PL EN


2014 | 3(33) | 75-84
Article title

Prawny aspekt zarządzania publicznymi inwestycjami infrastrukturalnymi w regionach. Dylematy rozwoju społeczno--gospodarczego

Authors
Content
Title variants
EN
Legal aspects of a management of infrastructure public investments in regions. Dilemmas of the socio-economic development
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejsze opracowanie stanowi analizę prawnych aspektów szczególnych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce w regionach (województwach, ale też powiatach i gminach). Obszary omawianych inwestycji to: inwestycje drogowe (drogi publiczne), inwestycje kolejowe, inwestycje lotniskowe oraz inwestycje telekomunikacyjne. Kluczowy jest wpływ przedmiotowych inwestycji na rozwój społeczno-gospodarczy w regionach. Dylematy zarządzania dotyczące wymienionych inwestycji są nierozerwalnie związane z prawnym otoczeniem wprowadzanym przez państwo. Należy zwrócić uwagę na szczególne regulacje, gwarantujące szybkość postępowania (realizacji inwestycji). Wymienione regulacje stanowią szeroko rozumiane otoczenie prawne biznesu w sferze inwestycji infrastrukturalnych. Wszystkie przedmiotowe regulacje prawne są niezbędne w celu przyspieszenia rozwoju polskich regionów tak, aby osiągnąć w jak najbliższej przyszłości poziom rozwoju tzw. Zachodu (starych państw członkowskich Unii Europejskiej).
EN
This article provides for an analysis of legal aspects of certain particular investment processes within technical infrastructure in the Polish regions (voivodeships, but in the counties and communes as well). Those mentioned investments are undertaken in the areas of roads, railroads, airports and telecommunication. The impact of the investments is crucial in terms of the socio-economic development of the modern state and society. All dilemmas in terms of the mentioned investments’ management are related to legal regulations imposed by the state. It is noteworthy that those special regulations are aimed at organising the investment process in an efficient and adequately speedy way. Those regulations provide for a broad legal environment of business within the infrastructure investments. All of those regulations are necessary in order to push the continuous progress of the Polish regions targeting at reacting the level of socio-economic development of the so-called western countries (old, early members of the EU).
Contributors
 • Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Gilbert R.J., Kahn E.P., Newberry D.M., 2006. Introduction: International comparisons of electricity regulation. W: International comparisons of electricity regulation. Red. R.J. Gilbert,E.P. Kahn. Cambridge University Press, Cambridge.
 • Kosiński E., 2013. Regulacja prawna trybu przygotowania finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Wybrane zagadnienia. W: Swoistość procedur publicznegoprawa gospodarczego. Red. B. Popowska. Wyd. Naukowe UAM, Poznań, 219-235.
 • Kosiński E., 2014. Publiczne inwestycje infrastrukturalne w sferze lotnisk publicznych i ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionów. W: Prawne, administracyjne i ekonomiczne uwarunkowania działalności lotniczej w Polsce. Red. K. Biskup, Z. Bukowski. Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 81-91.
 • Myna A., 2012. Modele rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Resiak A., 2004. Polityka telekomunikacyjna. W: Infrastruktura. Red. Z. Brodecki. Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa, 47 i n.
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego. 2005. Dz.U. Nr 267, poz. 2251.
 • Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. 2006. Dz. U. Nr 249,poz. 1829 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego. 2009. Dz. U. Nr 42, poz. 340 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. 2010 a. Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. 2010 b. Dz. U. Nr 106, poz. 675 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 2013 a. Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. 2013 b. Dz. U. z 2013 r., poz. 1393 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. 2013 c. Dz. U. z 2013 r., poz. 1594 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 2013 d. Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 2014 a. Dz. U. z 2014 r.,poz. 518 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 8 września 2001 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. 2014 b. Dz. U. z 2014 r., poz. 1160.
 • Zimny A., 2008. Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej. Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Konin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e7ddee2-458b-42d9-a5d6-b1434d3b8f55
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.