Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1 (35) | 72-108

Article title

Posłowie jako podmioty sejmowej kontroli działalności rządu w świetle regulacji normatywnych

Authors

Content

Title variants

EN
Members of Parliament as one of the entities entitled to control states government in the light of polish law

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Posłowie są – obok Sejmu in pleno i komisji sejmowych – jednym z podmiotów sejmowej kontroli działalności szeroko rozumianego rządu, na który składają się: Rada Ministrów in gremio, Prezes Rady Ministrów i pozostali członkowie Rady Ministrów, a także centralne i terenowe organy administracji rządowej. Celem artykułu jest analiza statusu posłów jako podmiotów kontroli sejmowej w świetle regulacji normatywnych, zwłaszcza konstytucyjnych. Na ten status kontrolny posłów składa się kilka zasadniczych elementów: 1) ogólny status prawny posła, wyznaczany przez dwie grupy czynników: a) generalnie przez pozycję Sejmu w systemie organów państwowych RP i koncepcję stosunku przedstawicieli do wyborców, b) na płaszczyźnie szczegółowej przez przepisy aktów normatywnych – Konstytucji RP z 1997 r., ustawy z 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, Regulaminu Sejmu; 2) zakres podmiotowy i przedmiotowy uprawnień posłów do kontroli działalności rządu, który jest identyczny z zakresem podmiotowym i przedmiotowym takiej kontroli określonym w art. 95 ust. 2 Konstytucji z 1997 r.; 3) pozostające w dyspozycji posłów instytucje służące kontroli działalności rządu, którymi są: a) interpelacje poselskie, b) zapytania poselskie, c) pytania w sprawach bieżących, d) informacje bieżące.
EN
Memers of Parliament are together with Sejm in pleno, and parliamentary commissions, one of the entities entitled to control widly understood states government, which consists of: the Counsil of Ministers in gremio, Primeminister, other members of the Counsil of Ministers, as well as central and local organs of governmental administration. The purpose of this work is an analysis of members of Parliament position as parliamentary control entities, according to normative regulations, in particular provisions of Constitution. The above mentioned position consists of following elements: 1) general status of deputy determined by two groups of features: a) in general by position of Sejm in the system of govering bodies in the Republic of Poland, and concept of relation of deputies to electors, b) on the detailed ground by normative acts regulations – The Constitution of The Republic of Poland of 2nd April 1997, Act on performance of deputy, and senators mandate, Sejms regulation; 2) subjective, and objective scope of deputies rights to control governments activity, which is identical with subjective, and objective scope of such control determined in art. 95 of 1997 Constitution; 3) institutions remaining in deputies disposal which aim is control, which are: a) deputies interpellations, b) deputies questions, deputies questions in ongoing matters, d) information in ongoing matters.

Year

Issue

Pages

72-108

Physical description

Dates

published
2017-02-28

Contributors

 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

References

 • Chmaj M., Stan i perspektywy immunitetu parlamentarnego w Polsce, [w:] Dziesięć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red. E. Gdulewicz, H. Zięba-Załucka, Rzeszów 2007.
 • Czarny P., Sejm i Senat, [w:] Prawo konstytucyjne RP, red. P. Sarnecki, Warszawa 2008.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2014.
 • Garlicki L., Uwaga 2 do art. 115, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, T. II red. L. Garlicki, Warszawa 2001.
 • Grajewski K., Immunitet parlamentarny w prawie polskim, Warszawa 2001.
 • Grajewski K., Odpowiedzialność posłów i senatorów na tle zasady mandatu wolnego, Warszawa 2009.
 • Grajewski K., Status prawny posła i senatora, Warszawa 2016.
 • Gwiżdż A., Interpelacje i procedury podobne w burżuazyjnym prawie państwowym, „Państwo i Prawo” 1963, z. 4.
 • Juchniewicz J., Instrumenty realizacji funkcji kontrolnej Sejmu – próba oceny skuteczności, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2013, nr 1.
 • Kruk M., Funkcja kontrolna Sejmu RP, Warszawa 2007.
 • Kruk M., Konstytucyjny system rządów. Założenia i praktyka, [w:] 25 lat transformacji ustrojowej w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, red. E. Gdulewicz, W. Orłowski, S. Patyra, Lublin 2015.
 • Kuciński J., Demokracja przedstawicielska i bezpośrednia w Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007.
 • Kuciński J., Konstytucyjny system organów państwowych, Warszawa 2011.
 • Kuciński J., Legislatywa – egzekutywa – judykatywa: konstytucyjne instytucje i mechanizmy służące równowadze władz w polskim systemie trójpodziału, Warszawa 2010.
 • Kudej M., Status prawny posła i senatora, [w:] Założenia ustrojowe, struktura i funkcjonowanie parlamentu, red. A. Gwiżdż, Warszawa 1997.
 • Kudej M., Zmiany w Regulaminie Sejmu dokonane 4 września i 28 października 1997 r., „Przegląd Sejmowy” 1998, nr 3.
 • Kupis M., Ewolucja instytucji interpelacji poselskiej w polskim parlamentaryzmie, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012, nr 1.
 • Lis-Staranowicz D., Niepołączalność mandatu parlamentarnego w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2009.
 • Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej, red. M. Kruk, Warszawa 2013.
 • Mojak R., Parlament a rząd w ustroju Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2007.
 • Parlament. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa, red. Z. Jarosz, Warszawa 2006.
 • Sarnecki P., Przemiany kompetencyjne Sejmu i Senatu dokonane w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., „Gdańskie Studia Prawnicze” 1998, t. III.
 • Stębelski M., Kontrola sejmowa w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2012.
 • Wawrzyniak J., Sejm a Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, Warszawa 2016.
 • Zaleśny J., Dynamika procedur interpelacyjnych. Doświadczenia okresu transformacji w wymiarze wertykalnym, [w:] Transformacja ustrojowa w Polsce 1989–2009, red. M. Kruk, J. Wawrzyniak, Warszawa 2011.
 • Zaleśny J., Interpelacja poselska. Uwagi na tle praktyki polskiej, [w:] Dwadzieścia lat transformacji ustrojowej w Polsce, red. M. Zubik, Warszawa 2010.
 • Zubik M., Immunitet parlamentarny w nowej Konstytucji RP, „Państwo i Prawo” 1997, z. 9.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1e97e275-5da2-45ca-bcd3-47a07505e087
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.