was presented resulting from using technologies with enhanced leachate recirculation in environmental, social, and economic terms. The superiority of modern technologies of waste management over conventional technologies was clearly stated as a result of the analyses performed.
PL
Artykuł przedstawia innowacyjną metodę racjonalnego gospodarowania odpadami stałymi, a mianowicie przykład nowoczesnego składowiska odpadów z ulepszoną recyrkulacją odcieków - bioreaktora. Celem pracy jest porównanie nowoczesnych rozwiązań dotyczących składowania odpadów z metodami klasycznymi w aspektach zrównoważonego rozwoju. Porównania dokonano w wyniku przeprowadzenia przeglądu literaturowego oraz autorskiej analizy zebranych danych. Nakreślono szereg zalet wynikających z stosowania technologii z ulepszoną recyrkulacją odcieków w aspektach środowiskowych, społecznych oraz ekonomicznych. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono jednoznacznie wyższość nowoczesnych technologii gospodarowania odpadami nad technologiami klasycznymi.
Year
Volume
17
Issue
42
Pages
347-361
Physical description
Dates
online
2017-07-15
Contributors
 • Opole University of Technology, Department of Process Engineering, Poland
 • Opole University of Technology, Department of Process Engineering, Poland
References
 • Biegańska, J.; Ciuła, J. (2011). Integrated management of municipal waste in Poland as part of sustainable development. Archives of Waste Management and Environmental Protection 13(1): 51-56.
 • Gupta, A.; Choudhary, N.; Babu J. Alappat (2007). Bioreactor Landfill for MSW Disposal in Delhi. Proceedings of the International Conference on Sustainable Solid Waste Management, 5-7 September 2007, Chennai, India: 474-481.
 • Central Statistical Office (GUS) (2015). Municipal infrastructure in 2014 (Infrastruktura komunalna w 2014 r.). In: Statistical information and reports: 24-32. Warsaw: GUS. Available at: http://stat.gov.pl/files/gfx/
 • portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5492/3/12/1/infrastruktura_komunalna_w_2014_r..pdf. Accessed 29 August 2016.
 • Interstate Technology & Regulatory Council (ITRC) (2005). Characterization, Design, Construction, and Monitoring of Bioreactor Landfills. ALT-3. Washington, D.C.: Interstate Technology & Regulatory Council, Alternative Landfill Technologies Team.
 • Journal of Laws (Dz. U.) from 2013 item 2. Waste Act of 14 December 2012 (Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.). Consolidated text.
 • Journal of Laws (Dz. U.) from 2013 item 523. Minister of the Environment Regulation of 30 April 2013 on the landfill of waste (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie składowisk odpadów).
 • Kaczorek, K.; Ledakowicz, S. (2005). Analysis of operating landfill from the point of view of bioreactor engineering (Analiza pracy składowiska odpadów z punktu widzenia inżynierii bioreaktorowej). Inspection, Biotechnology 2 (69): 69-87.
 • Kwiatkowski, T.; Żygadło, M. (2011). Analysis of municipal waste landfills in Świętokrzyskie as a result of the environmental review (Analiza stanu składowisk odpadów komunalnych w województwie świętokrzyskim w świetle wyników przeglądu ekologicznego). Monitoring of Environment 12: 103-116.
 • Manczarski, P. (2008). Degassing of municipal waste landfills - technical and technological issues (Odgazowanie składowisk odpadów komunalnych – zagadnienia techniczno-technologiczne). NAFTA – GAZ 1: 3-5.
 • Ocieczek, L.; Mniszek, W. (2010). The analysis of power utilisation of dump gas in the communal waste dump in Dąbrowa Górnicza. Science notebooks of management and labor protection University in Katowice 1(6): 80-99.
 • Rosik – Dulewska, Cz. (2006). Basics of waste management (Podstawy gospodarki odpadami). Warsaw: Scientific Publishing PWN: 93-102.
 • Thampan, A.; Chandel, A. K. (2013). Bioreactor landfill technology. International Journal of Science and Research
 • (IJSR) 4(6): 256-260.
 • Townsend, T.; Kumar, D.; Ko, J. (2008). Bioreactor Landfill Operation: A Guide for Development, Implementation and Montoring. Gainesville, FL: version 1.0 (July 1). Prepared for the Hinkley Center for Solid and Hazardous Waste Management: 1-42.
 • Wartih, M. A. (2003). Solid waste management: New trends in landfill design. Emirates Journal for Engineering Research 8(1): 61-70.
 • WM Waste Management (2004). The bioreactor landfill - the future of landfill management. Next generation landfill technology. Bioreactor Program. Available at http://www. wm.com. Accessed 29 August 2016.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e49b8b9-6874-499e-b7e0-4bb2b52d8781
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.