Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 35/2014 MSP | 192-216

Article title

Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem małego i średniego przedsiębiorstwa w świetle wyników badania empirycznego

Authors

Content

Title variants

EN
Insurance in Risk Management of a Small and Medium Enterprise in the Light of Empirical Research Findings

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Opracowanie stanowi prezentację wyników badania empirycznego, którego celem była identyfikacja szczegółowych strategii MSP w zakresie zarządzania ryzykiem oraz weryfikacja hipotezy, iż ubezpieczenie stanowi podstawowe, łatwo dostępne i skuteczne narzędzie utrzymania równowagi MSP, w przypadku występujących ze statystyczną prawidłowością nadzwyczajnych zdarzeń losowych, stanowiących zagrożenie dla ich kondycji finansowej. Inne instrumenty (samoubezpieczenie, utworzenie własnego TUW, powołanie własnego wewnętrznego TU – captive) są bowiem niedostępne z uwagi na bariery finansowe, organizacyjne i prawne. Obok innych (alternatywnych i komplementarnych) metod zarządzania ryzykiem (np. unikanie, prewencja, retencja ryzyka) ubezpieczenie jest więc podstawową, realną strategią podejścia do ryzyka w MSP. W opracowaniu zawarto wnioski z badania odnoszące się do: - samoceny menedżerów odnośnie do działań związanych z identyfikacją i szacowaniem ryzyka, - stanu przygotowania merytorycznego i organizacyjnego małych i średnich firm do procesu zarządzania ryzykiem, - udziału zewnętrznych podmiotów w zarzadzaniu ryzykiem, - podejmowanych działań prewencyjnych, - podejmowanych działań retencyjnych, - unikania ryzyka, - znaczenia ochrony ubezpieczeniowej w procesie zarządzania ryzykiem, - motywów korzystania przez firmy z ubezpieczenia, - hierarchii ważności poszczególnych ubezpieczeń w świadomości osób zarządzających małym i średnim biznesem, - zachowań małych i średnich przedsiębiorstw jako konsumentów usług ubezpieczeniowych (zakupy produktów z zakresu ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz skierowanych specjalnie do małego i średniego biznesu), - poziomu zaufania do zakładów ubezpieczeń.
EN
The study is a presentation of the empirical research findings whose aim was to identify specific strategies of SMEs as regards risk management and verification of the hypothesis that insurance is a basic, easily accessible and efficient tool for SME balancing in the case of occurring with the statistical regularity extraordinary fortuitous events being a threat for their financial condition. Other instruments (self-insurance, setting up one’s own mutual insurance company, setting up one’s own internal insurance company – captive) are unavailable due to financial, organisational and legal barriers. Apart from other (alternative and complementary) methods of risk management (e.g. risk avoidance, prevention, retention), insurance is, therefore, the basic, real strategy of approach to the risk at the SME. In the study, the author provided the conclusions relating to: - managers’ self-appraisal as regards the activities connected with risk identification and estimation; - state of the substantial and organisational preparedness of small and medium firms for the risk management process; - participation of external entities in risk management; - undertaken preventive measures; - undertaken retention measures; - risk avoidance; - importance of insurance protection in the process of risk management; - motives for the use of insurance by firms; - hierarchy of importance of individual types of insurance in awareness of the people managing small and medium-sized business; - behaviour of small and medium enterprises as consumers of insurance services (purchases of products in the area of property and personal insurance as well as those addressed particularly to small and medium business); - level of confidence in insurance companies.

