PL EN


2016 | 12 | 1 | 92-114
Article title

Proces kształtowania polityki młodzieżowej w Polsce na poziomie centralnym

Content
Title variants
EN
Development of youth politics in Poland at the central level
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Początki rozwoju polityki młodzieżowej na poziomie centralnym przypadają na okres akcesji Polski do struktur unijnych, jednak po dzień dzisiejszy polityka młodzieżowa nie nabrała znamion konsolidacji, ani nie stanowi spójnego systemu planowanych działań strategicznych. Celem artykułu jest analiza rozwoju polityki młodzieżowej, jej możliwości, spójności i sposobów koordynacji, jak również wskazanie głównych przyczyn braku konsolidacji. Artykuł przedstawia rozwój polityki młodzieżowej w Polsce, porusza kwestie przedstawicielstwa młodzieży i organizacji młodzieżowych, wskazuje modele prowadzenia polityki młodzieżowej, sposoby jej koordynacji, podstawy prawne oraz przyjęte rozwiązania strategiczne.
EN
Beginnings of central level development of youth politics is a period of Polish accession to the EU structures. Currently the youth politics is still not consolidated, it can’t be described as a coherent system of planned strategic measures. The aim of the article is to analyze the development of youth politics, its capabilities, coherence and coordination methods, identify the main causes of low consolidation. The article presents the development of youth politics in Poland, issues of representation of youth and youth organizations, youth politics models, ways of coordination, legal bases and adopted strategic solutions.
Year
Volume
12
Issue
1
Pages
92-114
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
  • Uniwersytet Łódzki
References
  • Gąsior-Niemiec A., Kołomycew A., Kotarba B., Polityka młodzieżowa. Wymiar krajowy i europejski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014.
  • Kołomycew A., Formalno-organizacyjne uwarunkowania polityki młodzieżowej na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym, „Polityka i społeczeństwo” 2013, nr 4(11).
  • Raczek M., Polityka na rzecz młodzieży w Polsce, [w:] Polityka młodzieżowa Unii Europejskiej, M. Boryń, B. Dunaj, S. Mrozowska (red.), Toruń 2014.
  • Sieńczuch M., Polityka młodzieżowa jako odrębny obszar działania Unii Euro¬pejskiej, [w:] Polityka młodzieżowa, G. Zielińska (red.), Studia BAS, nr 2(18) 2009, Warszawa 2009.
  • Skocz M., Postawa K., Prokopowicz M., Czym jest polityka młodzieżowa? Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, b.r.w.
  • Wiktorska-Święcka A., Polityka młodzieżowa państwa polskiego a kreacja kapitału społecznego, http://www.dcie.pl/dokumenty/AW_DSW.pdf.
  • Wiktorska-Święcka A., Problematyka młodzieżowa na Dolnym Śląsku w kontekście dostępnych opracowań naukowych jako bazy kształtowania polityki młodzieżowej samorządu województwa, [w:] Samorządowa polityka spo¬łeczna. Rozwiązania instytucjonalno-prawne. Dobre praktyki na Dolnym Śląsku, D. Moroń, K. Zamorska (red.), Oficyna Wydawnicza ATUT, Wro¬cław 2010.
  • Zielińska G., Rola państwa w realizacji polityki dla młodzieży, [w:] Polityka młodzieżowa, G. Zielińska (red.), Studia BAS, nr 2(18) 2009, Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e5a14e6-1adf-484b-9048-9864f9602642
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.