PL EN


2016 | XCIX | 207-222
Article title

Indeks reguł fiskalnych jako miara jakości reguł fiskalnych w Unii Europejskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Fiscal Rules Index as a Measure of Quality of Fiscal Rules
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza ewolucji narodowych reguł fiskalnych w Unii Europejskiej w latach 2000–2014, przede wszystkim w zakresie zmian jakości tych reguł. Do realizacji zdefiniowanego powyżej celu wykorzystano indeksy reguł fiskalnych skonstruowane dla 28 krajów Unii Europejskiej dla każdego roku okresu 2000–2014. Indeksy te mierzą jakość reguł fiskalnych w poszczególnych krajach, pozwalając jednocześnie obserwować zmiany jakości reguł w analizowanym okresie. Sformułowana została hipoteza, że w okresie 2000–2014 w krajach Unii Europejskiej rosły wartości indeksów reguł fiskalnych, co znaczy, że ulegała poprawie jakość reguł, zwłaszcza po rozpoczęciu kryzysu ekonomicznego. Przeprowadzone analizy pozwoliły pozytywnie zweryfikować postawioną hipotezę. Jednocześnie jednak stwierdzono, że cechy instytucjonalne reguł, decydujące o ich wysokiej lub niskiej jakości, wciąż znacząco różnią się pomiędzy krajami.
EN
The aim of the paper is to analyse the evolution of national fiscal rules in the European Union in the period 2000–2014, with particular emphasis put on changes in the quality of these rules in time. To achieve such a defined goal, indices of fiscal rules were constructed for 28 countries of the European Union for the years 2000–2014. These indices measure the quality of fiscal rules using various criteria (and the features within each criterion), which characterize the rules in use in different countries. Various levels of those indices reflect the diverse quality of fiscal rules used in the EU countries in the period of investigation. The hypothesis was formulated that in the analysed period in the European Union countries the indices of fiscal rules were increasing systematically, which means that those countries were improving quality of fiscal rules in use, especially after the beginning of economic crisis. The investigation gave evidence that the hypothesis could be proved.
Year
Volume
Pages
207-222
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Katedra Ekonomii Instytucjonalnej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonomii
References
 • Akty prawne:
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483, art. 216, ust. 5.
 • Pakt Stabilności i Wzrostu, http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_pl.htm; stan na: 15.03.2016 r.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.U. UE C115 z 9 maja 2008 r., www.europarl.europa.eu/parliament/archive; stan na: 5.03.2016 r.
 • Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej, 2012, www.european-council.europa.eu/media/639235/st00tscg26_en12.pdf; stan na: 13.02.2016 r.
 • Ustawa z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2013 r., nr 28, poz. 1646.
 • Opracowania:
 • Alesina Alberto, Perotti Roberto, The Political Economy of Budget Deficit, NBER Working Paper 1994/4637, s. 3–48.
 • Fiscal Rules Database, http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/fiscal_governance/fiscal_rules/index_en.htm; stan na: 3.03.2016 r.
 • Marchewka-Bartkowiak Kamilla, Reguły fiskalne, Biuro Analiz Sejmowych 2010/7(32).
 • Marchewka-Bartkowiak Kamilla, Zarządzanie długiem Skarbu Państwa. Implikacje dla strefy euro, Difin, Warszawa 2011.
 • Marchewka-Bartkowiak Kamilla, Reguły fiskalne w warunkach kryzysu finansów publicznych, Ekonomia i Prawo 2012/X/3, s. 47–59.
 • Schick Albert, Post-Crisis Fiscal Rules: Stabilising Public Finance while Responding to Economic Aftershocks, OECD Journal on Budgeting 2010, s. 23–49.
 • Sutherland Douglas, Price Robert, Joumard Isabelle, Fiscal rules for sub-central level of governments: design and impact, OECD Economics Department Working Paper 2005/465.
 • Wyplosz Charles, Fiscal Rules: Theoretical Issues and Historical Experiences, artykuł prezentowany na konferencji NBER: Polityka fiskalna po kryzysie finansowym, Cambridge 1–15.07.2011 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e70ed27-1f75-4b45-9ded-ee6d2bd67aeb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.