Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 3(14) | 51-64 (14)

Article title

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – PODMIOTY WEWNĘTRZNE CZY ZEWNĘTRZNE POLITYK PUBLICZNYCH?

Content

Title variants

EN
UNITS OF LOCAL GOVERNMENT – INTERNAL OR EXTERNAL ENTITIES OF PUBLIC POLICIES?

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
This article presents, on the basis of the classification of actors of public policy presented by Suwaj and Wenclik, local government entities involved in the implemen-tation of public policies. Through examples of the functioning in practice, the image of the participants in local government is shown as “those that directly affect the shape of the (national) public policy, are directly involved in its creation”, a fact which results from belonging to the category of public administration. In turn, the remainder of the image is presented as local government entities “who are not directly involved in mak-ing decisions about the shape of public policy, although their opinions may be impor-tant in its shaping”. Such a view leads to the perception of municipalities, counties and provinces as entities “suspended” between the central authorities and the specific interests determined by local communities and the broadly understood local govern-ment sector.

Year

Issue

Pages

51-64 (14)

Physical description

Contributors

 • Instytut Nauk Politycznych, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uni-wersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa, e-mail: mate-usz.jeczarek@gmail.com

References

 • 1/3 gmin inwestuje w rozwój OZE. Dla nich nowa ustawa to kłopot, Portal Samorządo-wy, http://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-srodowiska/1-3-gmin-inwestuje-w-rozwoj-oze-dla-nich-nowa-ustawa-to-klopot,79143.html (30.03.2016).
 • Bożyk S. 2013, Tryb ustawodawczy w Sejmie RP i w parlamentach państw Unii Europej-skiej, Warszawa.
 • Długosz D. 2007, Konieczna kohabitacja? Polski samorząd terytorialny w mechanizmie polityki publicznej, „Analizy i Opinie”, nr 69.
 • Dyląg B., Samorządy chcą się bardziej zadłużać. Piszą list do premier, Portal Samorzą-dowy, http://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/samorzady-chca-sie-bar-dziej-zadluzac-pisza-list-do-premier,79122.html (15.04.2016).
 • Gniazdowski A., In-house w odpadach, czyli niższe ceny i większy odzysk. Rząd wspiera stanowisko samorządów, Wspólnota, http://www.wspolnota.org.pl/ aktualnosci/ak-tualnosc/in-house-w-odpadach-czyli-nizsze-ceny-i-wiekszy-odzysk-rzad-wspiera-stanowisko-samorzadow/ (30.03.2016).
 • Hausner J. 2008, Zarządzanie publiczne, Warszawa 2008.
 • Informacja o wynikach kontroli. Realizacja zadań publicznych przez spółki tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, Najwyższa Izba Kontroli, https://www. nik.gov.pl/plik/id,10139,vp,12457.pdf (5.03.2016).
 • Izdebski H. 2007, Od administracji publicznej do public governance, „Zarządzanie Pu-bliczne”, nr 2007/1.
 • Knosala E. 2005, Organizacja administracji publicznej: studium z nauki administracji i prawa administracyjnego, Sosnowiec.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. DzU 1997, nr 78, poz. 483.
 • Kozłowski T. 1999, Samorządowy lobbying a kohabitacja rządu i samorządu terytorial-nego. Materiał do dyskusji na warsztaty lobbyingowe dla przedstawicieli:Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich Unii Miasteczek Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Powiatów Polskich, Warszawa.
 • Kulesza M. 2005, Współczesne dylematy zarządzania publicznego w Polsce, referat przygotowany na posiedzenie seminaryjne Kolegium NIK pt. „Dobra administracja” w dn. 20 kwietnia 2005 r., Najwyższa Izba Kontroli, https://www.nik.gov. pl/plik/id,1554.pdf (5.02.2016).
 • Kulesza M. 2008, Budowanie samorządu: wybór tekstów ze „Wspólnoty” 1990–2007, Warszawa.
