PL EN


2020 | Tom 3 Nr XXV | 41-58
Article title

Obraz ptaków mitycznych (Stratim i Gamajun) w wybra-nych wierszach Konstantina Balmonta i Aleksandra Błoka

Content
Title variants
EN
Image of mythical birds (Stratim and Ganajun) in selected poems by Konstantin Balmont and Alexander Blok
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W twórczości modernistów rosyjskich często spotykamy mitopoetyc-kie obrazy rajskich ptaków, występujących pod różnymi postaciami i imionami: Alko-nost, Sirin, Stratim, Gamajun, Żar-ptak. Niekiedy określa się je ogólnie: „rajski ptak”. Przedmiotem badań są wybrane wiersze Konstantina Balmonta i Aleksandra Błoka, w których pojawia się motyw Stratima i Gamajuna. Naszym celem jest prześledzenie, w jakim stopniu rosyjscy poeci wykorzystują słowiańskie tradycje ludowe i odzwierciedlają je w swoich utworach oraz w jakim stopniu modyfikują odwieczne motywy. Rozpatrywanie motywów zaczerpniętych z mitologii i folkloru w wielu kontekstach dąży do ich herme-neutycznej interpretacji. Analizie poddany został poetycki język analizowanych utworów. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano, że tradycyjny obraz ptaków mitycznych w wielu przypadkach ulega poetyckiej transformacji, a ich podstawowa semantyka ulega przekształceniu.
EN
In the works of Russian modernists, we often find mythopoetic images of paradise birds, appearing in various forms and names: Alkonost, Sirin, Stratim, Gama-jun, Firebird, and they are sometimes generally described as “paradise birds”. The subject of the study are selected poems by Konstantin Balmont and Alexander Blok. The goal is to trace to what extent Russian poets use Slavic folk traditions and reflect them in their works and to what extent they modify eternal motifs. Consideration of motifs taken from mythology and folklore in many contexts strives for their hermeneutic interpretation. The poetic language of the given works is analysed and, as a result of the conducted research, it was shown that the traditional image of mythical birds undergoes a poetic transformation, and their basic semantics are transformed.
Year
Volume
Pages
41-58
Physical description
Dates
published
2020-09-30
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
 • Malej Izabella. 2019. Rajskie ptaki Aleksandra Błoka i Wiktora Wasniecowa. „Acta Univeritatis Wratislaviensis” nr 3927. “Slavica Wratislaviensia” R. CLXX: 25–40.
 • Асов Александр Игоревич. 2011. Русские веды. Песни Птицы Гамаюн. Москва: ИздательствоАмрита.
 • Афанасьев Александр Николаевич. 2008. Поэтические воззрения славян на природу. В: Афа-насьев Александр Николаевич. Славянская мифология. Москва: Эскимо.
 • Баженова Александра. 1993. Мифы древних славян. Велесова книга. Саратов: Издательство «Надежда».
 • Бальмонт Константин Дмитриевич. 2010. Собрание сочинений в семи томах. Москва: Издательство Книжный Клуб Книговек.
 • Бень Евгений Моисеевич. 1985. Гамаюн, Сирин и Алконост: фольклор и живопись в двух стихотворениях Блока. «Русская речь» No 4: 131–136.
 • Блок Александр Александрович. 1955. Стихотворения. Ленинград: Издательство Советский писатель.
 • Бунин Иван Алексеевич. 1984. Сочинения в трех томах. Москва: Издательство Художе-ственная Литература.
 • Былинин Виктор Константинович, Магомедова Дина Махмудовна. 2012. Из наблюдений над бестиарием А. Блока: птицы Гамаюн, Сирин, Алконост и другие. В: Бестиарий в словесности и изобразительном искусстве: Сб. статей. Ред. Довгий О.Л. Москва: Издательство Intradа: 41–59.
 • Бычков Алексей Александрович. 2008. Энциклопедия славянской мифологии. Москва: Издательство АСТ.
 • Вовк Олег Викторович. 2006. Энциклопедия знаков и символов. Москва: Издательство Вече.
 • Голубиная книга: Русские народные духовные стихи XI–XIX вв. 1991. Ред. Солощенко Л.Ф., Прокошина Ю. Москва: Издательство Московский рабочий.
 • Дагестанский музей изобразительных искусств. (onli ne) https ://artchive.ru/viktorvasnetsov/works/388691~Gamajun_ptitsa _veschaja (доступ 05.05.2020).
 • Демин Валерий Никитич. 2003. Русь летописная. Москва: Издательство Вече.
 • Древнерусский словарик. Термины и определения славянской мифологии. (online) https://drev-nerus.ru/stratim/ (доступ 26.04.2020).
 • Клюев Николай Алексеевич. 1969. Сочинения в двух томах. Мюнхен: Издательство A. Neimanis.
 • Маркин Павел Федорович. 2009. Славянская мифология как мировосприятие и текст русской литературы. Барнаул: Издательство Алтайской государственной академии культуры и искусств.
 • Мелетинский Елеазар. 2001. От мифа к литературе. Москва: Издательство: Российский государственный университет.
 • Михеева Людмила Викентьевна. Шостакович. Семь стихотворений Блока. (online) https ://www.liveinternet.ru/users/2870220/post 294603641 (доступ 22.04.2020).
 • Ремизов Алексей Михайлович. 1996. Посолонь. Волшебная Россия. Санкт-Петербург: Изда-тельство Ивана Лимбаха.
 • Романов Дмитрий Анатольевич. 2014. О слове гамаюн и его функциональной истории в рус-ском языке. «Русский язык в школе» No 6: 75–81.
 • Словарь русских народных говоров. 1970. Ред. Сороколетов Ф.П.Ленинград: Издательство Наука. Ленинградское Отделение.
 • Спивак Моника Львовна. 2008. Издательство «Алконост»: к вопросу о традициях симво-листского книгоиздания. «Вестник Российского гуманитарного университета (РГГУ): Ежемесячный научный журнал. Серия “Журналистика. Литературная критика”» No 11 (08): 132–137.
 • Шахматова Елена Васильевна. 2014. Мифические птицы в культуре Серебряного века: воз-рождение архаики. «Обсерватория культуры» No 6: 128–135.
 • Энциклопедия славянской культуры, письменности и мифологии. 2013. Ред. Кононенко А.А. Харьков: Издательство Фолио.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1eaddf36-e856-4592-968b-d82235f33b3b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.