PL EN


2016 | 12. Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych | 233-244
Article title

Społeczne i gospodarcze aspekty rozwoju turystyki narciarskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Social and Economic Aspects of Development of Ski Tourism
Conference
Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozwój ośrodków narciarskich jest najważniejszym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego niektórych krajów i regionów górskich. Przyczynia się do wzrostu demograficznego oraz poprawy jakości usług i infrastruktury w miejscowościach górskich, jest ważnym źródłem zatrudnienia i dochodów mieszkańców, a także kreuje tzw. psychologiczną stabilność osób zamieszkujących te tereny. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie, na podstawie danych uzyskanych z Banku Danych Lokalnych GUS, wpływu rozwoju ośrodków narciarskich na rozwój społeczno-gospodarczy 16 gmin, na terenie których leżą największe stacje narciarskie polskich Karpat. Pod względem społecznym i gospodarczym badane gminy są znacznie zróżnicowane. Przejawia się to m.in. w saldzie migracji, poziomie bezrobocia i przedsiębiorczości, a także w strukturze podmiotów gospodarczych. W zdecydowanie najkorzystniejszej sytuacji znajdują się te gminy, w których turystyka narciarska odgrywa istotną rolę w strukturze ich funkcji turystycznej. Są to przede wszystkim gminy położone w Beskidzie Śląskim i na Podhalu. Charakteryzują się one przeważnie dodatnim saldem migracji, niższym poziomem bezrobocia niż średni poziom dla Polski i wyższym od średniego poziomem przedsiębiorczości. Odwrotne cechy wykazują natomiast gminy słabiej zagospodarowane dla narciarstwa, leżące w Beskidzie Żywieckim, Beskidzie Sądeckim, Pieninach i Bieszczadach.
EN
The development of ski resorts is the most important factor of socio-economic development of some countries and mountain regions. It contributes to the demographic growth and improves the quality of services and the infrastructure in the mountain locations. It is also an important source of employment and income of inhabitants as well as it creates the so-called “psychological stability” of people living in these areas. The aim of this article is to show, based on data obtained from the Local Data Bank of the Central Statistical Office, the impact of development of ski resorts on the socio-economic development of 16 municipalities, where the largest ski stations of the Polish Carpathians are located. The investigated municipalities differ significantly in terms of social and economic situation. This is reflected, among others, in the balance of migration, the level of unemployment, the level of entrepreneurship as well as the structure of business entities. Definitely those municipalities where ski tourism plays an essential role in the structure of their tourism function are in the best situation. There are mainly municipalities located in the Silesian Beskid and in the Podhale region. They are mostly characterized by positive migration balance, lower than the average level of unemployment for Poland and higher than the average level of entrepreneurship. The reverse features have the municipalities which are less developed for ski tourism, located in the Żywiecki Beskid, the Sądecki Beskid, the Pieniny Mountains and the Bieszczady Mountains.
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
References
 • Bank Danych Lokalnych. GUS. (2015, 10 września). Pozyskano z www.stat.gov.pl
 • Barabasz, S. (1914). Wspomnienia narciarza. Zakopane: SN TT.
 • Baran, M. (2010). Koleje linowe i wyciągi narciarskie. Historia i dzień dzisiejszy. Łodź: Księży Młyn Dom Wydawniczy.
 • Barbier, B. (1978). Ski et stations de sports d’hiver dans le monde. Weiner Geographische Schriften, 51(52), 130–146.
 • Barbier, B. (1993). Problems of the French winter sport resort. Tourism Recreation Research, 18(2), 5–11.
 • Buckley, R.C., Pickering, C.M., Warnker, J. (2000). Environmental management for Alpine tourism and resorts in Australia. W: P.M. Goode, M.P. Price, F.M. Zimmermann (red.), Tourism and Development in Mountain Regions. Wallingford: CAB International, 27–45.
 • Christopoulou, O., Papastavrou, A. (1997). Evaluation of the behavior of visitors of ski stations for more effective management - the case of the Pelion region. Medit, 8(1), 37–40.
 • Čuka, P., Gregorova, B. (2011). Cechy i kierunki urbanizacji turystycznej na Słowacji – przykład stacji narciarskiej Donovaly. Prace Geograficzne, 125, 9–18.
 • Greif, F. (1988). Landwirtschaft. Forstwirtschaft und Wintersport – Zum Konflikt zwischen Okologie und Okonomie in Osterreichs Bergen. W: Probleme des landlichen Raumes im Hochgebirge. Innsbrucker Geographische Studien, 16.
 • Havrlant, J. (2011). Kierunki i bariery modernizacji ośrodków sportów zimowych w czeskim regionie turystycznym „Beskidy”. Prace Geograficzne, 125, 77–93.
 • Knafau, R. (1979). L’amenagement de territoire en economie liberale: l’example des stations integrees de sports d’hiver des Alpes Francaises. l’Espace Geographique, 83, 173–180.
 • Krzesiwo, K. (2014). Rozwój i funkcjonowanie stacji narciarskich w polskich Karpatach, Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
 • Kurek, W. (2004). Turystyka na obszarach górskich Europy, Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
 • Lasanta, T., Laguna, M., Vicente-Serrano, S. M. (2007). Do tourism-based ski resorts contribute to the homogeneous development of the Mediterranean mountains? A case study in the Central Spanish Pyrenees. Tourism Management, 28, 1326–1339.
 • Lindberg, K., Andersson, T.D., Dellaert, B.G.C. (2001). Tourism development: Assessing social gains and losses. Annals of Tourism Research, 28(4), 1010–1030.
 • Mika, M. (2004). Turystyka a przemiany środowiska przyrodniczego Beskidu Śląskiego. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
 • Mika, M. (2014). Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
 • Orens, A., Seidl, A., Weiler, S. (2006). Winter Tourism and Land Development in Gunnison, Colorado.
 • W: T. Clark, A. Gill, R. Hartmann (red.), Mountain Resort Planning and Development in the Era of Globalization. New York: Cognizant Communication Corporation, 91–107.
 • Paryski, W.H., Paryska, Z. (1994). Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin.
 • Snowdon, P., Slee, B., Farr, H. (2000). The Economic impacts of Different Types of Tourism in Upland and Mountain Areas of Europe. W: P. M. Goode, M. F. Price, F. M. Zimmermann (red.), Tourism and Development in Mountain Regions. Wallingford: CAB International, 137–155.
 • Szatkowski, W. (1994). Pionierzy narciarstwa w Tatrach Polskich. Zakopane: Muzeum Tatrzańskie im.T. Chałubińskiego.
 • Szatkowski, W. (2011). Stanisław Barabasz – pierwszy zakopiański narciarz. Pozyskano z (www.watra.pl/ zakopane/gory/2011/02/03/stanislaw-barabasz-pierwszy-zakopianski-narciarz).
 • Ziemba, S. (1957). Zanim przyszły czasy Legierskich, Wieczorka i Tajnera. W: Na śnieżnych trasach Beskidów. Katowice: Wyd. Sekcji Narciarskiej WKKF Katowice, 7–15.
 • Zimmermann, F.M. (1995). The Alpine Region: Regional Restructuring Opportunities and Constraints in a Fragile Environment. W: A. Montanari, A. M. Williams (red.), European Tourism: Regions, Spaces and Restructuring. Chichester – New York: Wiley, 19–40.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e91cba8-c867-42ff-b6bd-1c167fae9b70
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.