Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 45 | 88-95

Article title

Alternatywne sposoby pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich w Polsce wobec digitalizacji rynku

Content

Title variants

EN
Alternative Manners of the Arbitration of Extrajudicial Disputes in Poland Towards Consumer Market Digitization
RU
Альтернативные методы внесудебного разрешения споров потребите-лей в Польше в условиях дигитализации рынка

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł oparty na analizie aktów prawnych oraz literatury przedmiotu ma na celu przedsta-wienie alternatywnych sposobów pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich w Polsce w kontekście digitalizacji rynku. Omówione zostały wybrane aspekty prawne w dziedzinie alterna-tywnych sposobów rozstrzygania sporów konsumenckich w Unii Europejskiej i Polsce. Zdefiniowano ponadto pojęcie współczesnego konsumenta w kontekście digitalizacji rynku. Zgodnie z nią współczesny konsument to taki, który do codziennych zakupów wykorzystuje zarówno wszystkie tradycyjne możliwości zakupowe, jak i cyfrowe rozwiązania technologiczne. Ma możliwość korzystania z wielu kanałów nabywczych w jednym czasie, w zależności od swoich aktualnych wymagań i potrzeb. W kolejnej części artykułu dokonano rodzajowego podziału podmiotów ADR działających w Unii Europejskiej. Wskazano i scharakteryzowano podmioty ADR funkcjonujące w Polsce. Należą do nich: Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, Wydział Ochrony konsumentów Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, Rzecznik Ubezpieczonych oraz Arbiter Bankowy. Ostatnia część artykułu pełni rolę konkluzji, zawiera rozważania na temat faktycznych problemów alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów konsumenckich w dobie digitalizacji rynku w Polsce. Wskazano w niej, iż rozwój digitalnego rynku, w którym konsument będzie czuł się pewnie, uzależniony jest między innymi od sprawnie funkcjonujących podmiotów świadczących pomoc nabywcom w przypadku naruszania ich praw. Dlatego rozwój alternatywnych sposobów pozasądowego dochodzenia roszczeń jest ważną i jak najbardziej aktualną kwestią.
EN
The article is based on the analysis of the legal acts and the literature of the objects which main purpose is to present the alternative manners of extrajudical arbitration of consumer disputes in Poland in the context of market digitization. Particular legal -organizational issues of the con-ception of alternative dispute resolution in the European Union and Poland are also shown. The notion of modern consumer in the context of market digitization is defined. The Modern consumer is the person who takes advantage of all traditional shopping capabilities as well as digital techno-logical solutions for daily shopping. They have the capability of the use of many purchasing chan-nels simultaneously depending on current claims and requirements. In addition, the generic divi-sion of the ADR organizations functioning in the European Union is analyzed. The ADR organiza-tions in Poland were indicated and characterized. They include Constant Consumer Arbitral Tribu-nal, Trade Inspection, Consumer Protection Department, Insurance Ombudsman and Self-government organization of banks. Last part of the article is the conclusion of real alternative dispute resolution problems in market digitization era in Poland. It states that the development of digitization market, in which the consumer is secure, is subordinated to proficiently functioning subjects showing assistance to the consumers in the case of violating their rights. That is why the development of alternative ways of investigation of extrajudical pretensions seems to be the cur-rent and important issue.

Year

Volume

45

Pages

88-95

Physical description

Contributors

 • Instytut Nauk o Polityce Zakład Międzynarodowych Stosunków Politycznych i Gospodarczych Uniwersytet Rzeszowski

References

 • Benöhr, Creutzfeldt-Banda, Hodges, 2012, Consumer ADR in Europe, Oxford, Portland, Oregon.
 • Marczyńska K., 2002, Zasady działania arbitrażu bankowego, „Biuletyn Stowarzyszenia Konsumentów Polskich”, nr 1.
 • Polacy na zakupach w Internecie, 2008, UOKiK, Warszawa.
 • Raport Polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich w Polsce, 2014, UOKiK, Warszawa.
 • Sprawozdanie z działalności Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za 2005 rok, 2006, UOKiK, Warszawa.
 • Usługi bankowe w aspekcie ochrony praw konsumentów. Raport z kontroli wzorców umownych uznanych za niedozwolone, 2003, UOKiK, Warszawa
 • ShoppingShow. Konsument digitalny a wirtualna rzeczywistość. Przewodnik po raportach o digitalizacji rynku, http://www.shoppingshow.pl/raporty.php (stan na dzień 13.03.2013 r.).
 • Rodzaje systemów ADR, http://www.konsument.gov.pl/pl/porady/rozwiazywanie-sporow/ rodzaje-systemow-adr.html (stan na dzień 13.03.2013 r.).
 • Regulamin bankowego arbitrażu konsumenckiego, http://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter- bankowy/regulamin (stan na dzień 15.03.2013 r.).
 • Regulamin sądu polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych z 5 kwietnia 2004 roku, http://www.rzu.gov.pl/sadpolubowny/Regulamin_Sadu_Polubownego_przy_Rzeczniku_Ubezpieczonych__181 (stan na dzień 8.04.2010 r.).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporzą-dzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich) (Dz. Urz. UE L 165/63,18.06.2013 r.).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmia-ny rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) (Dz. Urz. UE L 165/1, 18.06.2013 r.).
 • Ustawa z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 • Ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r., nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz.U. z 2003 r., nr 124, poz. 1153 z późn. zm.).
 • Ustawa z 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz.U. z 2003 r., nr 124, poz. 1153).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 26 lipca 2001 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2001 r., nr 81, poz. 879).
 • Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie stanowiący załącznik do zarządzenia nr 7/04 Podkarpackiego Wojewódz-kiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Rzeszowie z 25 czerwca 2004 r.
 • Umowa o powołaniu Sądu konsumenckiego w Warszawie z 12 grudnia 1991 r., archiwum Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1eed0f54-9ce9-4157-8353-35278f91cb60
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.