PL EN


2018 | 4(31) | 7-20
Article title

Wizualizacja wyników oceny stanu zachowania księgozbiorów za pomocą mapy

Content
Title variants
EN
The visualisation of the results of the evaluation of the state of preservation of collections of books by means of a map
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Mapowanie jest jednym z podstawowych procesów wizualizacji zbiorów danych. W niniejszym artykule przedstawiono strategie sporządzania mapy w celu wizualizacji wyników oceny stanu zachowania kolekcji kodeksów. Instrument ten może być wykorzystany, gdy spełnione zostaną warunki, takie jak dokonanie oceny całego księgozbioru, wspólnoty przestrzennej kolekcji, czy odzwierciedlenie na mapie kolejności ułożenia woluminów na półkach. Proponuje się dwie wersje mapy oceny stanu zachowania: z użyciem struktury dziesiętnej i z dokładnym przerysowaniem układu regałów w magazynie. Przykładem zastosowania drugiej postaci mapy jest tabela przedstawiająca mapę wyników oceny stanu zachowania części księgozbioru oo. kamedułów z Bieniszewa, obecnie przechowywanego w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie. Interpretacja mapy pozwoli zlokalizować miejsca potencjalnego zagrożenia mikrobiologicznego oraz zasygnalizować istnienie woluminów „specjalnej troski”, wymagających zabezpieczenia, izolacji i skierowania do konserwacji właściwej.
EN
Mapping is one of the basic processes of the visualisation of collections of data. The purpose of the present article is to present a strategy of the development of a map in order to visualise the results of the evaluation of the state of preservation of the collections of codices. This instrument may be used when conditions such as the evaluation of an entire collection of books, the spatial community of a collections, or the representation of the sequence of the arrangement of volumes on shelves on maps are fulfilled. One suggests two versions of a map of the evaluation of the state of preservation: a map which uses a decimal structure and a map which is an accurate delineation of the arrangement of bookshelves in a storage room. An example of the application of the second form of a map is a table which presents the map of the results of the evaluation of the state of preservation of a part of the collection of books of the Camaldolese of Bieniszew, which is currently stored in the Jagiellonian Library in Kraków. The interpretation of the map will enable the identification of the places of potential microbiological threat and to indicate of “special treatment” volumes, which require the ensuring of security, isolation and the appointment for relevant conservation.
Contributors
  • Biblioteka Jagiellońska Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
References
  • Kupczyk, F. (2003). Kameduli w służbie Bogu i ludziom. Konin: Markuz.
  • Rams, D., Ważyńska, J., Woźniak, M. (2004). Ocena stanu zachowania XIX- i XX-wiecznych zbiorów bibliotecznych i archiwalnych. Instrukcja wykonania badań metodą stanfordzką. Notes Konserwatorski, (8), 164–181.
  • Rosa, H., Damulewicz, I. (2004). Konserwacja zapobiegawcza zbioru inkunabułów i starych druków Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie. Notes Konserwatorski, (8), 93–104.
  • Sherengovskaya, E. (2015). Konserwacja zachowawcza zbiorów starych druków oo. Kamedułów z Bieniszewa przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskiej. Debiuty Bibliologiczno-Informatologiczne, (3), 110–128.
  • Sobucki, W. (1998). Ocena stanu zachowania księgozbiorów metodą stanfordzką. W: B. Drewniewska-Idziak, E. Stachowska-Musiał (red.), Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych. Materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa 15–17 października 1998 r. [IV Forum SBP’98] (s. 59–65). Warszawa: Wydawnictwo SBP.
  • Sobucki, W. (1999). Metoda stanfordzka – sposób oceny stanu zachowania księgozbiorów. Notes Konserwatorski, (3), 50–58.
  • Witkowski, R. (2012). Rekonstrukce tří řádových knižních fondů – benediktského v Lubini, jezuitského v Poznani a kamaldulského v Bieniszewu. W: R. Krušinský, T. Vintrová (red.), Bibliotheca Antiqua 2012: sborník z 21. konference 7.–8. listopadu 2012, Olomouc (s. 161-168). Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci. Ostrava: Sdružení knihoven České republiky.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1eb69981-e30d-48cf-8614-4241747a5111
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.