PL EN


Journal
2015 | 2 | 128-141
Article title

Wpływ rehabilitacji uzdrowiskowej na natężenie bólu i zakresy ruchomości stawu biodrowego u osób z koksartrozą

Content
Title variants
EN
ffct of health resort rehabilitation on pain intensity and hip range of motion in patients with coxarthrosis
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Ze względu na wydłużanie się średniej długości życia polskiego społeczeństwa zauważa się rosnącą podatność na choroby zwyrodnieniowe, zarówno pierwotne jak i wtórne, dużych stawów kończyn dolnych. Jedną z powszechnie stosowanych metod leczniczych jest rehabilitacja uzdrowiskowa uwzględniająca skojarzone działanie różnych metod fijoterapeutycznych. celem pracy była ocena wpływu rehabilitacji uzdrowiskowej na natężenie bólu i zmianę zakresów ruchomości w stawie biodrowym w zależności od wieku i płci badanych. Materiał badawczy stanowiła grupa 50 osób (34 kobiety i 16 mężczyzn) badanych przed rozpoczęciem rehabilitacji i 3 tygodnie po jej zakończeniu. W badaniach zastosowano kwestionariusz własnej konstrukcji zawierający: podmiotową ankietę, skalę VAS, kwestionariusz WOMAC i formularz pomiarów w systemie SFTR. Postępowanie fijoterapeutyczne podczas turnusu rehabilitacyjnego obejmowało skojarzone: kinezyterapię, fiykoterapię, balneoterapię oraz profiaktykę. Uzyskane dane poddano następnie analizie statystycznej z użyciem testów nieparametrycznych. Wyniki uzyskane w przeprowadzonych badaniach wykazały istotne statystycznie różnice w zakresie natężenia bólu, występujących ograniczeń ruchu w stawie biodrowym oraz trudności w funkcjonowaniu w życiu codziennym.
introduction: Due to increase of the average lifespan of Polish society there is a high susceptibility to primary and secondary degenerative diseases of the large joints of the lower limbs. One of widely used therapeutic methods is health resort rehabilitation that includes various physiotherapeutic methods. aim: The aim of the study was to evaluate an effct of health resort rehabilitation on pain intensity and change the ranges of motion in the hip joint in coxarthrosis depending on age and sex of examined persons. Material and method: The research material consisted of a group of 50 patients (34 women and 16 men) examined before the start of rehabilitation and three weeks after its completion. The study used a questionnaire of our own design, comprising subjective questionnaire, VAS scale, WOMAC questionnaire and measurement form in SFTR system. Physiotherapy proceedings included: kinesitherapy, physiotherapy, balneotherapy and prophylaxis. Afterwards obtained results underwent statistical analysis using nonparametric tests. results: The results of the studies showed statistically signifiant diffrences in pain intensity, occurring restrictions of movement in the hip joint and the difficulties in the functioning of physical and mental health.
Journal
Year
Issue
2
Pages
128-141
Physical description
Contributors
  • Zakład Fizjoterapii IF Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
  • Zakład Fizjoterapii IF Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ed7b5fe-7d9f-4f0d-af16-672dcd65b356
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.