PL EN


2015 | 26 | 35-57
Article title

Partnerki życiowe recydywistów i ich rola w powstrzymywaniu aktywności przestępczej.

Content
Title variants
EN
Life partners of reoffenders and their role in the containment of criminal activity.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pojęcia i relacje opisane w niniejszym artykule zostały wygenerowane z biografii mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w więzieniu dla recydywistów (więcej niż trzeci raz). Analizie danych towarzyszyły procedury metodologii teorii ugruntowanej. W artykule podjęto się próby opisu pewnych typów kobiet oraz nadania znaczenia relacjom, jakie łączą ich z recydywistami w kontekście osłabiania aktywności przestępczej mężczyzn. Zainteresowaniem objęto jedynie te kobiety, z którymi recydywista nie pozostawał w relacji z powodu więzi biologicznych, a które pojawiły się w jego życiu w okresie, gdy „kariera przestępcza” była już ugruntowana. Okazuje się, że dla recydywistów, którzy po opuszczeniu zakładu karnego podejmują próby zerwania z wizerunkiem przestępcy, relacje z pewnym typem kobiet stanowią kluczowy czynnik sukcesu. To właśnie tego rodzaju związki (stanowiące narzędzie kontroli społecznej oraz źródło motywacji do zerwania z przestępczym stylem życia) i kobiety je tworzące znajdują się w głównym polu analiz podjętych w artykule.
EN
Concepts and personal relations discussed in this paper have been generated based on biographies of men who have served their prison sentence (more than three times) in the reoffender penitentiary center. Data analysis has been performed following the methodology of the grounded theory. The paper attempts at featuring the “profiles” of women and at making meaningful their relations with reoffenders, and in particular at determining their impact on reducing their criminal activities. The study covers solely those women who are in relations with reoffenders for reasons other than biological kinship, and who entered their lives when their “criminal career” had been in full bloom. The analysis shows that for reoffenders who, after leaving prison, try to leave behind their image of criminal, the relations with a “specific type” of women are a key factor of success. These relationships (as a tool of social control and a source of motivation to leave behind the criminal lifestyle) and women who get involved are the main research topics discussed in the paper.
Year
Volume
26
Pages
35-57
Physical description
Dates
published
2015
References
 • Batawia, Stanisław (1958) Proces społecznego wykolejania się nieletnich przestępców. Warszawa: PWN.
 • Beijers, Joris, Catrien Bijleveld, Frans van Poppel (2012) ‘Man’s best possession’: Period effects in the association between marriage and offending. „European Journal of Criminology” 9 (4): 425–441.
 • Blumer, Herbert (2009) Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
 • Cauffman, Elizabeth (2008) Understanding the Female Offender. „The Future of Children” 18 (2): 119–142.
 • Cid, José, Joel Martí (2012) Turning points and returning points: Understanding the role of family ties in the process of desistance. „European Journal of Criminology” 9 (6): 603–620.
 • Dion, M. Robin, Timothy Silman, Debra A. Strong, Betsy Santos (2009) Marriage and Relationship Skills Education as a Way to Prepare Prisoners for Reintegration. „ASPE Research Brief”.
 • Hałas, Elżbieta (1987) Biografia a orientacja symbolicznego interakcjonizmu. „Kultura i społeczeństwo” 31 (4): 71-83.
 • Hałas, Elżbieta (2006) Interakcjonizm symboliczny: społeczny kontekst znaczeń. Warszawa: PWN.
 • Kamiński, Marek M. (2006) Gry więzienne. Tragikomiczny świat polskiego więzienia. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • King, Ryan D., Michael Massoglia, Ross Macmilian (2007) The context of marriage and crime: gender, the propensity to marry, and offending in early adulthood. „Criminology” 45 (1): 33–65.
 • Kołakowska-Przełomiec, Helena (1978) Środowisko rodzinne w świetle badań kryminologicznych. [w:] Jerzy Jasiński, red., Zagadnienia nieprzystosowania społecznego i przestępczości w Polsce. Warszawa, Wrocław: Wyd. im. Ossolińskich, s. 319–332.