 • Kulesza M., Sześciło D., 2013, Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Warszawa.
 • Niestandardowe instrumenty finansowania potrzeb budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, https://www. rio.gov.pl/modules/Uploader/upload/kr_rio_20160122_niestandard_instr_finans_potrz_jst.pdf (20.03.2016).
 • Ocena sytuacji samorządów lokalnych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa. Serwis Samorządowy PAP, http://samorzad.pap.pl/depesze / Kategorieredak-cyjne _ BibliotekaSAF/ 153012/ Tepe-narzedzie--Debata-o-przyszlosci - indywidual-nego-wskaxnika-zadluzenia- (7.01.2016).
 • Ornoch-Tabędzka M., Porawski A., Potkański T., Ziółkowska E., Krawczyk P., Kręc A., Samorząd jako pracodawca. Raport o zatrudnieniu w sektorze samorządowym, Związek Miast Polskich, Poznań 2014.
 • Peters B.G. 1999, American Public Policy. Promise and Performance, Chappaqua.
 • Piasecki A.K. 2009, Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa.
 • Plaskota T., Protest pod Sejmem. Przez Warszawę przeszedł „Czarny marsz śmieciarzy”, nasze miasto, http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/protest-pod-sejmem-przez-war-szawe-przeszedl-czarny-marsz,3690852,artgal,t,id,tm.html (30.03.2016).
 • Poselski projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, druk nr 315, http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=315
 • Protest pod Sejmem. Przez Warszawę przeszedł „Czarny marsz śmieciarzy”, naszemiasto, w: http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/protest-pod-sejmem-przez-warszawe -przeszedl-czarny-marsz,3690852,artgal,t,id,tm.html (30.03.2016).
 • Regulski J. 2000, Samorząd III Rzeczypospolitej: koncepcje i realizacje, Warszawa.
 • Samorządy chcą do Rady Dialogu Społecznego. Wystąpią do prezydenta, Portal Samo-rządowy, http: // www.portalsamorzadowy.pl/ prawo-i-finanse /samorzady-chca-do-ra-dy- dialogu-spolecznego-wystapia-do-prezydenta,78304.html (3.03.2016).
 • Samorządy chcą się bardziej zadłużać. Piszą list do premier, Portal Samorządowy, http:// www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/samorzady-chca-sie-bardziej-zadluzac -pisza-list-do-premier,79112.html (30.03.2016).
 • Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2013, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obra-chunkowych, http://www.rio.gov.pl/html/sprawozdania_rio/2011/pdf/sprawozdanie_ za_2011.pdf (10.01.2016).
 • Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2014, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, http://www.rio.gov.pl/html/ sprawozdania_rio/2014/ sprawozda-nie_za_2014_r_www.pdf (10.01.2016).
 • Suwaj J.S., Szczepanowski R. 2009, Wokół pojęcia polityki i polityki publicznej [w:] Nauka administracji, red. B. Kudrycka, B.G. Peters, P.J. Suwaj, Warszawa.
 • Suwaj J.S., Wenclik M. 2009, Aktorzy polityki publicznej [w:] Nauka administracji, red. B. Kudrycka, B.G. Peters, P.J. Suwaj, Warszawa.
 • Tępe narzędzie. Debata o przyszłości indywidualnego wskaźnika zadłużenia, Serwis Samorządowy PAP, http: //samorzad.pap.pl/depesze/Kategorieredakcyjne_Biblioteka SAF/ 153012 / Tepe - narzedzie--Debata-o-przyszlosci-indywidualnego-wskaxnika-zadluze-nia- (30.06.2016).
 • Ustawa o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2005 r. DzU 2005, nr 90, poz. 759.
 • Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. DzU 1998, nr 91, poz. 578.
 • Ustawa o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r. DzU 1990, nr 16, poz. 95.
 • Ustawa o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. DzU 1998, nr 91, poz. 576.
 • Zybała A. 2012, Polityki publiczne: doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach: Jak działa państwo, gdy zamierza (chce) musi rozwiązać zbiorowe problemy swoich obywateli?, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1e5cb990-23c0-4b93-b68b-9f272eb7d2aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.