Year

Issue

Pages

192-216

Physical description

References

 • Banasiński A. (1996), Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext, Warszawa.
 • Czapiński J. (2014), Diagnoza społeczna 2013, przegląd wybranych zagadnień, http://konfederacjalewiatan.pl/_files/2013_11/Czapinski_Ossa_30_11_2013.pdf [dostęp: 10.04].
 • Gasińska M. (2014), Ubezpieczenia jako komponent i narzędzie społecznej odpowiedzialności biznesu, „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula”, nr 1(39).
 • Hadyniak B. (2000), Ubezpieczenie jako urządzenie gospodarcze, (w:) Podstawy ubezpieczeń, tom I – Mechanizmy i funkcje, red. J. Monkiewicz, Poltext, Warszawa.
 • Holly R. (2005), Ochrona ubezpieczeniowa gospodarstw domowych – błądzenie po manowcach rynku ubezpieczeniowego, (w:) Społeczne aspekty ubezpieczenia, red. T. Szumlicz, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 • Jedynak P. (2009), Podaż usług ubezpieczeniowych a ciągłość działalności MSP, „Wiadomości ubezpieczeniowe”, nr 4.
 • Kawiński M. (2013), Ubezpieczenia w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski, „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, nr 2 (specjalny).
 • Kliszcz J. (2008), Dedykowane pakiety w praktyce, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, wrzesień, http://www.polbrokers.pl/index.php?pr=380&id=98 [dostęp: 17.06.2014].
 • Łapiński J. et al. (2012), Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, (w:) Raport o stanie sektora ma-łych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2011, PARP Warszawa, http://www.parp.gov.pl/files/74/75/76/479/15160.pdf [dostęp: 05.04.2014].
 • Łapiński J. et al.(2013), Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, (w:) Raport o stanie sektora ma-łych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2011, PARP Warszawa, http://www.parp.gov.pl/files/74/81/626/18670.pdf [dostęp: 05.04.2014].
 • Mikulska A. (2009), Świadomość ubezpieczeniowa przedsiębiorców sektora MSP. Wyniki badania praktyk ubezpieczeniowych, „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, nr 2.
 • Nowak E. (2005), Zdolność jednostki gospodarczej do kontynuowania działalności w świetle norm rachunkowości, „Barometr Regionalny”, nr 1(4).
 • Raport o stanie sektora ubezpieczeń po IV kwartale 2013 r.(2014), KNF, Warszawa 17 kwietnia 2014 r., http://www.knf.gov.pl/Images/Raport_sektor_ubezpieczen_IV_2013_tcm75-37966.pdf [dostęp 17.06].
 • Rynek Ubezpieczeń Komunikacyjnych w Polsce. Przegląd danych z lat 2011-2013 (2014), Polska Izba Ubezpieczeń,http://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/Rynek_ubezpiecze%C5%84_komunikacyjnych_w_Polsce_przegl%C4%85d_danych_z_lat_2011_2013.pdf [dostęp: 17.06].
 • Sokołowska A. (2009), Społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa – przejawy i dylematy, „E-mentor”, Nr 5(32)/ http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/32/id/691 [dostęp: 20.04.2014].
 • Stroiński E. (2005), Ubezpieczenie na życie jako metoda zabezpieczenia finansowego gospodarstwa domowego (w:) Społeczne aspekty ubezpieczenia, red. T. Szumlicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Szczepankiewicz E.I. (2013), Przyjęcie założenia o kontynuacji działalności jednostki według krajowych i międzynarodowych regulacji, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, vol. 1, No. 8(257).
 • Szumlicz T. (2005), Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki, Branta, Toruń, Bydgoszcz.
 • Szumlicz T. (2007), Atrybuty świadomości i przezorności ubezpieczeniowej, „Rozprawy Ubezpieczeniowe”, Zeszyt 1.
 • Szumlicz T. (2010), W kierunku społecznej polityki ubezpieczeniowej, (w:) Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, red. T. Szumlicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Szumlicz T. (2013), Stan społeczeństwa obywatelskiego. Stosunek do instytucji finansowych. Diagnoza Społeczna Warunki i Jakość Życia Polaków. Raport(Special issue), ”Contemporary Economics”, 7, 310-316 DOI: 10.5709/ce.1897-9254.113.
 • Więckowska B. (2010), Ubezpieczenie w zarzadzaniu ryzykiem niedołęstwa starczego (w:) Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, red. T. Szumlicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Wolińska B. (2014), Wzrost świadomości ubezpieczeniowej a perspektywy rozwoju ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, http://www.rzu.gov.pl/files/178__53__Bozena_Wolinska__Wzrost_swiadomosci_ubezpieczeniowej_a_perspektywy_rozwoju_ubezpieczen_odpowiedzialnosci_cywilnej.pdf [dostęp: 17.06].
 • Wyrębek H. (2011), Zarządzanie jakością usług ubezpieczeniowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, nr 89 Seria: Administracja i Zarządzanie, Siedlce.
 • Zawiła-Niedźwiedzki J. (2014), Podstawy zarządzania ryzykiem, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, 2007, http://www.knf.gov.pl/Images/podstawy_zarzadzania_ryzykiem_tcm75-2092.pdf [dostęp 21.04].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1ee94f95-e4a8-4c97-8acc-488edbc8bbb8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.