PL EN


2020 | 2(6) | 185-204
Article title

Zadania obronne realizowane przez samorządy terytorialne w Polsce

Content
Title variants
EN
Defence Tasks Implemented by Territorial Self-Government in Poland
RU
Оборонные задачи, выполняемые органами местного самоуправления в Польше
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł stanowi próbę identyfikacji zadań obronnych wykonywanych na poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego. Zadania obronne realizowane są w ramach Systemu Obronnego Państwa, który jest podsystemem Systemu Bezpieczeństwa Narodowego. Wobec tego w artykule wskazano usytuowanie Systemu Obronnego w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego, struktury Systemu Bezpieczeństwa Narodowego oraz misję poszczególnych jego podsystemów. Przedstawiono również funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce i dokonano próby identyfikacji zadań obronnych realizowane przez samorządy terytorialne. Przedmiotem badań niniejszego artykułu są zadania obronne realizowane przez samorządy terytorialne w Polsce, celem natomiast próba identyfikacji zadań obronnych wykonywanych na poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego. W pracy wykorzystano teoretyczne metody badawcze: analizę, syntezę, abstrahowanie oraz wnioskowanie.
EN
This article is an attempt to identify defensive tasks performed at individual levels of territorial self-government in Poland. Defense tasks are implemented within the State Defense System, which is a subsystem of the National Security System (NSS). Therefore, the article indicates the location of the Defense System in the National Security System, the structure of NSS and the mission of its individual subsystems. The author also presents the functioning of territorial self-government in Poland and specifies tasks implemented by territorial self-government. The subject of the research are defense tasks implemented by local governments in Poland, and the aim is an attempt to identify defense tasks performed at individual levels of local government. The following theoretical research methods were used: analysis, synthesis, abstraction and inference.
Contributors
References
 • (Mini)Słownik BBN. https://www.bbn.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-narodowe/minislownik-bbn-propozy/6035,MINISLOWNIK-BBN-Propozycje-nowych-terminow-z-dziedziny-bezpieczenstwa.html (dostęp: 27.05.2019)
 • Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. 2013. Warszawa
 • Byjoch Krzysztof, Sulimierski Jerzy, Tarno Jan Paweł. 2000. Samorząd terytorialny po reformie ustrojowej państwa. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN.
 • Dolnicki Bogdan. 2016. Samorząd terytorialny. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Dynak Robert. 2005. Uwarunkowania realizacji zadań obronnych przez samorządy terytorialne na poszczególnych szczeblach organizacyjnych. W Samorząd terytorialny w obronie narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, 93–182. AON.
 • Karpiuk Mirosław, Czuryk Małgorzata. 2007. Zakres nadzoru wojewody nad działalnością samorządu terytorialnego. „Kwartalnik Prawa Publicznego” Tom 7 (Nr 4): 179–195.
 • Kitler Waldemar. 2006. Zadania obronne samorządu terytorialnego w świetle obowiązujących przepisów prawnych. W Zadania obronne samorządu terytorialnego: materiał studyjny, 12-69. AON.
 • Kuliczkowski Marian. 2011. Przygotowanie obronne państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego – wybrane problemy. W Administracja publiczna i przedsiębiorcy w obszarze pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki, 10–45. AON.
 • Kuliczkowski Marian. 2016. Pozamilitarne przygotowanie obronne w Polsce: próba systematyzacji procesualnych oraz funkcjonalnych aspektów przygotowań. Warszawa: AON.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. 2012 poz. 741)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. 2004 nr 98 poz. 978)
 • Ustawa z dnia 21 marca 2005 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2004, nr 204, poz. 2086 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009r.o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. 2009 Nr 31 poz. 206).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 578).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 576).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 1990 Nr 16 poz. 95).
 • Wyporska Joanna. 2004. Związki, porozumienia i stowarzyszenia samorządu terytorialnego. W Samorząd terytorialny w Polsce, 156-170, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis.
 • Zimmermann Jan. 2010. Prawo administracyjne. Warszawa: Wydawnictwo Oficyna.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1eb9f88c-6f0c-46a2-9a01-9efea64f0bc9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.