PL EN


Journal
2014 | 10 | 4 | 383-392
Article title

ANALYSIS OF PACKERS' WORKLOAD ON THE PACKING LINE – A CASE STUDY

Selected contents from this journal
Title variants
PL
ANALIZA OBCIĄŻENIA PRACĄ PAKOWACZY PRACUJĄCYCH NA LINI POTOKOWEJ - STUDIUM PRZYPADKU
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: One of the elements of the logistics system is the subsystem of production, which is a system composed of physical elements such as machinery and equipment, tools, and (most importantly) people. In addition, systems dependent on the human operator are particularly prone to problems related to: discomfort, ensuring production quality and increases in training costs and absenteeism. Material and methods: The study was conducted in an establishment in the furniture industry, in the product packing department. The system under assessment included a position located at the conveyor belt. The aim of the study was to evaluate the load and the risk of musculoskeletal discomfort (MSD's) among workers and conduct an analysis of risk factors. For the evaluation method, the Ovako Working posture Analysing System (OWAS) was used. The evaluated activities related to the sequential packing of furniture in positions located at the conveyor belt. Results: The result was 7 tasks qualifying for action category (AC) 1, 4 tasks for AC 2 and 5 activities for AC 4. The main risk factors influencing the negative assessment of posture were keeping the back sloped and twisted, work in a standing position and shifting weight onto one leg. Conclusions and recommendations: On each of the evaluated positions where AC 4 occurred, employees back and legs were particularly vulnerable while retrieving elements. Corrective action in these positions should be carried out as soon as possible. Ergonomic intervention should be linked to: reorganizing positions with particular emphasis on retrieving items as well as the storage of packed products; introduction of employee rotation on such positions to ensure load variation of the musculoskeletal system. After making changes on the test positions, reassessment with the OWAS method is recommended in order to verify the effectiveness of the changes.
PL
Wstęp: Jednym z elementów systemu logistycznego jest podsystem produkcji, który jest układem złożonym z elementów fizycznych takich jak: maszyny i urządzenia, narzędzia pracy, i (co najważniejsze) ludzi. Ponadto systemy zależne od człowieka-operatora są szczególnie podatne na problemy związane z: uciążliwościami, zapewnieniem produkcji, jakości i ze wzrostem kosztów szkolenia i nieobecności w pracy. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w zakładzie przemysłu meblarskiego na dziale pakowania wyrobów. W skład ocenianego systemu wchodziły stanowiska zlokalizowane przy taśmie transportującej. Celem pracy była ocena obciążenia i ryzyka wystąpienia zaburzeń mięśniowo-szkieletowych (MSDs) u pracowników, analiza czynników ryzyka. Do oceny zastosowano metodę Ovako Working posture Analysing System (OWAS). Oceniono czynności związane z sekwencyjnym pakowaniem mebla na stanowiskach zlokalizowanych przy taśmie transportującej. Wyniki: Do kategorii działań (KD) 1 zakwalifikowano 7 czynności, KD 2 - 4 czynności, KD 4 - 5 czynność. Głównymi czynnikami ryzyka wpływającymi na negatywną ocenę pozycji podczas pracy były: utrzymywanie pleców pochylonych i skręconych, praca w pozycji stojącej, przenoszenie ciężaru ciała na jedną nogę. Wnioski i rekomendacje: Na każdym z ocenianych stanowisk wystąpiła KD 4, szczególnie narażone były plecy i nogi pracowników podczas pobierania elementów stąd działania korekcyjne na stanowiskach powinny być przeprowadzone najszybciej jak to możliwe. Interwencja ergonomiczna powinna być związana z: przeorganizowaniem stanowisk ze szczególnym uwzględnieniem pobierania elementów jak również składowania zapakowanych wyrobów; wprowadzeniem systemu rotacji pracowników na stanowiskach w celu zapewnienia zmienności obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego. Po dokonaniu zmian na badanym stanowisku zaleca się ponowną ocenę metodą OWAS w celu weryfikacji skuteczności wprowadzonych zmian.
Keywords
Journal
Year
Volume
10
Issue
4
Pages
383-392
Physical description
Contributors
  • University of Zielona Góra, Poland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ee5f9e0-d959-4e3f-8ba3-0d1bbe6cda6f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.