PL EN


2015 | 3 | 71-83
Article title

Dochodzenie roszczeń osób małoletnich przez kancelarie odszkodowawcze w świetle przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – przyczynek do dyskusji

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Pursuing claims of juveniles by compensation counseling agents in view of the provisions of the Family and Guardianship Code – contribution to the discussion
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy rodzice (opiekunowie, ewentualnie kuratorzy) powinni legitymować się zezwoleniem sądu opiekuńczego (art. 101 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) przy powierzaniu dochodzenia roszczeń w imieniu i na rzecz małoletniego kancelariom odszkodowawczym. Na usługi świadczone przez kancelarie odszkodowawcze składa się bowiem szereg czynności, które dla osoby małoletniej mogą wywoływać zarówno skutek przysporzenia, jak i skutek rozporządzający. Stąd konsekwencje zawarcia umowy z kancelarią odszkodowawczą mogą mieć istotny wpływ na majątek małoletniego. Konieczne jest zatem rozważenie powyższego problemu z perspektywy przede wszystkim kryterium dobra dziecka.
EN
This article attempts to answer the following question: should parents (carers and possibly guardians) hold a permit issued by a guardianship court (Article 101 § 3 of the Family and Guardianship Code) when entrusting pursuit of claims for and on behalf of juveniles to compensation counseling agents. This is due to the fact that services provided by compensation counseling agents include numerous activities which in the case of a juvenile may lead both to the benefit and disposition effect. For this reason, consequences of entering into an agreement with a claims office may have significant influence on the juvenile’s property. As a result, there is a need to consider the above-mentioned problem mainly from the perspective of the child’s best interest.
Year
Issue
3
Pages
71-83
Physical description
Contributors
 • Katedra Prawa Ubezpieczeniowego UMK w Toruniu, radca prawny przy OIRP w Toruniu.
References
 • Bieranowski A., Glosa do wyroku SN z dnia 3 kwietnia 2007 r., II UK 178/06, Rejent 2011 nr 2
 • Bodył-Szymala P., Małoletni posiadaczem rachunku bankowego, „Prawo Bankowe”, 2005 nr 1, LEX/el.
 • Dmowski S., Rudnicki S., Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, LEX/el.
 • Dolecki H. (red.), Sokołowski T. (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, LEX/el.
 • Dolecki H. (red.), Wiśniewski T. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom III. Artykuły 506–729, LEX/el.
 • Domagalski M., Ile wolno zarabiać na nieszczęściu dziecka, „Rzeczpospolita” z 18 sierpnia 2015 r., PCD.
 • Ereciński T., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom III. Postępowanie rozpoznawcze, postępowanie zabezpieczające, LEX/el.
 • Gajda J., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Akty stanu cywilnego. Komentarz, Warszawa 2002.
 • Ignatowicz J., Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, Warszawa 1993.
 • Jędrejek G., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Opieka i kuratela. Komentarz do art. 145–184, LEX/el.
 • Kidyba A. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, LEX/el.
 • Kowalewski E., Ziemiak M. P., Prawne aspekty działalności kancelarii odszkodowawczych [w:] E. Kowalewski (red.), Doradztwo odszkodowawcze w Polsce. Potrzeba regulacji prawnej, Toruń 2015.
 • Księżak P. (red.), Pyziak-Szafnicka M. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, LEX/el.
 • Piasecki K. (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, LEX/el.
 • Ziemiak M. P., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2012 r., VI ACa 1321/11 (dotyczącego postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych wykorzystywanych przez kancelarie odszkodowawcze), „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, 2014 nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e6f2204-9b18-4263-a894-376f2a4b29a3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.