PL EN


2016 | 9 | 226-248
Article title

Cechy formalne i podmiotowe a zróżnicowanie obrazu map poznawczych przestrzeni zurbanizowanych

Content
Title variants
EN
Formal and Subjective Features and Diverse Cognitive Maps of Urban Areas
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza zależności między zróżnicowaniem w obrazie map poznawczych przestrzeni zurbanizowanych a czynnikami związanymi z formalną charakterystyką środowiska oraz cechami podmiotowymi. Analizie poddano różnice w szczegó-łowości oznaczania elementów na rysunkach szkicowych przestrzeni urbanistycznych różne-go typu. Wykorzystano metodę analizy strukturalnej SEM i przedstawiono empiryczny model ścieżkowy zależności między czynnikami. Biorąc pod uwagę kategorie, według których uzyskane od badanych mapy szkicowe były analizowane, można stwierdzić, że zarówno płeć, miejsce pochodzenia, jak i styl poznawczy różnicują charakter map poznawczych obszarów różnego typu. Obrazy map poznawczych osób o stylu niezależnym od pola oraz niepochodzących ze wsi były istotnie bardziejszczegółowe dla większości typów występujących w nich obiektów. Uzyskane wyniki mogą zostać wykorzystane przez badaczy konstruktu map poznawczych, jak również urbanistów czy architektów.
EN
The subject of the paper is the analysis of relationships between the differentiation in the image of cognitive maps of urbanspaces and factors related to the formal characteristics of the environment, as well as personal traits. Elements marked on sketch drawings of different types of urban spaces were analyzed for differences in the level of detail. The SEM structural method was used and an empirical path model was used to present relationships between factors. Taking into account the categories that were used to analyze the acquired sketch maps, we can determine that sex, place of origin, as well as cognitive style all differentiate the character of sketch maps of different types of areas. Cognitive map images of people with the field-independent style and not originating from rural areas, were significantly more detailed for most types of objects appearing on them. The results obtained may be used by researchers studying cognitive map constructs as well as by urban planners or architects.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e612b4f-caf2-441e-90b9-db7c0d2ec2cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.