PL EN


2019 | 20 | 253-266
Article title

Self-regulatory cognition competence, from a learner’s perspective, in a digital information environment

Content
Title variants
PL
Kompetencje samoregulujące poznanie, z perspektywy uczącego się, w środowisku cyfrowych informacji
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the conditions of the emerging knowledge society, the importance of information and knowledge as strategic resources of society increases. In the field of continuing education, methods are sought for their effective management. Information and knowledge management is a fundamental change in the way of thinking, which is followed by more and more entities conducting educational activities of adults. Therefore, the aim of this study is to show the self-regulatory skills of self-cognition and self in the world in the context of information. In the first part of the text, the contexts of the cognitive self-regulation of the learner are outlined. Next, the conditions of learning in the perspective of knowledge about learning processes and information management are discussed, in order to identify and present the propositions of self-regulatory skills based on information. The second part proposes four groups of skills indicated for learning in the digital environment in relation to self-regulation of cognition.
PL
W warunkach tworzącego się społeczeństwa wiedzy rośnie znaczenie informacji i wiedzy jako strategicznych zasobów społeczeństwa, a na gruncie edukacji ustawicznej poszukuje się sposobów do ich efektywnego zagospodarowania. Zarządzanie informacjami i wiedzą to fundamenedukacyjną ludzi dorosłych. Dlatego celem niniejszego opracowania jest pokazanie kompetencji samoregulujących poznanie siebie w świecie w kontekście informacji. W pierwszej części tekstu zostały nakreślone konteksty samoregulacji poznawczej osoby uczącej się. Następnie omówiono warunki uczenia się w perspektywie wiedzy o procesach uczenia się i zarządzania informacjami, aby na tej podstawie wyłonić i zaprezentować propozycje kompetencji samoregulujących poznanie opartych na informacjach. W drugiej części zaproponowano cztery grupy umiejętności wskazanych do uczenia się w środowisku cyfrowym w odniesieniu do samoregulacji poznania.
Year
Volume
20
Pages
253-266
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
 • University of Szczecin, Faculty of Humanities, Institute of Pedagogy
References
 • Adler A. (1998), Understanding Life, Hazelden, New York.
 • Andrukowicz W. (2016), By dziecko było geniuszem. Wprowadzenie do pedagogiki komplementarnej, Wydawnictwo Impuls, Kraków.
 • Bąk W. (2002), E. Tory Higginsa teoria rozbieżności ja, “Przegląd Psychologiczny”, Vol. 45(1), pp. 39-55.
 • Bednarek-Michalska B. (2007), Ocena jakości informacji elektronicznej. Pułapki sieci, “Współpraca zagraniczna bibliotek. Badania, teorie, wizje”, No 5/2007(86), http://www.ebib.pl/2007/86/a.php?bednarek, 20.11.2018.
 • Brown S.J, and Duguid P. (2002), The Social Life of Information, Harvard Business School Press, Brighton.
 • Bruce H.W. (1957), A Conceptual Model for Communication Research, “Audio-Visual Communication Review”, Vol. 34(1), pp. 31-38.
 • Brześkiewicz Z.W. (2000), Superczytanie – jak uczyć się trzy razy szybciej, COMES, Warsaw.
 • Buzan T. (1999), Mapy myśli – mindmaping, czyli notowanie interaktywne, Ravi, Łódź.
 • Czerepaniak-Walczak M. (1997), Aspekty życia profesjonalnej refleksji nauczyciela, Wyd. Edytor, Toruń.
 • Czerepaniak-Walczak M. (1999), Kompetencja: słowo kluczowe czy “wytrych” w edukacji, „Neo¬didagmata” XXIV, Poznań 1999, pp. 53-66.
 • Flakiewicz W. (2005), Pojęcie informacji w technologii multimedialnej, Wydawnictwo Naukowe SGH, Warsaw.
 • Gerbner G. (1956), Toward a General Model of Communication, “Audiovisual Communication Review”, Vol. 4, pp. 171-199.
 • Gnitecki J. (2007), Metodologia pedagogiki i metodologia badań pedagogicznych, Wydawnictwo Naukowe Towarzystwa Pedagogicznego, Poznań.
 • Heidegger M. (2008), Ontology: The Hermeneutics of Facticity, Indiana University Press, Indiana.
 • Higgins E.T., Klein R., and Strauman T. (1985), Self-concept discrepancy theory: A psychological model for distinguishing among different aspects of depression and anxiety, “Social Cognition”, No 3, pp. 51-76.
