PL EN


2015 | 7/I | 39-58
Article title

WZROST GOSPODARCZY POLSKI PO WSTĄPIENIU DO UNII EUROPEJSKIEJ – ANALIZA PORÓWNAWCZA

Content
Title variants
EN
ECONOMIC GROWTH OF POLAND AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION – COMPARATIVE ANALYSIS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W początkowej części artykułu zostały opisane warunki funkcjonowania gospodarki polskiej w okresie poprzedzającym przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. W pierwszej części empirycznej artykułu dokonano porównania wzrostu gospodarczego Polski ze wzrostem gospodarczym pozostałych dziewięciu krajów, z którymi Polska 1 maja 2004 roku została przyjęta do Unii Europejskiej. Wstępna analiza pozwoliła stwierdzić, że w okresie 2003−2014 wśród analizowanych dziesięciu krajów najwyższym wzrostem gospodarczym charakteryzowały się Polska i Słowacja. Wzrost ten wynosił około 53%. Następna część artykułu została poświęcona analizie porównawczej wzrostu gospodarczego grupy krajów nadbałtyckich oraz grupy krajów wyszehradzkiej. Analiza porównawcza pozwoliła stwierdzić, że spośród państw tych grup jedynie Polska charakteryzowała się równomiernym wzrostem gospodarczym. Każde inne państwo w grupie państw bałtyckich i grupie wyszehradzkiej w roku 2009, w okresie światowego kryzysu gospodarczego, odnotowało spadek PKB. Następnie w oparciu o oszacowane postacie modelu dynamiki wzrostu gospodarczego odnotowano, że w analizowanych grupach państw najwyższą roczną stopę wzrostu gospodarczego osiągnęła Polska (4,03%). Na następnych miejscach były: Słowacja (3,82%), Litwa (2,45%), Estonia (1,96%), Czechy (1,96%), Łotwa (1,53%) oraz Węgry (0,41%). W ostatniej części artykułu przedstawiono analizę porównawczą dotycząca krajów UE w okresie światowego kryzysu gospodarczego. Stwierdzono, że porównując poziom PKB z roku 2014 z poziomem PKB z roku 2007 najwyższy wzrost gospodarczy odnotowano w Polsce (24,3%). Na następnych miejscach zostały ocenione Malta (14,2%) i Słowacja (13,8%). Warto odnotować, że w rozpatrywanym okresie wzrost gospodarczy dla przykładu w Szwecji wyniósł 8,0% a w Niemczech około 5,9%.
EN
In the beginning part of the article the condition of polish economy before the time of accession Poland to the European Union was described. In the first stage of the empirical part of the article the economic growth of Poland was compare with the economic growth of the another 9 countries which were accession in 01 may 2004 together with Poland to the EU. The beginning analysis allows to state that in the period 2003−2014 from amongst 10 countries the highest economic growth was noted in Poland and Slovakia. It was about 53%. The next part of the article was devoted to the comparing analysis of economic growth of Baltic and Wyszehrad's countries. The comparing analysis allows to note that from amongst those groups of countries only Polish economy had equal growth. Each another countries from Baltic and Wyszehrad's groups in period of the world economic crisis in 2009 noted fall down GDP. Next on the basis of the estimated models of the dynamic growth it was noted that the highest yearly rate of growth was in Poland (4,03%). On the next places were: Slovakia (3,82%), Lithuania (2,45%), Estonia (1,96%), Czech Republic (1,96%), Latvia (1,53%) and Hungry (0,41%). In the last part of the article the comparing analysis of the economic growth in the European Union countries in the period of the world economic crises was presented. It was noted that comparing the level of GDP from 2014 with the level of GDP from 2007 the highest economic growth was in Poland (24,3%). On the next places were estimated Malta (14,2%) and Slovakia (13,8%). It is worth to notice that in considered period economic growth for example in Sweden was 8,0% and in Germen about 5,9%.
Year
Issue
7/I
Pages
39-58
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Politechnika Gdańska
References
 • Jóźwiak J., Podgórski J.: Statystyka od podstaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001
 • Maddala G.,S.: Introduction to Econometrics, John Wiley & Sons LTD, New York 2001.
 • Ossowski J., Cz.: Zatrudnienie i bezrobocie a dynamika wzrostu gospodarczego. W: Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem, Tom V, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Gdańsk 2006, s.7−18.
 • Ossowski J. Cz.: Zatrudnienie a wzrost gospodarczy w teorii i w rzeczywistości gospodarki polskiej, Przegląd Statystyczny, tom 57/2010, nr 1, s. 34−52.
 • Sobczak M.: Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • www.mf.gov.pl – Ministerstwo Finansów – stan na 29 października 2015 r.
 • www.msz.gov.pl – Ministerstwo Spraw Zagranicznych – stan na 29 października 2015 r.
 • www.mps.gov.pl – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – stan na 29 października 2015 r.
 • www. nauka.gov.pl – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, − stan na 29 października 2015 r.
 • GUS Warszawa – strona domowa.
 • Roczniki statystyczne GUS, GUS, Warszawa, lata:1995−2014.
 • Biuletyny statystyczne GUS, GUS, Warszawa, lata: 1995−2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ef4f799-25a2-49cb-80cb-27bba8d861e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.