PL EN


2017 | 100 O świętowaniu | 244-248
Article title

Pajęcza gra miłosna, czyli o strategiach adaptacji Bernarda Bertolucciego

Authors
Title variants
EN
Spider’s Love Game – on Bernardo Bertolucci’s Adaptation Strategies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Helman przedstawia recenzję książki Bożeny Kudryckiej „Ukryte spojrzenia w filmach Bernarda Bertolucciego” (2016), wskazując, że jest to monografia ujmująca całokształt twórczości reżysera. Kudrycka pisze w swej książce przede wszystkim o strategiach adaptacji w wybranych ośmiu filmach reżysera, dla których punktem wyjścia był materiał literacki. Omawiając konstrukcję tej publikacji i charakter samych analiz filmowych, Helman zwraca uwagę, że interpretacje Kudryckiej bywają skrajne, co przesądza o ich atrakcyjności, przy czym niektóre z nich sięgają rejonów nadinterpretacji. Mimo to recenzentka zauważa, że te najbardziej skrajne interpretacje są najciekawsze, bowiem zostały napisane z niesłychaną śmiałością i wirtuozerią. Helman odnosi niektóre z rozpoznań Kudryckiej do swoich własnych upodobań i odczytań filmowych, a w podsumowaniu notuje: „Lektura książki Bożeny Kudryckiej jest dla czytelnika pasjonującą przygodą intelektualną. Autorka prowadzi nas przez meandry niełatwej przecież w odbiorze twórczości Bertolucciego z nieomylnym wyczuciem kierunku”.
EN
Helman presents a review of Bożena Kudrycka’s book “Ukryte spojrzenia w filmach Bernarda Bertolucciego” [“Hidden Gazes in Bernard Bertolucci’s Films”] (2016), indicating that it is a monograph that captures the overall output of the director. Kudrycka focuses in her book primarily on adaptation strategies in eight, selected, films by Bertolucci, for which the starting point was literary material. Discussing the structure of this publication and the nature of film analyses themselves, Helman points out that Kudrycka’s interpretations tend to be extreme, which makes them attractive, however some of them enter the region of over-interpretation. Nevertheless, the reviewer notes that the most extreme interpretations are the most interesting, because they were written with incredible boldness and virtuosity. Helman relates some of Kudrycka’s diagnoses to her own preferences and film interpretations, and in summary notes: “Reading Bożena Kudrycka’s book is an exciting intellectual adventure. The author guides us through the meanders of Bertolucci’s difficult art with an infallible sense of direction”.
Keywords
Year
Pages
244-248
Physical description
Contributors
author
References
  • Kudrycka, Bożena, Ukryte spojrzenia w filmach Bernarda Bertolucciego, (2016),
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ee741e4-c0a8-4d2d-9cf7-72151182b51e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.