PL EN


2016 | 1/37 | 223-232
Article title

Między teologią a poezją. Przebaczenie u Mickiewicza

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Between Theology and Poetry: Forgiveness in the Works of Mickiewicz
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Szkic otwiera przywołanie refleksji Cz. Zgorzelskiego na temat problematyki religijnej w twórczości Mickiewicza, która zdominowana została przez kwestie sumienia. Najważniejsze utwory poety, ich zasadnicze wątki, połączone są ściśle z duchową drogą przemiany i wewnętrznego dojrzewania bohaterów. Taki motyw odnajdujemy zarówno w Panu Tadeuszu, jak i w Dziadów cz. III, a także liryce Mickiewicza. Najszerzej i najbardziej wyraźnie przedstawiony został problem winy, samorozpoznania i przebaczenia w Panu Tadeuszu (księga X: „Emigracja. Jacek”). Ta modelowa niemal sytuacja stanu wewnętrznego bohatera, dążącego do uwolnienia od dręczącej go winy, przeanalizowana została z uwzględnieniem kontekstu refleksji P. Ricoeura. Akt wybaczenia, przedstawiony przez największego polskiego romantyka, poprzedził wielkie sceny, dotyczące tego właśnie problemu w późniejszej literaturze polskiej.
EN
The article begins with the reflection of Cz. Zgorzelski on the religious issues in the works of  Mickiewicz, which have been dominated with question of conscience. The most important works of the poet and their principal threads are strictly connected to the inner transformation and maturation of the characters. „Pan Tadeusz”, „Dziady cz. III” as well as the lyrical works of Mickiewicz include these problems. The issue of the guilt, self-discovery and forgiveness is most broadly and elaborately depicted in „Pan Tadeusz” (Volume X „Emigracja. Jacek”). This nearly exemplary situation of inner state of the character that is striving for deliverance from nagging guilt has been analyzed in context of the thoughts of P. Riceur. The act of forgiveness shown by the most important of Polish romantic poets, preceded the big scenes concerning this problem in the following Polish literature.
Year
Volume
Pages
223-232
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
References
  • Darring, Gerald. „Jedność strukturalna «Dziadów» cz. III”. W: Dramat i teatr religijny w Polsce, red. Irena Sławińska, Wojciech Kaczmarek, wstęp: J. Lewański. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1991.
  • Kuczera-Chachulska, Bernadetta. Przemiany form i postaw elegijnych. Mickiewicz, Słowacki, Norwid, Faliński, Asnyk, Konopnicka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2002.
  • Mickiewicz, Adam. Dzieła, Wydanie Rocznicowe, 1798–1998, t. I: Wiersze, oprac. Czesław Zgorzelski. Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik, 1993.
  • Mickiewicz, Adam. Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem, oprac. Stanisław Pigoń. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum, 1980.
  • Od Kochanowskiego do Staffa. Antologia liryki polskiej, ułożył Wacław Borowy. Warszawa: PIW, 1958.
  • Ricoeur, Paul. Miłość i sprawiedliwość, tłum. Marek Drwięga. Kraków: Wydawnictwo Universitas, 2010.
  • Zgorzelski, Czesław. „W Tobie jest światłość”. Szkice o liryce religijnej Oświecenia i Romantyzmu. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1993.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ed2e658-1aa5-4080-b1a5-12ad5d91a354
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.