PL EN


2013 | 35 | 156-169
Article title

Informacja w społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa

Authors
Content
Title variants
EN
Information in corporate social responsibility
Conference
35
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Informacja jest dziś traktowana jako jeden z najważniejszych zasobów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Posiadanie właściwego zasobu informacji determinuje zbudowanie wzajem-nego zaufania w relacjach z wewnętrznym i zewnętrznym otoczeniem przedsiębiorstwa. Wymaga to stworzenia długofalowej strategii pozyskiwania informacji, wykorzystującej jej określone właściwości (cechy, parametry). Zapewnienie skuteczności zarządzania wymaga stworzenia warunków do sprawnego pozyskiwania, gromadzenia, interpretowania, przetwarzania i transmito-wania informacji. Podejmowane działania, związane z pozyskiwaniem informacji, wpisują się w charakterystykę odpowiedzialności społecznej. Efektywne konkurowanie w coraz większym stopniu zależne jest od posiadanych zasobów informacyjnych i sposobu zarządzania nimi. Informacja traktowana jest jako wymierna wartość decydująca o pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa oparta jest na założeniu dobrowolności podej¬mowania działań, pozwalających na uzyskanie równowagi między ekonomicznym, ekologicznym i społecznym wymiarem funkcjonowania przedsiębiorstwa. W warunkach takich rola menedżera sprowadza się do obsługi posiadanych informacji oraz możliwości wykorzystania ich specyficznych cech, zależnych od rodzaju informacji. W opracowaniu wskazano na znaczenie informacji dla zapewnienia możliwości funkcjonowania organizacji, zgodnego z ideą odpowiedzialności społecznej. Przyjęto, że posiadanie właściwej informacji winno być traktowane jako determinanta jej rozwoju.
EN
Nowadays, the information is recognize as one of the most important resources in range of an enterprise management. Possession the specific supply of information determinate a construction of mutual security in relationship with external and internal enterprise surroundings. This need to study a long-term strategy of information obtainment, using their characteristics (property, parameters). It requires the study of conditions to efficient logging, accumulating, interpreting, processing and broadcasting of information. It is condition of effective management. An realized actions, connected with information logging, it was has written down in character of social responsibility. An effective competition, in the more and more greater grade, is determinated of the informative resources and management method of them. The information is a rational value, which decides about a competitive position of enterprise. The Corporate Social Responsibility is leaning on benevolence foundation of undertaken acting, which permit to get balance among economic, ecological and social dimension functioning of business. In this condition the role of manager imports to servicing of possessed information and the possibility of utilization, there are a specific features, dependent from kind of information. The paper presented the role of information for assurance of business functioning possibility. It was recognize, that a proper information possession should be seen as determinant of its growing.
Year
Issue
35
Pages
156-169
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańska
References
 • Czubała A., Znaczenie społecznej odpowiedzialności w budowaniu wizerunku przedsiębiorstwa [w:] Wyzwania zarządcze w zmieniającym się otoczeniu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010.
 • Domańska-Szaruga B., Biznes efektywny i społecznie odpowiedzialny [w:] Problemy etyczne w organizacji uczącej się, red. E. Skrzypek, Uniwersytet M. Curie-Skło-dowskiej w Lublinie, Lublin 2010
 • Flakiewicz W., Informacyjne systemy zarządzania, Podstawy budowy i funkcjonowania, PWE, Warszawa 1990.
 • Górny A., Ujęcie czynnika ludzkiego w funkcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (specyfika wymagań dla przedsiębiorstw grupy MŚP), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Seria: Ekonomiczne Problemy Usług, nr 62, 2011, 637.354.
 • Górny A., Zarządzanie informacją w ujęciu systemowym (w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Seria: Ekonomiczne Problemy Usług, nr 87, 2012, 702.
 • Green paper for Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, COM(2002) 366, final, Brussels 2001.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996.
 • ISO 26000, Guidance on Social Responsibility, International Organization for Standardization, Geneva 2010.
 • Ocieszek W., Gajdzik B., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw produkcyjnych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
 • Paliwoda-Matolińska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Sokołowska A., Znaczenie wiedzy w zarządzaniu społeczną odpowiedzialnością w małym przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Seria: Ekonomiczne Problemy Usług nr 68, 2011, 651.
 • Sopińska A., Podstawa informacyjna zarządzania strategią przedsiębiorstwa, Wydawnictwo SGH w Warszawie, Warszawa 1999.
 • Stefanowicz B., Informacyjne systemy zarządzania. Przewodnik, Wydawnictwo SGH
 • w Warszawie, Warszawa 1997.
 • Working together for growth and job. Communication to the spring European Council: A new start for the Lisbon Strategy, Commission of the European Communities, COM (2005) 24, final, Brussels 2005.
 • Zapłata S., Kaźmierczak M., Ryzyko, ciągłość biznesu, odpowiedzialność społeczna. No-woczesne koncepcje zarządzania, Oficyna Wolter Kluwer business, Warszawa 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e677a6b-fa02-446f-a5cd-5dc02e48d82d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.