PL EN


2015 | 223 | 186-196
Article title

Tendencje zmian współczynników dzietności w miastach 100-tysięcznych i większych w latach 1999-2012

Content
Title variants
EN
Tendencies of total fertility rate in cities with 100 thousand inhabitants or more in Poland in the years 1999-2012
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W Polsce na przełomie XX i XXI w. można zaobserwować istotne zmiany w przebiegu procesu reprodukcji ludności, dlatego celem podjętego postępowania jest rozpoznanie zmian we współczynnikach dzietności kobiet w miastach 100-tysiecznych i większych według liczby mieszkańców i regionów w latach 1999-2012 oraz kierunku i kształtu tendencji rozwojowych analizowanych współczynników. Dla zrealizowania postawionego celu zastosowano metodę indeksową i dekompozycji szeregów czasowych. Dzietność została określona przez współczynniki dzietności ogólnej kobiet. Analiza wykazała zmiany w kształtowaniu się poziomów współczynników dzietności w poszczególnych grupach miast ze względu na liczbę mieszkańców i regionów statystycznych. Największe zmiany zauważono w grupie miast 500-tysięcznych i większych według liczby mieszkańców oraz w miastach regionu północnego i południowo-zachodniego. Tendencje zmian najlepiej opisują we wszystkich stosowanych podziałach funkcje wielomianu trzeciego stopnia.
EN
In Poland on the XX turn and the 21st century it is possible to observe substantial changes in the course of the process of the reproduction of the population, therefore a diagnosis of changes in factors is an aim of taken acting fertilities of women in millenary and bigger cities 100 according to the population and regions in 1999-2012 years and direction and of the shape of the tendency of developmental analysed rates. For fulfilling the put purpose an index method and a method of the disintegration of time series were applied. The fertility was determined by coefficients of the total fertility of women. Analysis demonstrated changes in the forming oneself of levels of rates of the fertility in individual groups of cities on account of the population and statistical regions. The biggest changes were noticed in the group of cities of 500 thousand and more residents and in cities of the north and south-western region. Tendencies of changes best are describing third degree functions of the polynomial in all applied divisions.
Year
Volume
223
Pages
186-196
Physical description
Contributors
References
 • Bartoszewicz S. (1989), Ekonometria, PWN, Warszawa.
 • Frątczak E., Balicki J., Nam Ch.B. (2007), Przemiany ludnościowe: fakty – interpretacje – opinie, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała S. Wyszyńskiego, Warszawa.
 • [GUS, 2009] Rocznik Demograficzny 2009, GUS, Warszawa.
 • [GUS, 2013] Rocznik Demograficzny 2012, GUS, Warszawa.
 • Holzer J.Z. (2003), Demografia, PWE, Warszawa.
 • Ignatczyk W., Chromińska M. (1999), Statystyka. Teorie i zastosowanie, Wydawnictwo WSB, Poznań.
 • Jałowiecki B., red. (2008), Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku, Scholar, Warszawa.
 • Keller G., Warrack B., Bartel H. (1988), Statistics for Management and Economics. A Systematic Approach, Wadsworth Inc., Belmont, California.
 • Kędelski M., Roeske-Słomka I. (1996), Statystyka, Wydawnictwo AE, Poznań.
 • Kurkiewicz J. (2008), Przemiany zachowań demograficznych społeczeństwa rozwiniętego [w:] J. Kurkiewicz, B. Podolec, red., Społeczno-ekonomiczne warunkowania procesów ludnościowych i kształtowania się potrzeb, Krakowska Szkoła Wyższa im. A.F. Modrzewskiego, Kraków.
 • Okólski M. (2004), Demografia zmiany społecznej, Scholar, Warszawa.
 • Okólski M., red. (1990), Teoria przejścia demograficznego, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e52c778-8109-426d-8f9b-cf232ccf3275
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.