PL EN


Journal
2015 | 18 | 131-146
Article title

Przemiany w użytkowaniu gruntów w miastach wojewódzkich w latach 2010 i 2014

Authors
Title variants
EN
Transformation of using ground in voivodship cities in years 2010 and 2014
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje przekształcenie struktury funkcjonalno-przestrzennej w 18 miastach wojewódzkich w Polsce. Badania zostały oparte na danych przestrzennych z lat 2010 i 2014 dotyczących wybranych miast. Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza prezentuje strukturę i dynamikę przemian gospodarki gruntami, które zostały podzielone na użytki, lasy, obszary zielone i tereny zabudowane. Badania 18 miejskich obszarów wskazują główne grupy przestrzeni: dzielnic mieszkaniowych, okręgi przemysłowe, inne tereny zabudowane, obszary rekreacyjne, obszary komunikacyjne. Druga część artykułu przedstawia analizę porównawczą struktury ziemi w miastach na podstawie form własności. Zawiera również źródła dochodu budżetowego z wszystkich form gospodarki przestrzennej w obrębie miast studiów przypadku. W podsumowaniu przedstawiono wnioski z prowadzonej analizy.
EN
The paper presents the transformation of functional and spatial structure of 18 voivodship cities in Poland. The study is based on the data on the land records for the years 2010 and 2014, collected in the city survey departments of the selected cities. The paper consists of two parts. The first part presents the structure and dynamics of the land according to the forms of land use that have been divided into agricultural land, forests, green areas and built-up and urbanized land. The detailed analysis of urban areas of 18 cities is provided for the main groups of residential areas, industrial areas, other built-up areas, urban areas, recreational areas, communication areas. The second part of the article presents a comparative analysis of the structure of land in the cities based on the forms of the ownership. It also contains the sources of the budget revenue from all forms of the land management within the case cities. In summary, the paper presents the conclusions of the conducted study.
Journal
Year
Issue
18
Pages
131-146
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Informacja o stanie lasów oraz realizacji Krajowego Programu Zwiększania Lesistości w 2013 r., 2015, Minister Środowiska, Warszawa.
 • Luchter B., 2010, Przemiany w użytkowaniu ziemią w rozwoju Krakowa, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Matyka M., 2012, Analiza regionalnego zróżnicowania zmian w  użytkowaniu gruntów w  Polsce, „Polish Journal of Agronomy”, Nr 10.
 • Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2010 r., 2010, GUS, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i  Budownictwa w  sprawie ewidencji gruntów i budynków, DzU z 2015 r., Nr 0, poz. 542.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, DzU Nr 38, poz. 454.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity DzU z 2013, Nr 0, poz. 594 z późn. zm.
 • Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jednolity DzU z 2015 r., Nr 0, poz. 1774,
 • Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tekst jednolity DzU z 2015 r.,Nr 0, poz. 513.
 • Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tekst jednolity DzU z 2015 r.,Nr 0, poz. 199 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, DzU z 2014 r., poz. 1133.
 • Wierzcholski M.W., 2011, Gospodarowanie gruntami w polskich miastach, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e6af9b2-ebd1-4d1a-b4ff-f3cb873fbbbf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.