PL EN


2017 | 6 | 7 | 53-68
Article title

Udzielanie przez Prezesa UKE odpowiedzi na zapytania przedsiębiorców telekomunikacyjnych dotyczące wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Content
Title variants
EN
Response by the President of UKE to enquiries made by telecommunications enterprises regarding their entry into the register of telecommunications enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł wskazuje przesłanki do oceny istnienia obowiązku Prezesa UKE jako centralnego organu administracji rządowej do udzielenia odpowiedzi na zapytanie przedsiębiorcy w zakresie spełnienia warunków wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, z uwagi na charakter usług planowanych do wykonywania przez tego przedsiębiorcę. Celem ustalenia źródeł obowiązku Prezesa UKE w zakresie udzielania odpowiedzi na zapytania przedsiębiorców w sprawie interpretacji przepisów dotyczących działalności telekomunikacyjnej poddano analizie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, prawa telekomunikacyjnego oraz przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Przedstawione w artykule zagadnienie jest istotne z punktu widzenia praktyki wykonywania gospodarczej działalności telekomunikacyjnej.
EN
The article presents the prerequisites for assessing the existence of the obligation of the President of UKE, as a body of central government administration, to respond to the enquiries of a telecommunications enterprise about satisfying the conditions of entry into the register of telecommunications enterprises, taking into account the nature of the services which that entrepreneur is planning to provide. In order to determine the sources of the obligation of the President of UKE to reply to the enquiries of a telecommunications enterprise regarding the interpretation of legal rules applicable to telecommunications activities, the article presents an analysis of the provisions of the Administrative Procedures Code, the Telecommunications Law and the provisions of the Act on access to public information. The issue presented in this article is significant from the point of view of the practice of conducting telecommunications activities.
Year
Volume
6
Issue
7
Pages
53-68
Physical description
Dates
published
2017-11-30
printed
2017-11-30
Contributors
 • Doktorantka Uczelni Łazarskiego w Warszawie; adwokat wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu, prowadząca od 2006 r. JMK Kancelarię Adwokacką z siedzibą we Wrocławiu; www.jmkadwokat.pl
References
 • Adamiak, B. (2016). Teza 2 do art. 9 k.p.a. W: B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz (wyd. 14). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Bidziński, M. (2015). Komentarz do art. 4. W: M. Bidziński, M. Chmaj, P. Szustakiewicz, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz (wyd. 2). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Gołaszewski, P. (2017). Teza 8 i 9 do art. 28 k.p.a. W: R. Hauser, M. Wierzbowski (red.). Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz (wyd. 3). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Górzyńska, T. (2002). Prawo do informacji w niektórych współczesnych konstytucjach Europy Zachodniej. W: M. Kruk (red.), Konstytucja i władza we współczesnym świecie. Doktryna – prawo – praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Kawałek, K. (2010). W: M. Rogalski, K. Kawałek (red.), Prawo telekomunikacyjne. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, LEX.
 • Kiełkowski, T. (2004). Sprawa administracyjna. Kraków: Zakamycze.
 • Krasuski, A. (2010). Prawo telekomunikacyjne. Komentarz (wyd. 3). Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Lipowicz, I. (1998). W: J. Boć (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku. Wrocław: Kolonia Limited.
 • Mucha, M. (2002). Obowiązki administracji publicznej w sferze dostępu do informacji. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Opaliński, B. (2014). Rozdz. 2. W: P. Szustakiewicz (red.), Dostęp do informacji publicznej. Praktyczne wskazówki w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa (wyd. 1). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Piątek, S. (2013). Prawo telekomunikacyjne. Komentarz (wyd. 3). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Rogalski, M. (2010). W: M. Rogalski, K. Kawałek (red.), Prawo telekomunikacyjne. Komentarz (s. 129). Warszawa: Wolters Kluwer, LEX.
 • Rogalski, M. (2014). W: P. Szustakiewicz (red.), Dostęp do informacji publicznej. Praktyczne wskazówki w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa (wyd. 1, rozdz. 13). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Sokolewicz, W. (2005), Uwaga nr 3 do art. 61 Konstytucji. W: K. Działocha, L. Garlicki, P. Sarnecki, W. Sokolewicz, J. Trzciński, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz (t. III, s. 5). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Wojciechowska, K. (2017). Teza do art. 9 k.p.a. W: R. Hauser, M. Wierzbowski (red.). Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz (wyd. 3). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Zimmermann, J. (1996). Polska jurysdykcja administracyjna. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ea8204e-3e46-4809-87d0-7a36947c3a63
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.