PL EN


Journal
2015 | 3 (60) | 8-16
Article title

Kompetencje osób młodych na rynku pracy - oczekiwania pracodawców

Authors
Content
Title variants
EN
Competencies of young people on the labour market - employers' expectations
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Nowadays, the situation of the youth on the labour market is difficult. The high rates of unemployment among young people, especially those with higher education, made it difficult for them to start their career path on the labour market. What is more, the rising unemployment have decreased options for the individuals to get job of their own choice. On the other hand, employers encounter problems with recruiting new employees. According to Study of Human Capital, in the years 2010-2013 approximately 3/4 of employers in Poland reported problems with finding new employees. Candidates to work had not met their expectations. What are the employers' expectations towards candidates to work? The purpose of this article is to answer the question - what competencies are important on today's labour market? The paper aims also to demonstrate the problem of skills mismatch on the labour market. Skills mismatch occurs when individuals' actual level of skills exceeds or falls short of the level of skills required for their jobs. Skills mismatch has become a substantial concern among policy makers. Discrepancies between the demand and supply of skills on the Polish labour market are noticeable. The context of above observations are „future skills”. It is expected that over the next several years such competences as analytical thinking, ability to work in an international environment or the ability to search and filter information will be essential on the labour market.
Journal
Year
Issue
Pages
8-16
Physical description
Dates
published
2015-06-30
Contributors
author
 • Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
References
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna - Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 • Budnikowski A., Dabrowski D., Gąsior U., Macioł S., Pracodawcy o poszukiwanych kompetencjach i kwalifikacjach absolwentów uczelni - wyniki badania, „e-mentor” 2012, nr 4(46), s. 4-17, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/46/id/946.
 • CEDEFOP, Skill mismatch in Europe, Briefing Note, Thessaloniki 2010.
 • Davies A., Fidler D., Gorbis M., Future Work Skills 2020, Institute for the Future for the University of Phoenix Research Institute, 2011.
 • Eurostat, Słownik: Międzynarodowa standardowa klasyfikacja edukacji (ISCED), http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:International_standard_classification_of_education_%28ISCED%29/pl.
 • Główny Urząd Statystyczny, Szkoły wyższe i ich finanse w 2013 r., Warszawa 2014, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkoly-wyzsze-i-ich-finanse-w-2013-r-,2,10.html.
 • International Labour Office, Global Employment Trends for Youth 2013: A generation at risk, ILO, Geneva 2013, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_212423.pdf.
 • James S., Warhurst C., Tholen G., Commander J., What we know and what we need to know about graduate skills, „Work, Employment & Society” 2013, Vol. 27, No. 6, s. 952-963, http://dx.doi.org/10.1177/0950017013500116.
 • Khan M., Impact of Skill Mismatch on Organization's Performance, [w:] Proceedings of 2nd International Conference on Business Management, 2012.
 • Kocór M., Czarnik S., Bilans potrzeb zatrudnieniowych pracodawców i możliwości rynku pracy, [w:] Górniak J. (red.), Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce. Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku, PARP, Warszawa 2013.
 • Kocór M., Strzebońska A., Dawid-Sawicka M., Pracodawcy o rynku pracy. Na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, PARP, Warszawa 2012.
 • Komisja Europejska, Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie. Europejskie ramy odniesienia, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 2007.
 • MNiSW, Popularność kierunków studiów 2007-2012, http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/0550d75912d508101f1e5b8e5b04a081.pdf.
 • MNiSW, Wyniki rekrutacji w roku akademickim 2013/2014, http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/uczelnie-techniczne-wciaz-najchetniej-wybierane-przez-kandydatow-na-studia.html.
 • MPiPS, Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, Warszawa 2010.
 • Quintini G., Over-qualified or under-skilled: A review of existing literature, „OECD Social, Employment and Migration Working Papers” 2011, No. 121, http://dx.doi.org/10.1787/5kg58j9d7b6d-en.
 • Sztandar-Sztanderska U., Drogosz-Zabłocka E., Minkiewicz B., Stec M., Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców. Raport końcowy, Warszawa 2010.
 • Turek D., Wojtczuk-Turek A., Kompetencje transferowalne. Przegląd definicji, modeli i stanowisk teoretycznych, [w:] Konarski S., Turek D. (red.), Kompetencje transferowalne. Diagnoza, kształtowanie, zarządzanie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 • Walkowiak R., Model kompetencji menedżerów organizacji samorządowych, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2004.
 • Wolf A., Does education matter?, Penguin, London 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e80e3e3-a007-4c51-9185-93ffe19d1753
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.