PL EN


2013 | 2 | 4 | 501-514
Article title

Międzynarodowe przepływy kapitału private equity

Authors
Content
Title variants
EN
International Private Equity Capital Flows
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Międzynarodowe przepływy kapitału private equity odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu i rozwoju tego typu finansowania. W artykule przedstawiono motywy decyzji skutkujących transgranicznymi przepływami kapitału PE, a także zbadano ich skalę i tendencję zmian w długim czasie (2 dekady) dla całej Euro¬py, wybranych państw europejskich oraz dla obszaru Azji i Pacyfiku. Stwierdzo¬no, że w badanym okresie następował wzrost udziału zagranicznych środków w sumie pozyskiwanych kapitałów private equity, a w Europie także wzrost udziału inwestycji PE w zagraniczne spółki. W ostatnich latach tendencje te uległy jednak zahamowaniu, zapewne z powodu ogólnoświatowego kryzysu. Z kolei w przypadku obszaru Azji i Pacyfiku udział inwestycji PE w spółki krajowe, wysoki i dość stabilny od 1997 r., w ostatnich latach obniżył się znacznie na rzecz udziału inwestycji zagranicznych. Niemniej jednak zarówno dla Europy, jak i dla obszaru Azji i Pacyfiku stwierdzono wciąż utrzymującą się przewagę środków PE pozyskiwanych spoza kraju nad wartością inwestycji lokowanych za granicą, co czyni z tych regionów biorców netto kapitału PE i pozwala się domyślać, że dawcą netto są głównie Stany Zjednoczone, nieobjęte badaniem z powodu braku stosownych danych. Ponadto w krajach Europy Środkowo-Wschodniej udział środków zagranicznych w sumie gromadzonych kapitałów PE okazał się większy niż dla krajów Europy Zachodniej, a stosunek inwestycji zagranicznych do środków pozyskiwanych zza granicy – mniejszy, co można uznać za potwierdzenie występowania przewagi zapotrzebowania na kapitał PE nad jego podażą w tych krajach.
Year
Volume
2
Issue
4
Pages
501-514
Physical description
Contributors
author
References
  • 1. Asian Private Equity 300 (1995–2012), AVCJ Group Ltd., roczniki 1994/95–2012.
  • 2. Broszkiewicz M. (2012), Współczesne kierunki międzynarodowych prze¬pływów kapitału na rynki atrakcyjne inwestycyjnie jako skutek regulacji ładu korporacyjnego, „Nauki o finansach”, nr 2 (11), s. 57-73.
  • 3. Bazy danych EVCA, pliki z danymi otrzymane bezpośrednio od EVCA dnia 19.07.2011 r. i 02.01.2012 r.
  • 4. EVCA Yearbook 2002–2012 (2002–2012), European Private Equity and Venture Capital Association, Zaventem/Bruksela.
  • 5. Kornasiewicz A. (2004), Venture Capital w krajach rozwiniętych i w Polsce, CeDeWu, Warszawa
  • 6. Węcławski J. (2011), Rozwój rynku private equity a koniunktura gospodarcza, [w:] Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Problemy wiodące, red. K. Ja¬ju¬ga, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro¬c¬ła¬wiu, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ea73625-67e9-45e5-ad01-4aaeb44091f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.