PL EN


2014 | 14 | 79-94
Article title

Lokalny wymiar społecznej gospodarki rynkowej

Authors
Content
Title variants
EN
Local dimension of social market economy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Społeczną gospodarkę rynkową pojmuje się najczęściej jako odpowiednik gospodarki socjalistycznej lub redystrybucyjnej polityki socjalnej. Bywa także błędnie definiowana jako synonim interwencjonizmu państwowego. Tymczasem koncepcja społecznej gospodarki rynkowej to koncepcja liberalna, mająca swoje źródło w przedwojennej teorii ordoliberalnej. Społeczna gospodarka rynkowa to model równowagi, w którym godzi się współistnienie interesów ekonomicznych i społecznych (efektywność gospodarcza versus sprawiedliwość społeczna). W pierwszej części tekstu przedstawiono istotę społecznej gospodarki rynkowej, m. in. w kontekście współczesnego kryzysu globalnego. W kolejnych częściach prezentowane są przejawy i przykłady wdrażania tej koncepcji w wymiarze lokalnym. Autor ilustruje te przejawy na przykładzie funkcjonowania fundacji „Barka”, wskazując zarazem na możliwe obszary działań samorządu terytorialnego na rzecz ożywienia idei społecznej gospodarki rynkowej zawartej w Konstytucji RP
EN
The social market economy is generally conceived as a counterpart to the socialist economy or redistributive social policy. It is sometimes also erroneously defined as a synonym for state intervention. Meanwhile, the concept of the social market economy is a liberal concept which has its source in the pre-war ordoliberal theory. The social market economy is a model of balance, which reconciles the coexistence of economic and social interests (economic efficiency versus social justice). The first part presents the essence of the social market economy, among others, in the context of contemporary global crisis. The following sections present symptoms and examples of implementation of this concept at the local level. The author illustrates these symptoms on the example of the operations undertaken by "Barka" foundation, indicating possible areas of action of local government to revive the idea of the social market economy expressed in the Polish Constitution.
Year
Issue
14
Pages
79-94
Physical description
Dates
published
2014-01
Contributors
 • Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
References
 • Byström Ch., Fundacja Barka jako przykład franczyzy społecznej – studium przypadku, [w:] T. Sadowski (red.), Rozwój. O tym jak integracja środowisk lokalnych i uspołecznienie gospodarki budują nową jakość, Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, Poznań 2012
 • Drabińska D., Miniwykłady o współczesnej myśli ekonomicznej. Od ordoliberalizmu do ekonomii ewolucyjnej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 • Ehrenreich B., Za grosze pracować i (nie)przeżyć, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2006.
 • Hibner E., Rataj W., Surdej A., Memorandum Akademii Solidarności, [w:] T. Sadowski (red.), Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności jako wzór działania partnerskiego, Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, Poznań 2012.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. nr 78/1997.
 • Kowalik T., Systemy gospodarcze. Efekty i defekty reform i zmian ustrojowych, Fundacja
 • Koźmiński A. K., Przedsiębiorczość społeczna, „Rzeczpospolita” z dnia 8 stycznia 2013 r.
 • Innowacja i Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa 2005.
 • Kozłowski S.G., Systemy ekonomiczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.
 • Materiały Andrzeja K. Koźmińskiego z wykładu inaugurującego III Targi Przedsiębiorczości Społecznej w Poznaniu w dniu 19 listopada 2012 r.
 • Mączyńska E., Demoralizująca hipokryzja konstytucji, „Studia Ekonomiczne”, nr 1 (LXXII) 2012.
 • Mączyńska E., Pysz P., Czym jest, a czym nie jest „społeczna gospodarka rynkowa”. Meandry interpretacyjne, [w:] E. Mączyńska, P. Pysz (red.), Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa, PTE, Warszawa 2010.
 • Przybyciński T., Problemy kształtowania ładu gospodarczego, [w:] J. Stacewicz (red.), Polityka gospodarcza. Teoria i realia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 • Szymański W., Kryzys globalny. Pierwsze przybliżenie, Difin, Warszawa 2009.
 • Toffler A., Toffler H., Rewolucyjne bogactwo, Wydawnictwo Kurpisz S.A., Poznań 2007.
 • Yunus M., Świat bez ubóstwa. Czas na przedsiębiorstwo społeczne, ConCorda Sp. z o.o., Warszawa 2013.
 • Kowalski J. K., Polską bezdomność napędzają bezrobocie i kredyty, Dziennik Gazeta Prawna, 28. sierpnia 2013 r., [za:] http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/728069,bezdomnosc-a-kredyty.html
 • Stenogram z debaty „Edukacja społeczno-gospodarcza niezbędnym elementem obywatelskości” zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w dniu 10 maja 2010 r., [za:] http://www.pte.pl
 • Stenogram z konwersatorium „Czwartki u Ekonomistów” z dnia 24 maja 2012 r., www.pte.pl
 • Mączyńska E., Pysz P., Liberalizm – neoliberalizm – ordoliberalizm, [w:] Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych, Materiały IX Kongresu Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 28-29 listopada 2013, s. 86, [za:] http://kongres.pte.pl/kongres/
 • Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwach w roku 2012 oraz wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych (7/8 luty 2013), Departament Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS, Warszawa lipiec 2013, [za:] www.mpips.gov.pl
 • www.barka.org.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ef4cfbc-ee3e-4a30-8932-ae3c621c3280
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.