PL EN


2014 | 3(8) | 3-15
Article title

Czynniki warunkujące związek między gospodarką a reklamą

Content
Title variants
EN
The Factors Determining the Relationship between the Economy and Advertising
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zasadniczych uwarunkowań związku między reklamą a gospodarką, rozumianego jako relacja między wysokością wydatków reklamowych a PKB, PNB, dochodem rozporządzalnym lub innymi miernikami dochodu narodowego. Artykuł ma charakter przeglądu literatury światowej i zawiera syntezę wyników dotychczasowych badań na temat czynników wpływających na kierunek i siłę związku między gospodarką a reklamą. Przedstawiono w nim wyniki badań dotyczące czasowego kontekstu omawianej relacji, wpływu specyfiki kraju i panujących w nim warunków społeczno-ekonomicznych na jej kształt oraz występujących w niej różnic w zależności od rodzaju medium reklamowego, którego dotyczy. Badanie kierunku, siły i przyczynowo-skutkowego charakteru związku między gospodarką a reklamą i jego uwarunkowań jest uzasadnione z praktycznego punktu widzenia, zarówno w wymiarze mikro-, jak i makroekonomicznym. Wyniki tego typu analiz mogą służyć przewidywaniu popytu na usługi reklamowe, kondycji rynku mediów i sektora kreatywnego, prognozowaniu wzrostu gospodarczego, a także podejmowaniu decyzji o alokowaniu budżetów reklamowych i marketingowych.
EN
An aim of the article is to present the basic determinants of the relationship between advertising and the economy understood as a relation between the amount of advertising expenditure and GDP, GNP, disposable income or other measures of national income. The article is of the nature of review of the global literature and contains a synthesis of findings of hitherto research of the factors influencing the direction and strength of the relationship between the economy and advertising. The author presented in it findings of the research on the temporal context of the relation in question, impact of the specificity of the country and the prevailing therein socioeconomic conditions on its shape as well as the occurring differences in it depending on the type of advertising medium to which it relates. Surveying the direction, strength and causal nature of the relationship between the economy and advertising and determinants thereof is justified from the practical viewpoint both in the micro- and macroeconomic dimension. Findings of such analyses may serve to forecasting demand for advertising services, condition of the media market and the creative sector, forecasting the economic growth as well as to make decisions on allocation of advertising and marketing budgets.
Year
Issue
Pages
3-15
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-6929
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e630f1f-b7de-4a46-9242-c7f7766c1a1d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.