PL EN


Journal
2015 | 11 | 3 | 295-303
Article title

Estimating order-picking times for return heuristic - equations and simulations

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Szacowanie czasów kompletacji zamówień dla heurystyki return - wzory i symulacje
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: A key element of the evaluation of warehouse operation is the average order-picking time. In warehouses where the order-picking process is carried out according to the "picker-to-part" rule the order-picking time is usually proportional to the distance covered by the picker while picking items. This distance can by estimated by simulations or using mathematical equations. In the paper only the best described in the literature one-block rectangular warehouses are considered. Material and methods: For the one-block rectangular warehouses there are well known five routing heuristics. In the paper the author considers the return heuristic in two variants. The paper presents well known Hall's and De Koster's equations for the average distance traveled by the picker while completing items from one pick list. The author presents own proposals for calculating the expected distance. Results: the results calculated by the use of mathematical equations (the formulas of Hall, De Koster and own propositions) were compared with the average values obtained using computer simulations. For the most cases the average error does not exceed 1% (except for Hall's equations). To carry out simulation the computer software Warehouse Real-Time Simulator was used. Conclusions: the order-picking time is a function of many variables and its optimization is not easy. It can be done in two stages: firstly using mathematical equations the set of the potentially best variants is established, next the results are verified using simulations. The results calculated by the use of equations are not precise, but possible to achieve immediately. The simulations are more time-consuming, but allow to analyze the order-picking process more accurately.
PL
Wstęp: Kluczowym elementem oceny funkcjonowania magazynu jest średni czas kompletacji zamówień. W magazynach, w których kompletacja odbywa się wg zasady "człowiek do towaru" czas kompletacji zazwyczaj jest proporcjonalny do dystansu pokonanego przez magazyniera, który może być oszacowany za pomocą symulacji lub z wykorzystaniem wzorów matematycznych. W artykule rozpatrywane są najlepiej opisane w literaturze magazyny prostokątne jednoblokowe. Metody: Dla magazynów prostokątnych jednoblokowych znanych jest 5 heurystyk wyznaczania trasy magazyniera. W artykule autor rozpatruje jedną z nich: metodę return (w dwóch wersjach). Przedstawione są wzory na średnie dystanse pokonywane przez magazyniera podczas procesu kompletacji zamówień znane z prac Halla i De Kostera. Autor przedstawia też własne propozycje. Rezultaty: Wyniki uzyskane w wyniku zastosowania wzorów matematycznych (wzory Halla, De Kostera i autora artykułu) porównano z rezultatami symulacji komputerowych. Dla większości wzorów średni błąd szacunku nie przekracza 1% (wyjątkiem są wzory Halla). Do przeprowadzenia symulacji wykorzystano program Warehouse Real-Time Simulator. Wnioski: Czas kompletacji zamówień jest funkcją wielu zmiennych i jego optymalizacja nie jest zadaniem łatwym. Może być jednak przeprowadzana dwuetapowo: najpierw korzystając ze wzorów matematycznych wybiera się zbiór wariantów potencjalnie najlepszych, następnie wyniki weryfikuje się za pomocą symulacji. Wyniki uzyskane za pomocą wzorów nie są dokładne, ale możliwe do uzyskania natychmiast. Symulacje są bardziej czasochłonne, ale umożliwiają pełniejszą analizę czasu kompletacji zamówień.
Journal
Year
Volume
11
Issue
3
Pages
295-303
Physical description
Contributors
  • Wroclaw University of Economics, Wrocław, Poland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ee96236-3017-4d4c-9950-c9f06e453eec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.