PL EN


2019 | 4(61) | 177-189
Article title

Prawo do edukacji uchodźców Rohingya

Content
Title variants
EN
The Right to Education for Rohingya Refugees
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie problemu dostępu do edukacji dla uchodźców Rohingya. Pomimo tego, że liczne przepisy prawne aktów międzynarodowych zapewniają powszechny i bezpłatny dostęp do edukacji podstawowej dla każdego człowieka na świecie, nadal są miejsca, gdzie takie prawa nie są respektowane. Widać to na przykładzie uchodźców Rohingya, którym utrudnia się dostęp do edukacji. Jedną z części artykułu jest przedstawienie najważniejszych aktów prawnych zapewniających prawo do nauki. Główną częścią publikacji jest ukazanie problemów w dostępie do edukacji dla uchodźców Rohingya w Mjanmie, Bangladeszu, Tajlandii i Malezji. Analizie zostały poddane takie czynniki, jak dostęp do wykwalifi kowanej kadry nauczycielskiej czy liczba miejsc w szkołach przeznaczonych dla uchodźców Rohingya.
EN
The article aims to present the problem of access to education for Rohingya refugees. Although various legal provisions of international acts guarantee universal and free access to basic education for everyone in the world, there are still places where such rights are not respected. The phenomenon can be observed in the case of Rohingya refugees whose access to education is hindered. One component of the article is the presentation of the most signifi cant legal acts which ensure a person’s right to education. The main part of the publication indicates the problems concerning access to education for Rohingya refugees in Myanmar, Bangladesh, Thailand and Malaysia. The article analyses factors such as access to qualifi ed teaching staff and the number of places in schools for Rohingya refugees.
Year
Issue
Pages
177-189
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, przyjęta i proklamowana rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A (III) w dniu 10 grudnia 1948 r., http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1948.html.
 • Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r., Dz.U. z 1977 r. nr 38, poz. 169.
 • Konwencja w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzona w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r., Dz.U. z 1964 r. nr 40, poz. 268.
 • Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 18 grudnia 1979 r., Dz.U. z 1982 r. nr 10 poz. 71.
 • Konwencja praw dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r., Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526.
 • Burmese Rohingya Organisation UK, The Right to Education Denied for Rohingya Refugees in Bangladesh, London 2018.
 • Cox’s Bazar Education Sector, Joint Education Needs Assessment: Rohingya – Refugee in Cox’s Bazar, Cox Bazar 2018.
 • Education Cannot Wait, Education for Rohingya Refugees and Host Communities in Bangladesh, Dhaka 2018.
 • Equal Rights Trust, Equal Only in Name – The Human Rights of Stateless Rohingya in Malaysia, London 2014.
 • Human Rights Council, Situation of Human Rights of Rohingya Muslims and Other Minorities in Myanmar: Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Geneva 2016.
 • Plan International, Adolescent Girls in Crisis: Voices of the Rohingya, Woking 2018.
 • UNHCR, Culture, Context and Mental Health of Rohingya Refugees – A Review for Staff in Mental Health and Psychosocial Support Programmes for Rohingya Refugees, Geneva 2018.
 • United States Agency for International Development, Rapid Education & Risk Analysis-Cox’s Bazar, Washington 2018.
 • Warzone Initiatives, Rohingya Briefi ng Report, Redding 2015.
 • Chodubski A.J., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2008.
 • Munir-Asen K., (Re)negotiating Refugee Protection in Malaysia – Implications for Future Policy in Refugee Management, Bonn 2018.
 • Todd L., Amirullah A., Ya Shin W., The Economic Impact of Granting Refugees in Malaysia the Right to Work, Kuala Lumpur 2019.
 • Letchamanan H., Myanmar’s Rohingya Refugees in Malaysia: Education and the Way Forward, „Journal of International and Comparative Education” 2013, Vol. 2, Issue 2.
 • Mohajan H., History of Rakhine State and the Origin of the Rohingya Muslims, „The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies” 2018, Vol. 2, Issue 1.
 • Prodip M.A., Health and Educational Status of Rohingya Refugee Children in Bangladesh, „Journal of Population and Social Studies” 2017, Vol. 25, No 2
 • Pugh C.L., Is Citizenship the Answer? Constructions of Belonging and Exclusion for the Stateless Rohingya of Burma, „IMI Working Papers Series” 2013, No 76.
 • Asia Pacifi c Refugee Rights Network, Country Factsheet: Thailand, http://aprrn.info/wp-content/uploads/2018/09/APRRN-Country-Factsheet-Thailand-4-Sept-2018.pdf.
 • Asia Pacifi c Refugee Rights Network, Country Factsheet: Malaysia, http://aprrn.info/wp-content/uploads/2018/09/APRRN-Country-Factsheet-Malaysia-4-Sept-2018.pdf.
 • Bangladesh Funding Proposal to the Global Partnership For Education, Leaving No One Behind: Education for Girls and Boys of Rohingya Refugees and Host Communities in Cox’s Bazar District of Bangladesh, https://www.globalpartnership.org/sites/default/fi les/20180813_gpe_proposal_rohingya_fi nal.pdf.
 • European Commission, European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations – Myanmar/Burma, https://ec.europa.eu/echo/printpdf/293_en.
 • Human Rights Watch, Burma/Bangladesh – Burmese Refugees In Bangladesh: Still No Durable Solution, https://www.hrw.org/reports/2000/burma/burm005-01.htm#P86_15856.
 • UNHCR, Figures at a Glance in Malaysia, https://www.unhcr.org/fi gures-at-a-glance-inmalaysia.html [dostęp: 24.08.2019].
 • UNHCR, Refugee Response in Bangladesh, https://data2.unhcr.org/en/situations/myanmar_refugees.
 • UNHCR, Third Group of Myanmar Refugees Return Home from Thailand with UNHCR Support, https://www.unhcr.or.th/en/news/general/pr/third-group-of-myanmar-refugees-return-home-from-thailand-with-unhcr-support.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ed9e300-9e8f-4055-ac82-2bf90a41849f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.