PL EN


2013 | 3/1 | 189-204
Article title

FINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH W CHOJNICACH W LATACH 2007 – 2009

Content
Title variants
EN
EXTERNAL FINANCING OF INFRASTRUCTURE INVESTMENTS IN CHOJNICE FROM 2007 TILL 2009
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Infrastrukturę dzieli się na dwa rodzaje: techniczną i społeczną. Infrastruktura społeczna obejmuje urządzenia i instytucje w dziedzinie prawa, oświaty, nauki, kultury i wypoczynku, ochrony zdrowia i spraw socjalnych itp. Do infrastruktury technicznej zalicza się przede wszystkim: system transportu, zaopatrzenia w wodę i kanalizację, energetyczny, łączności, ochrony środowiska, a także urządzenia gospodarki komunalnej, magazyny, chłodnie, urządzenia handlu, centra logistyczne. Celem opracowania jest zaprezentowanie sposobu finansowania tych inwestycji przez gminę Chojnice w latach 2007 – 2009. W gminie Chojnice wykorzystano na ten cel przede wszystkim środki z: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, kontraktu Wojewódzkiego w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych oraz miejskiej spółki zajmującej się układem wodno – sanitarnym Miejskie Wodociągi Sp. z o.o.
EN
Infrastructure is classified into two types: technical and social. Social infrastructure includes facilities and institutions in the fields of law, education, science, culture and recreation, health and social affairs, etc. The technical infrastructure primarily includes: transportation system, water supply and sanitation, energy, communications, environmental protection, and municipal equipment, warehouses, cold rooms, trade, logistics centres. The aim of this paper is to present the means of financing these investments by the municipality Chojnice in the years 2007 – 2009. Funds from the European Regional Development Fund, Voivodship Contract under the National Program of Reconstruction of Local Roads and municipal company engaged in the water supply and sanitation were used for these purpose in the municipality of Chojnice.
Year
Issue
3/1
Pages
189-204
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Sopocka Szkoła Wyższa
 • Sopocka Szkoła Wyższa
 • Sopocka Szkoła Wyższa
References
 • Bruski K.: Od czasów najdawniejszych do II pokoju toruńskiego (1466) (w:) Dzieje Chojnic, praca zbiorowa pod red. K. Ostrowskiego, Urząd Miejski w Chojnicach, Chojnice 2003.
 • Jajuga K., Obligacje i akcje, CEDUR, Warszawa 2009.
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 roku.
 • Kucharska – Stasiak E., Nieruchomości w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Narodowe PWN, Warszawa 2006.
 • Leper K., Kiedrowicz Ł., Kłos A., Grajczak A.: Inwestycje w Filii Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Chojnicach jako czynnik rozwoju gospodarczego Ziemi Chojnickiej (w:) Wyzwania Współczesnej Gospodarki, Studencki Zeszyt Naukowy, Sopocka Szkoła Wyższa, Sopot 2010.
 • Ostrowski K.: W Polsce Ludowej i III Rzeczpospolitej (w:) Dzieje Chojnic, praca zbiorowa pod red. K. Ostrowskiego, wydanie II, Urząd Miejski w Chojnicach, Chojnice 2010.
 • Penc J., Leksykon Biznesu, słownik angielsko–polski, Agencja wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
 • Piłatkowski P., Finansowanie infrastruktury w Systemie PPP, DEPFA Bank, Kraków 2005.
 • Silski Z., Elementy Ekonomiki i Polityki Regionalnej, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2000.
 • Stawosz D., Infrastruktura jako czynnik warunkujący rozwój regionu, (w:) Ekonomiczno organizacyjne uwarunkowania rozwoju – teoria i praktyka, praca zbiorowa pod red. D. Stawosz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm.
 • Wielka Encyklopedia PWN, Wydawnictwo naukowe PWN, tom 12, Warszawa 2002.
 • Inwestycje infrastrukturalne. Komunikacja społeczna i rozwiązywanie konfliktów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
 • Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chojnice za rok 2007 – 2009.
 • Tablice nakładami poniesionym na środki trwałe w 2007 – 2009 roku przez Miejskie Wodociągi Sp. z o.o.
 • http://europa.eu/institutions/financial/eib/index_pl.htm z dnia 24.01. 2011 r.
 • http://www.ebrd.com/pages/homepage.shtml z dnia 24.01.2011 r.
 • http://www.nib.int/home z dnia 24.01.2011 r.
 • http://www.eog.gov.pl/ z dnia 24.01.2011 r.
 • http://www.mi.gov.pl/2-486097c95045a.htm z dnia 24.01.2011 r.
 • http://miasto.chojnice.pl/?a=157 z dnia 29.12.2010.
 • http://miasto.chojnice.pl/?a=95 z dnia 30.12.2010 r.
 • http://miasto.chojnice.pl/?a=33&id=176, z dnia 08.06. 2011 r.
 • http://miasto.chojnice.pl/?a=33, z dnia 08.06. 2011 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e74d98b-34f9-4e7a-b155-b5bc27a792a3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.