PL EN


2015 | 44 cz. 2 | 382+393
Article title

Polityka państwa litewskiego w kontekście kształcenia kadry ICT w latach 2004–2014

Content
Title variants
EN
Lithuanian State Policy in the Context of Training ICT Staff in the Years 2004–2014
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zostały przedstawione niektóre aspekty reformy szkolnictwa wyższego na Litwie. Początki tej reformy sięgają 2004 roku, zaś wdrożenie tych założeń nastąpiło w 2009 roku. Podstawowym akcentem zmian było wprowadzenie finansowego narzędzia „koszyk studenta”, który pozwolił na sterowanie strumieniem kandydatów na określone kierunki studiów, niezbędne dla gospodarki kraju. Kierunki studiów należących do grupy ICT znalazły się w obszarze zawodów wręcz niezbędnych dla gospodarki Litwy, dlatego polityka państwa litewskiego skierowana była na przyznanie coraz większej liczby „koszyków studenta” dla tej grupy studiów.
EN
The article presents some aspects of the reform of higher education in Lithuania. The beginning of the reform dates back to 2004 while the implementation of these assumptions took place in 2009. The main aspect of the changes was the introduction of a new financial instrument – ‘student voucher’, which allowed controlling the flow of candidates to specific fields of study necessary for the country's economy. The study programs belonging to the ICT group were among the specialisations essential for the Lithuanian economy . That is why the policy of the Lithuanian state was directed to grant a growing number of ‘student vouchers’ for this area of studies.
Year
Volume
Pages
382+393
Physical description
Contributors
 • Katedra Ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytet w Białymstoku
References
 • Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsiais mokyklas 2013 m. apžvalga, 2013, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras, Wydawnictwo Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras, Vilnius.
 • Departament Statystyki przy rządzie Republiki Litewskiej, www.stat.gov.lt.
 • Grinkevičius P., IT specialistai Lietuvoje ir toliau gyvens kaip karaliai – jų reiks 5 kartus daugiau, nei gali pasiūlyti aukštosios mokyklos [w:] 15 min., 3 grudnia 2013 roku, http://www.15min.lt/mokslasit/straipsnis/technologijos/it-specialistai-lietuvoje-ir-toli au-gyvens-kaip-karaliai-ju-reiks-5-kartus-daugiau-nei-gali-pasiulyti-aukstosios-moky klos-646-389394 (dostęp: 20.09.2014).
 • „Metasite Business Solutions“ vadovė: IT specialistų algos nemažės dar bent 20 metų [w:] Ekonomika.lt, 12.09.2014, http://www.ekonomika.lt/naujiena/metasite-business-solut ions-vadove-it-specialistu-algos-nemazes-dar-bent-20-metu-52952.html?page=1 (do-stęp: 20.09.2014).
 • Marszałek A., 2010, Rola uczelni w regionie, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Putinaitė N., 2014, Ko reikia reformai? [w:] Reforma Lietuvoje, red. P. Subočius, Wydawnictwo Alma littera, Vilnius.
 • Rozporządzenie nr ISAK – 949 z 21 maja 2007 roku. Sejm Republiki Litewskiej http:// www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=298147&p_tr2=2 (dostęp: 24.08. 2014).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Oświaty RL nr V-22 z 19 lutego 2010 r. o potwierdzeniu listy gałęzi naukowych tworzących kierunki studiów [www3.lrs.lt/pls,id=365785].
 • Thieme J.K., 2009, Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku Polska, Europa, USA, Wydawnictwo Difin, Warszawa
 • Wołkonowski J., 2009, Aspekt polityczny reformy nauki i szkolnictwa wyższego na Litwie w latach 2007–2009 [w:] Zachód w globalnej i regionalnej polityce międzynarodowej: teoria i praktyka, red. E. Kużelewska, A. Bartnicki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • www.lamabpo.lt/apie-mus#top (dostęp: 24.08.2014).
 • www.lamabpo.lt/turinys/aukstosios-mokyklos/kolegijos?page=2 (dostęp: 24.08.2014).
 • www.lrkt.lt/dokumentai/2011/n111222.htm (dostęp: 24.08.2014).
 • www.smm.lt/web/lt/smm-studijos/aukstojo-mokslo-sistema (dostęp: 24.08.2014).
 • Zymonik Z., 2010, Uczelnia wyższa jako organizacja trzeciej generacji [w:] Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy, red. M. Hopej, M. Moszkowicz, J. Skalik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ea85577-1c7e-4cd9-854a-f1e684dc079f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.