 • Higgins E.T. (1987), Self – Discrepancy: A Theory Relating Self and Affect, “Psychological Review”, Vol. 94(3), pp. 319-340.
 • Higgins E.T. (1989), Self-Discrepancy Theory: What Patterns of Self-Beliefs Cause People to Suffer?, “Advances in Experimental Social Psychology”, No 22, pp. 93-136.
 • Jakobson R. (1960), Linguistics and communication theory, https://books.google.pl/books-?hl=pl&lr=&id=w0vHCQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA245&dq=roman+jakobson+communication+model+1960&ots=m6Zz434EEF&sig=MAg3KRIJsIXTQcNSjTbfKAZELxQ&redir_esc=y#v=onepage&q=roman%20jakobson%20communication%20model%201960&f=false, 03.10.2018.
 • Kwaśnica R. (1995), Teraźniejszość jako czas metafizyki, in: Poradnictwo w okresie transformacji kulturowej, A. Kargulowa (ed), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, pp. 23-35.
 • Kwieciński Z. (1997), Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne, “Socjologia Wychowania”, Vol. 13(317), pp. 3-4.
 • Kwieciński Z. (2002), Nieuniknione: funkcje alfabetyzacji w dorosłości, Wydawnictwo Uniwer¬sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
 • Lechowski J. (1987), Wstęp do teorii modelowania charakterów ludzkich M. Mazura, „Postępy Cybernetyki”, pp. 31-40.
 • Lorayne H. (1999), Sekrety superpamięci, Wydawnictwo Ravi, Łódź.
 • MacLean M.S. (1957), A Conceptual Model for Communication Research, “Audio – Visual Com¬munication Review”, Vol. 34(1), pp. 31-38.
 • Młynarczyk M. (2006), Ja idealne vs Ja powinnościowe. Analiza emocjonalnych konsekwencji rozbieżności w systemie “Ja” na podstawie teorii autoregulacji E.T. Higginsa, „Studia z Psy¬chologii”, Vol. 13, pp. 183-206.
 • Perzycka E. (2008), Struktura i dynamika kompetencji informacyjnych w społeczeństwie sieciowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Schramm W. (1954), How communication works, in: The process and effects of mass communication, W. Schramm (ed.), University of Illinois Press, Urbana, pp. 3-26.
 • Seely J.S. and Duguil P. (2002), The Social Life of Information, Harvard Business School Press, United States.
 • Shannon C. and Weaver W. (1949), The mathematical theory of communication, University of Illinois Press, Urbana.
 • Skorupka S., Auderska H., Łempicka Z., (eds) (1997), Mały słownik języka polskiego, Wydaw¬nictwo Naukowe PWN, Warsaw.
 • Słownik Języka Polskiego, (1997), Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, T. I, Warsaw, p. 788.
 • Stefanowicz B. (2016), Dylematy interpretacji informacji, Zeszyty Naukowe “Studia Informatica Pomerania”, Vol. 1, pp. 101-108.
 • Sundgren B. (1973), An infological approach to data bases, Skriftserie Statistika Centralbyran, Stockholm.
 • Thompson J.B. (1995), The Media and Modernity, Stanford University Press, Stanford.
 • Tischner J. (2000), Jak żyć? TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław.
 • Turski W.M. (1979), Look ahead at software engineering, Proceedings of the 4th international conference on Software engineering, IEEE Press Piscataway, New York, pp. 449-456.
 • Van Hook E. & Higgins E.T. (1988), Self-related problems beyond the self-concept: Motivatio¬nal consequences of discrepant self-guides, “Journal of Personality and Social Psychology”, Vol. 55(4), pp. 625-633.
 • Vandenberghe F. (2017), Sociology as Practical Philosophy and Moral Science, ”Theory, Culture & Society”, Vol. 35(3), pp. 77-97.
 • Vandevelde P. and Iyer A. (2016), Hermeneutics between History and Philosophy. The Selected Writings of Hans-Georg Gadamer, Bloomsbury Academic, London.
 • Wenta K. (2011), Teoria chaosu w dyskusji nad pedagogiką, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom.
 • Westley B.H., MacLean M.S., (1971), A Conceptual Model for Communications Research, “Ame¬rican Behavioral Scientist”, Vol. 14(5), pp. 719-743.
 • Wojdyło K., Buczny J. (2011), Samoregulacja i samokontrola powinnościowe: analiza psychome¬tryczna Skali Rozbieżności Ja, “Psychologia Społeczna”, Vol. 6, nr. 4(19), pp. 375-390.
 • Żylińska M. (2014), Neurodydaktyka: nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2740
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e6f4c8a-d1d1-4dc7-8f84-cfc30381abcb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.