PL EN


2014 | 7/2014 | 271-288
Article title

Gender as a moderator of self-esteem in socially adjusted and maladjusted youth

Authors
Content
Title variants
PL
Płeć jako moderator samooceny młodzieży dostosowanej i niedostosowanej społecznie
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents the results of research into the self-esteem of adolescents. The comparative analysis conducted reveals that the self-esteem of juveniles placed in social rehabilitation institutions is higher than the self-esteem of youth attending public schools and that gender is not a statistically significant differentiating factor. The text also includes a review of empirical studies of other authors dealing with this issue, a discussion of the obtained results, and practical recommendations useful in the social rehabilitation juveniles.
PL
Prezentowany artykuł zawiera wyniki badań nad samooceną dorastającej młodzieży. Przeprowadzona analiza porównawcza, ujawniła, że samoocena wychowanków przebywających w placówkach resocjalizacyjnych jest wyższa niż młodzieży uczęszczającej do szkół publicznych i nie podlega istotnym zróżnicowaniom ze względu na płeć. W tekście znajduje się również przegląd badań empirycznych innych autorów zajmujących się tą problematyką, dyskusja nad uzyskanymi wynikami oraz zalecenia praktyczne przydatne w pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi.
Year
Issue
Pages
271-288
Physical description
Dates
published
2014-06-30
Contributors
author
 • University of Szczecin
References
 • [1] Bachman J.G., O’Malley P.M., Freedman-Doan P., Trzesniewski K.H., Donnellan M.B., Adolescent Self-esteem: Differences by Race/Ethnicity, Gender, and Age, “Self and Identity” 2011, No. 10, pp. 445–473.
 • [2] Baran B., Bielawiec A., Osobowość nieletnich przebywających w placówkach resocjalizacyjnych (Personality of minors in social rehabilitation centers), Wydawnictwo US, Szczecin 1994.
 • [3] Baumeister R.F., Bushman B.J., Threatened Egotism, Narcissism, Self-Esteem, and Direct and Displaced Aggression: Does Self-Love or Self-Hate Lead to Violence?, “Journal of Personality and Social Psychology”, 1998, Vol. 75, No. 1, pp. 219–229.
 • [4] Baumeister R.F., Smart L., Boden J.M., Relation of Threatened Egotism to Violence and Aggression: The Dark Side of High Self-Esteem, “Psychological Review”, 1996, S, No. 1, pp. 5–33.
 • [5] Bielawiec A., “Pojęcie własnego ja” a plany życiowe nieletnich przestępców (“The koncept of self” and life plans of young offenders), Wydawnictwo US, Szczecin 1989.
 • [6] Bushman B.J., Moeller S.J., Crocker J., Sweets, Sex, or Self-Esteem? Comparing the Value of Self-Esteem Boosts With Other Pleasant Rewards, “Journal of Personality”, 79:5, October 2011, pp. 993–1010.
 • [7] Drwal R., Osobowość wychowanków zakładów poprawczych (The Personality of pupils from remand centres), Ossolineum, Wroclaw 1981.
 • [8] Furmańska E., Samoocena i samoakceptacja we wczesnej adolescencji (Self-esteem and self-acceptance in early adolescence), “Edukacja i Dialog” 2001, No. 1, p. 24.
 • [9] Gaszczyńska-Płuciennik M., Obraz własnej osoby młodzieży nieprzystosowanej społecznie (The self-image of socially maladjusted youth), “Opieka-Wychowanie-Terapia” 2004, No. 3–4, p. 13.
 • [10] Gentile B., Grabe Sh., Dolan-Pascoe B., Twenge J.M., Wells B.E., Gender Differences in Domain-Specific Self-Esteem: A Meta-Analysis, “American Psychological Association” 2009, Vol. 13, No. 1, pp. 34–45.
 • [11] Huflejt-Łukasik M., Ja i procesy samoregulacji. Różnice między zdrowiem a zaburzeniami psychicznymi (I and the processes of self-regulation. Differences between health and mental disorders), Wydawnictwo Naukowe “Scholar”, Warsaw 2010.
 • [12] Kulas H., Samoocena młodzieży (The self-esteem of young people), WSiP, Warsaw 1986.
 • [13] Kupiec H., Samokontrola zachowań a natężenie lęku u wychowanków placówek resocjalizacyjnych (Self-monitoring of behavior and the intensity of anxiety of those in social rehabilitation centers), “Resocjalizacja Polska” 2013, No. 4, pp. 243–256.
 • [14] Leary M.R., Haupt A.L., Strausser K.S., Chokel J.T., Calibrating the sociometer: The relationship between interpersonal appraisals and the state self-esteem. “Journal of Personality and Social Psychology” 1998, 74, pp. 1290–1299.
 • [15] Levy K.St.C., Multifactorial self-concept and delinquency in Australian adolescents, “The Journal of Social Psychology” 1997, 137(3), pp. 277–283.
 • [16] Kernis M.H. (ed.), Efficacy, agency, and self-esteem, Plenum Press, New York 1995, pp. 123–144.
 • [17] Niebrzydowski L., O poznawaniu i ocenie samego siebie (The exploration and evaluation of the self), Nasza Księgarnia, Warsaw 1976.
 • [18] Przepióra M., Autoprezentacja młodzieży nieprzystosowanej społecznie (Self-presentation socially maladjusted youth), “Opieka-Wychowanie-Terapia” 1997, No. 4, p. 17.
 • [19] Reykowski J., Z zagadnień psychologii motywacji (Issues on the psychology of motivation), WSiP, Warsaw 1976.
 • [20] Siemionow J., Niedostosowanie społeczne nieletnich. Działania, zmiana, efektywność (Juvenile social maladjustment. Action, change, efficacy). Wydawnictwo “Difin”, Warsaw 2011.
 • [21] Thomaes S., Bushman B.J., Orobio de Castro B., Cohen G.L., Denissen J.J.A., Reducing Narcissistic Aggression by Buttressing Self-Esteem An Experimental Field Study, “A Journal of the Association for Psychological Science” 2009, Vol. 20, No. 12, pp. 1536–1542.
 • [22] Urban B., Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży (Behavioural problems and youth crime), Wydawnictwo UJ, Cracow 2000.
 • [23] Vermeiren R., Bogaerts J., Ruchkin V., Deboutte D., Schwab-Stone M., Subtypes of self-esteem and self-concept in adolescent violent and property offenders, “Journal of Child Psychology and Psychiatry” 2004, 45:2, pp. 405–411.
 • [24] Waśkowicz W., Samoocena młodzieży nieprzystosowanej społecznie w schronisku dla nieletnich (The self-esteem of socially maladjusted minors from juvenile shelters), “Opieka-Wychowanie-Terapia” 2002, No. 3, pp. 9–15.
 • [25] Witkowski S., Z badań nad obrazem własnej osoby młodocianych przestępców (Research on the self-image of young offenders), “Acta Universitatis Vratislaviensis” nr 174, Prace Psychologiczne II, Wroclaw 1973.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1eaa608f-8c9a-4dbb-bbd3-e099651030f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.