PL EN


2020 | 6 (58) | 379-389
Article title

Reprivatization in Warsaw - Another Prosthesis Instead of a Systemic Solution

Content
Title variants
PL
Reprywatyzacja w Warszawie - kolejna proteza zamiast rozwiązania systemowego
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The study discusses another statutory attempt to partially and ad hoc solution of the problem of claims of the former owners of the so-called Warsaw land. The main objective of the Act of 17 September 2020 amending the Act on the special rules for removing the legal effects of reprivatization decisions regarding real-estate in Warsaw, issued in violation of the law, and the Real-estate Management Act is to significantly reduce the scale of restitution of Warsaw real-estate by extending the list of grounds for refusing to grant the right of perpetual usufruct to the entitled entity and protection of tenants living in premises in reprivatized buildings. The act does not, in any way, end the process of settling accounts with the former owners.
PL
Opracowanie omawia kolejną ustawową próbę fragmentarycznego i doraźnego rozwiązania problemu roszczeń byłych właściciela tzw. gruntów warszawskich. Zasadniczym celem ustawy z 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami jest istotne ograniczenie skali restytucji nieruchomości warszawskich poprzez rozszerzenie katalogu przesłanek odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego na rzecz uprawnionego podmiotu oraz ochrona lokatorów zajmujących lokale w reprywatyzowanych budynkach. Ustawa w żadnym razie nie kończy procesu rozliczania się państwa z byłymi właścicielami.
Year
Issue
Pages
379-389
Physical description
Dates
published
2020-12-31
Contributors
References
  • Jarosz-Żukowska S., Własność w okresie przeobrażeń ustrojowych w Polsce z perspektywy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Wrocław 2016.
  • Łętowska E., Orzecznictwo sądowe jako instrument reprywatyzacji zdekoncentrowanej, [in:] Reprywatyzacja w orzecznictwie sądów, “Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Materiały Naukowe”, vol. III, ed. M. Plilich, Warsaw 2016.
  • Młynarska-Sobaczewska A., Autorytet państwa. Legitymizacyjne znaczenie prawa w państwie transformacji ustrojowej, Toruń 2010.
  • Trzaskowski R., Reprywatyzacja w orzecznictwie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, [in:] Reprywatyzacja w orzecznictwie sądów, “Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Materiały Naukowe”, vol. III, ed. M. Plilich, Warsaw 2016.
  • Zdziennicki B., Reprywatyzacja w świetle zasad prawa, “Studia Prawnicze” 2015, No. 3.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ee9d845-83d8-4aa6-94d3-8050eebb3ba9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.