PL EN


2013 | 1/2013 (41) t.2 | 53-71
Article title

Analiza wybranych wskaźników zdrowia publicznego w świetle strategii zrównoważonego rozwoju w krajach UE

Content
Title variants
EN
Analyse of selected indicators of public health in view of sustainable development strategy in the EU countries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono analizy wybranych wskaźników zdrowia publicznego monitorowanych przez Eurostat w ramach strategii zrównoważonego rozwoju. Analizy oparto na danych pochodzących z baz Eurostat (on-line) i INSEE (on-line). Dane przedstawione w tabelach i na rysunkach prezentują dynamikę zmiennych. W wyniku przedstawionych analiz można wnioskować, że we wszystkich rozpatrywanych obszarach zdrowia publicznego istnieje znaczne zróżnicowanie pomiędzy krajami UE. Niemalże we wszystkich wymiarach poprawiają się wskaźniki zdrowia publicznego mieszkańców Unii: zmniejsza się dystans między oczekiwaną długością zdrowego życia mężczyzn i kobiet; maleje przeciętna śmiertelność z powodu chorób przewlekłych i samobójstw; nie wzrasta wskaźnik narażenia ludności miejskiej na zanieczyszczenia powietrza; mniejsza część ludności deklaruje uciążliwość z powodu hałasu.
EN
The paper presents analyses of selected indicateurs from public health area monitored by Eurostat in the framework of the sustainable development strategy. Analyses are based on data derived from databases of the INSEE and the Eurostat. The data shown in tables and figures present the dynamics of variables. It could be concluded that in all are as of public health, there is considerable variation between countries in the EU. Almost in all dimensions of public health of the EU population improves: the gap between the healthy life expectancy of men and women is reducing, the average mortality from chronic diseases and suicide is decreasing , the urban population exposure to air pollution does not increase, a nuisance because of the noise is declared by smaller part of the population.
Year
Pages
53-71
Physical description
Dates
published
2013-03-15
Contributors
 • Zakład Metod Matematycznych i Statystycznych Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
References
 • Bryan, A. (2009). Public Health Theories. W: F. Wilson i M. Mabhala (red.), Key Concepts Of Public Health. London: SAGE Publications Ltd.
 • EU. (2009). Sustainable development in the European Union. 2009 Monitoring Report of The Sustainable Development Strategy. Eurostat Statitical Books.
 • European Commision Office for Official Publications of the European Communities.
 • EU. (2011). Développement durable dans l’Union Européenne. Rapport de suivi 2011 de la stratégie de développement durable de l’UE. European Commision
 • Office for Official Publications of the European Communities.
 • EU. (2012). Dane na przyszłość: 20 lat zrównoważonego rozwoju w Europie?. European Commision Office for Official Publications of the European
 • Communities.
 • Eurostat. Pozyskano z: epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ (9.08.2012).
 • http://www.nimd.go.jp/archives/english/tenji/e_corner/etop.html
 • http://www.stat.gov.pl
 • INSEE. Institut National de la Statistique et des Études Économiques. Pozyskano z: www.insee.fr/en/default.asp (09.08.2012).
 • Krieger, N. (2001). Theories for Social Epidemiology in The 21st Century: An Ecosocial Perspective International. Epidemiological Association International Journal of Epidemiology, 668–677.
 • Mabhala, A. i Wilson, F. (red.) (2009). Key Concepts in Public Health. London: SAGE Publications Ltd.
 • Miller, M. i Zieliński, A. (2002). Zdrowie publiczne – misja i nauka. Przegląd Epidemiologiczny, 56, 547–557 .
 • Miller, M. i Opolski, J. (2009). Zdrowie publiczne w Polsce a polityka zdrowotna w świetle dokumentów Światowej Organizacji Zdrowia. Postępy Nauk Medycznych, 4, 82–89.
 • OECD. (2008). Insights Sustainable Development: Linking Economy, Society, Environment.
 • Tobiasz-Adamczyk, B. (2008). Elementy epidemiologii społecznej w programie nauczania epidemiologii w przd dyplomowym kształceniu studentów medycyny. Problemy Higieny i Epidemiologii.
 • UE. (2007a). Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej. Pozyskano z: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:pl:HTML, (16.08.2001).
 • UE. (2007b). Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. Pozyskano z: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do
 • uri=OJ:C:2007:306:SOM:pl:HTML (16.08.2012).
 • WCED WHO. (1987). Our Common Future. Commission on Environment and Development Oxford University Press.
 • WHO. (1948). Preambuła Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, przyjęta przez Międzynarodową Konferencję ds. Zdrowia. Nowy Jork, 19–22 czerwca 1946 r.
 • WHO. (1952). Comité d’experts de l’Administration de la Santé Publique, Premier rapport. OMS.
 • WHO. (2010). Equity, social determinants and public health programmes. Genewa.
 • Winslow, Ch.-E.A. (1920). The Untilled Fields of Public Health. Science, 51(1306), 23–33.
 • Zalewska, M. (2011). Efektywność w ochronie zdrowia w krajach OECD i UE z uwzględnieniem czynnika innowacyjności. Problemy Zarządzania, 3(33), 42–61, Wydział Zarządzania UW.
 • Zdunek, K., Kulik, T.B., Janiszewska, M. i Bogusz, R. (2011). Zdrowie a Unia Europejska. Unia Europejska a globalizacja. Zdrowie Publiczne, 121(3), 283– 287.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1eac0fb2-b33b-4094-99b8-fee9462a98a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.