 • Kupczyk, Jan (1982) Procesy socjalizacji dzieci ojców wielokrotnie pozbawionych wolności. Poznań: UAM.
 • Laub, John H., Robert J. Sampson (2009) Shared beginnings, divergent lives: Delinquent boys to age 70. Harvard: Harvard University Press.
 • Lowenstein, Ariela (1986) Temporary Single Parenthood-The Case of Prisoners' Families. „Family Relations” 35 (1): 79–85.
 • Marczak, Monika (2006) Rola i znaczenie rodziny w życiu kobiet popełniających przestępstwa. [w:] Zofia Polak, red., Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie. Lublin: UMCS, s. 351–359.
 • Matysiak-Błaszczyk, Agata (2010) Sytuacja życiowa kobiet pozbawionych wolności. Kraków: Impuls.
 • McGloin, Jean Marie, Christopher J. Sullivan, Alex R. Piquero, Arjan Blokland, Paul Nieuwbeerta (2011) Marriage and offending specialization: Expanding the impact of turning points and the process of desistance. „European Journal of Criminology” 8 (5): 361–376.
 • Miszewski, Kamil (2005) Kobieta złodzieja. „Niebieska Linia” 5: 30–31.
 • Mills, Alice, Helen Codd (2008) Prisoners’ families and offender management: Mobilizing social capital. „Probation Journal” 55 (1): 9–24.
 • Piotrowski, Andrzej (1990) Teoria a badanie empiryczne. Parę uwag o ich związku w orientacjach współczesnej socjologii. [w:] Anna Giza-Poleszczuk, Edmund Mokrzycki, red., Teoria i praktyka socjologii empirycznej. Warszawa: PAN IFiS, s. 19-31.
 • Potargowicz, Marta (2014) Doświadczenia życiowe dzieci ojców odbywających karę pozbawienia wolności. „Perspektywy Edukacyjno-Społeczne” 3: 26–31.
 • Rubacha, Krzysztof (2008) Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Rzepliński, Andrzej (1981) Rodziny więźniów długoterminowych (Z badań nad społecznymi skutkami skazania). Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź: Ossolineum.
 • Sakowicz, Tadeusz (2011) Dziecko w rodzinie naznaczonej przestępczością rodziców. [w:] Barbara Kałdon, Irena Kurlak, red., Człowiek w obliczu trudnej sytuacji życiowej. Sandomierz, Warszawa: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, s. 57–71.
 • Sapia-Drewniak, Eleonora (1989) Sytuacja szkolna dzieci osób karanych pozbawieniem wolności. „Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny” 17 (57): 82–91.
 • Skardhamar, Torbjørn, Christian W. Monsbakken, Torkild H. Lyngstad (2014) Crime and the Transition to Marriage The Role of the Spouse’s Criminal Involvement. „British Journal of Criminology” 54 (3): 411–427.
 • Strauss, Anselm, Juliet M. Corbin (1997) Grounded theory in practice. Thousand Oak: Sage.
 • Szczepanik, Renata (w druku) Stawanie się recydywistą. Kariery instytucjonalne osób powracających do przestępczości. Łódź: Wyd. UŁ.
 • Szelhaus, Stanisław (1969) Młodociani recydywiści. Społeczne czynniki procesu wykolejenia. Warszawa: PWN.
 • Theobald, Delphine, David P. Farrington (2009) Effects of Getting Married on Offending Results from a Prospective Longitudinal Survey of Males. „European Journal of Criminology” 6 (6): 496–516.
 • Theobald, Delphine, David P. Farrington, Alex R. Piquero (2015) Does the birth of a first child reduce the father's offending? „Australian & New Zealand Journal of Criminology” 48 (1): 3–23.
 • Theobald, Delphine, David P. Farrington (2010) Why do the crime-reducing effects of marriage vary with age? „British Journal of Criminology” 51: 136–158.
 • Toroń, Barbara (2013) Przestępczość skazanych kobiet i mężczyzn w perspektywie biograficznej. Kraków: Impuls.
 • Wilson, Thomas P. (1971) Normative and Interpretative Paradigms in Sociology. [w:] Jack D. Douglas, red., Understanding Everyday Life: Toward the reconstruction of sociological knowledge. London: Routledge & Kegan Paul, s. 57–79.
 • Wyka, Anna (1993) Badacz społeczny wobec doświadczenia. Warszawa: IFiS PAN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-3952
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e57c427-e1a3-4f54-9187-f83ad8c0a48c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.