PL EN


2006 | 8 | 80-90
Article title

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a procesy globalizacji

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z najpopularniejszych i najmodniejszych pojęć występujących w literaturze fachowej oraz w środkach masowego przekazu jest pojęcie globalizacji. Prawdopodobnie po raz pierwszy pojawiło się w 1959 r. w „The Economist” (Bogunia-Borkowska, Śleboda 2003). Od początku lat 80. obserwujemy dynamiczny wzrost procesów globalizacji, których konsekwencje dotyczą większości dziedzin życia. Z jednej strony następstwem procesów globalizacji jest szeroko rozumiana homogenizacja i uniformizacja gospodarki światowej, a z drugiej strony procesy globalizacji są przyczyną postępującego różnicowania się gospodarek, wysokości dochodów czy szans poszczególnych firm na arenie międzynarodowej. Istnieje powszechna zgoda, że głównymi beneficjentami procesów globalizacji są korporacje międzynarodowe, których rola i znaczenie ciągle wzrasta. Obecnie 52 korporacje transnarodowe zaliczane są do 100 największych gospodarek funkcjonujących na świecie (Bielawski 2000). Szacuje się, że obecnie działa około 60 tys. korporacji transnarodowych dysponujące ponad pół milionem filii, łącznie zatrudniające ponad 6 mln pracowników (World Investment Report 1999). Dynamiczny rozwój korporacji transnarodowych dokonuje się przede wszystkim poprzez bezpośrednie inwestycje zagraniczne (biz), zaliczane do ważniejszych elementów światowych przepływów finansowych. Szacuje się, że wielkość światowego handlu jest ponad 15-krotnie wyższa w stosunku do biz, jednak średnioroczna dynamika wzrostu inwestycji jest kilkakrotnie wyższa (25–30% rocznie) od średniorocznej dynamiki wzrostu światowego handlu (Kisiel-Łowczyc 2000)...
Keywords
Contributors
 • Akademia Świętokrzyska, Kielce
References
 • Bauman Z., 1997, Glokalizacja, czyli komu globalizacja, a komu lokalizacja, „Studia Socjologiczne”, nr 3.
 • Bauman Z., 2000, Globalizacja, PIW, Warszawa.
 • Bąkiewicz A., 2000, Wokół globalizacji, [w:] Bąkiewicz A. (red), Gospodarka i społeczeństwo w dobie globalizacji, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa.
 • Bielawski J., 2000, Wpływ globalizacji na wielostronną współpracę gospodarczą, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 1.
 • Błaszczak A., 2002, Konsolidacja już się zaczęła, „Rzeczpospolita” z dn. 13.09.2002.
 • Bogunia-Borkowska M., Śleboda T., 2003, Globalizacja i konsumpcja. Dwa dylematy współczesności, Universitas, Kraków.
 • De Vet J. M., 1993, Globalization and Local & Regional Competitiveness, STI Review, No. 13.
 • Domański B., 1996, Wpływ inwestycji zagranicznych na gospodarkę województwa, [w:] Raport o stanie inwestycji zagranicznych w województwie krakowskim, Urząd Miasta Krakowa, Kraków.
 • Domański B., 2001, Kapitał Zagraniczny w przemyśle Polski, IGiGPE UJ, Kraków.
 • Domański B., 2002, Zagraniczne inwestycje przemysłowe a obszary metropolitalne, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 4.
 • Durka B. (red.), 2001, Inwestycje zagraniczne w Polsce, Raport Roczny, IKiCHZ, Warszawa.
 • Durka B., 1998, Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki, [w:] Olesiński Z. (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, PWE, Warszawa.
 • Durka B., 1999, Foreign Investment in Poland, IKiCHZ, Warszawa.
 • Dziemianowicz W., 1997, Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w Polsce, Studia Regionalne i Lokalne UW, Warszawa.
 • Gwiazda A., 2000, Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Karaszewski W. (red.), 2003, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, Wydawnictwo Pacific, Toruń.
 • Kisiel-Łowczyc A. B., 2000, Współczesna gospodarka światowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Kleer J., 1998, Globalizacja gospodarki a integracja regionalna, [w:] Globalizacja gospodarki światowej a integracja regionalna, PAN, Warszawa.
 • Martin H. P., Schumann H., 2000, Pułapka globalizacji, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 • Sadowski Z. (red.), 1999, Kapitał zagraniczny w Polsce, Warszawa.
 • Sala S., 2002, Wpływ procesów globalizacji na rozwój regionów, [w:] Górka Z., Jelonek A. (red.), Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, IGiGPE UJ, Kraków.
 • Sala S., 2003, Próba delimitacji procesów globalizacji, [w:] Śmigielska M., Słodczyk J. (red.), Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej, PTG, Opole.
 • Szymański W., 2001, Globalizacja, wyzwania i zagrożenia, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 • United Nations, 1999, World Investment Report, New York and Geneva.
 • United Nations, 2002, World Investment Report, New York and Geneva.
 • Zorska A. (red), 2002, Korporacje międzynarodowe w Polsce, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e757521-de39-4df9-8ca3-0e98a6cb409b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.