PL EN


2020 | 24 | 1 | 13-31
Article title

Avishai Margalit — słownik pojęć podstawowych

Title variants
EN
Avishai Margalit: Glossary of key notions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie głównych idei rozwijanych przez wybitnego izraelskiego myśliciela Avishaia Margalita. Odpowiada na potrzebę stworzenia propedeutyki lektury wynikającej z tego, że recepcja tego dzieła jest selektywna i podzielona według różnych dyscyplin, takich jak myśl polityczna, prawna, etyka, studia pamięciowe czy studia nad Zagładą, a Margalitowi nie poświęcono dotąd monografii systematyzującej całość jego dorobku. Artykuł stawia tezę, że najważniejszym założeniem tworzącym ramę myślenia społeczno-politycznego i moralnego Margalita jest rozróżnienie na etykę i moralność. Niniejszy artykuł ilustruje ten argument, wskazując powiązania między pojęciami, takimi jak przyzwoite społeczeństwo, upokorzenie, etyka i moralność pamięci, świadek moralny, zgniły kompromis czy zdrada. Oprócz treści dzieła Margalita artykuł podejmuje również zagadnienie metodologii, podkreślając znaczenie Wittgensteinowskiego pojęcia obrazu, filozofii przykładu oraz krytyki idolatrii/ideologii. Wybór głównych pojęć opisanych w artykule odsłania zarówno złożoność, jak i to, co spaja filozoficzną perspektywę rozwijaną w ciągu lat przez Margalita.
EN
The aim of this article is to present the key notions developed by Avishai Margalit, a seminal Israeli thinker. There is a very clear need for a propaedeutic characterisation as Margalit’s works have to date been treated only selectively and fragmentarily in a variety of disciplines, including political thought, law, ethics, memory studies, and Shoah studies. There is as of yet not a single monograph on Margalit’s thought that provides a systematic interpretation of his entire body of work. The thesis of this article is that the most important assumption framing Margalit’s moral and socio-political thought is his distinction between ethics and morality. The article develops this argument by demonstrating how such notions as the decent society, humiliation, the ethics and morality of memory, moral witnesses, rotten compromises, and betrayal are in fact interconnected. Apart from the content of Margalit’s oeuvre, the article deals with questions of methodology, referring to Wittgenstein’s notion of the picture, the philosophy of example, and the critique of idolatry/ideology. The set of central notions described in the article reveals the coherence and complexity of Margalit’s philosophical thinking across his works.
Year
Volume
24
Issue
1
Pages
13-31
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Wrocławski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1eae6293-d169-4282-b773-86780c89e1ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.