PL EN


2012 | 1 | 33-49
Article title

Wybrane cechy i strategie poakcesyjnych migracji z Polski

Content
Title variants
EN
Prevailing Migration Patterns and Strategies after Poland’s EU Accession
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ruchliwość przestrzenna ludności stała się cechą współczesnych obywateli świata. Rozszerzenie 1 maja 2004 roku Unii Europejskiej o nowe kraje członkowskie (w tym o Polskę) wpłynęło zasadniczo na zmianę zachowań migrantów, intensywność, dynamikę strumieni migracyjnych oraz alokację sektorową i przestrzenną migrantów. Pojawiły się nowe tendencje mobilności, które dotyczą zarówno ilościowego aspektu wyjazdów, jak i ich jakościowego wymiaru. Najnowsze migracje zagraniczne z Polski charakteryzują się cechami, które z jednej strony wynikają z ogólnoświatowych tendencji migracyjnych, a z drugiej – z nowych możliwości poakcesyjnych. Poakcesyjna mobilność charakteryzuje się wypracowanymi sposobami i cechami sytuacji, postępowania migrantów, które ogólnie określam jako strategie migracyjne. W prezentowanych opracowaniu szczególną uwagę zwracam na cechy i strategie aktualnych przemieszczeń zagranicznych Polaków.
EN
Local mobility has become a typical attribute of today’s global citizen. The enlargement of the EU on may1st 2004 by new members (including Poland) had a significant impact on the general behavior of migrants, be it in a growing intensity and dynamics of the migration streams as well as the sectorial and spatial distribution of the migrants. New tendencies of mobility emerged, concerning both the sheer quantity of outbound travelers as well as some recent peculiarities of this migration. The latest migration tendencies from Poland mirror global patterns as well as the new possibilities that opened up after the country’s EU accession. Post-accession mobility is characterized by an elaborate and devised system of migrant behavior adapted to the respective situations, which I will refer to as “migration strategies.” This paper focuses on the present migration patterns of expatriot Polish citizens.
Contributors
 • Uniwersytet w Białymstoku
References
 • Adams J. T.., The Epic of America.1931. What is the American Dream? „The Library of Congress”. 01.02.2007 http://memory.loc.gov/learn/lessons/97/dream/thedream.ht-215.ml.
 • Bauman Z., Życie na przemiał, Warszawa, Wyd. Literackie, 2005.
 • Castles S., Miller M. J., The age of migration. International Population Movements in the Modern World, MacMillan 1993.
 • Castles S., International migration at the beginning of the twenty-first century. Global Trends and Issues, UNESCO, 2000.
 • Cerase F. P., Expectations and reality: A case study of return migration from the United States to southern Italy, “International Migration Review” 1974, 23(2).
 • Danilewicz W., Dziekońska M., One Dream, Two Emigrations: Young Polish Immigrants In the USA and England and the Realizations of Their American Dream, „Ad Americam”, “Journal of American Studies” 2008, Jagiellonian University Press, no. 9.
 • Danilewicz W., Rodzina ponad granicami. Transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej, Białystok, Wyd. Trans Humana, 2010.
 • Dziekońska M., W poszukiwaniu własnego miejsca – powroty jako element migracji zagranicznych. W: W. Danilewicz, Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej, Warszawa, Wyd. Akad. „Żak”, 2009.
 • Eade J., Drinkwater S., Garapich, Poles Apart? EU Enlargement and the Labour Market Outcomes of Immigrants in the UK, www.surrey.ac.uk/Arts/CRONEM/polish/reports.htm 7.
 • Fihel A., Kaczmarczyk P., Okólski M., Migracje „nowych Europejczyków” – teraz i przedtem, Seria Migracyjna, Warszawa, UW, 2007.
 • Fihel A., Piętka A., Funkcjonowanie polskich migrantów na brytyjskim rynku pracy. CMR Working Papers, Warszawa 2007, Nr 23/(81).
 • Fihel A., Tyrowicz J., Kaczmarczyk P., Migracje powrotne Polaków, Warszawa, FISE, 2008.
 • Fihel A., Kaczmarczyk P., Okólski M., Labour Mobility in the Enlarged European Union. International Migration from EU 8 Countries, www.migracje.uw.edu.pl/obm/pix/014_72.pdf;
 • Grabowska-Lusińska I., Okólski M., Emigracja ostatnia?, Warszawa, Wyd. Naukowe Scholar, 2009.
 • Iglicka K., Kontrasty migracyjne Polski. Wymiar transatlantycki, Warszawa, Wyd. Naukowe „Scholar”, 2008.
 • Iglicka K. , Migracje długookresowe i osiedleńcze z Polski po 2004 roku – przykład Wielkiej Brytanii. Wyzwania dla statystyki i demografii państwa, CSM, Raporty i Analizy, 5/2011, s. 2.
 • Kaczmarczyk P., Współczesne migracje zagraniczne Polaków – skala, struktura oraz potencjalne skutki dla rynku pracy, Raport OBM, Warszawa 2006; Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2006. GUS, 03.11.2007, .http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL
 • Masja van Meeteren, Godfried Engbersen, Marion van San, Striving for a Better Position: Aspirations and the Role of Cultural, Economic, and Social Capital for Irregular Migrants in Belgium; The International Migration Review. New York: Winter 2009. Vol. 43, Iss. 4; pg. 881; (20.12.2009)
 • Romaniszyn K., Kulturowe implikacje międzynarodowych migracji, Lublin, KUL, 2003.
 • Sassen S., Globalizacja. Eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy, Kraków, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007.
 • Slany K., Emigracje zagraniczne z Polski w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 2002. W: Sytuacja demograficzna Polski, 2004, Raport RzRL.
 • Slany K., (red.), Migracje kobiet. Perspektywa wielowymiarowa, Kraków, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008.
 • Śleszyński P., Kowalski M., Rozmieszczenie geograficzne nazwisk a migracje, „Biuletyn Migracyjny” 2009, nr 23.
 • Waldinger R., Between “Here” and “There”: Immigrant Cross-Border Activities and Loyalties, “International Migration Review”, 2008, 40 (1).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1140
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e614c9a-3023-4963-8a17-eb8ec3779b73
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.